Nieuwsbrief 15. 11 juni 2018

 • Gemaakt op: 11-6-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 11-6-2018 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Sandra van Vliet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Sportdag

Woensdag 20 juni staat onze jaarlijkse sportdag weer op het programma. Deze is (i.v.m. de ramadan) een week verplaatst. Meer informatie over de dag volgt nog. Maar om er weer een succes van te kunnen maken, kunnen wij uw hulp goed gebruiken!

Wij zoeken ouders die willen helpen bij: 

 • het begeleiden van een team (alleen groepen 1/2 en 3)
 • het begeleiden bij een spel 

U kunt zich opgeven t/m vrijdag 15 juni. Dit kunt u doen via het intekenen op de lijsten die bij de klassen hangen.
Wij verwachten dat het met uw hulp weer een gezellige en sportieve dag wordt!
Groeten van de sportcommissie

Wet Privacy

Zoals u wellicht vernomen heeft, is er een nieuwe wet van kracht. Het Europees parlement stemde in april 2016 in met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wetgeving sluit aan op technologische ontwikkelingen. Door de AVG zijn persoonsgegevens van alle EU-inwoners straks op dezelfde wijze beschermd, ongeacht of hun gegevens zijn opgeslagen in Europa of - bijvoorbeeld - de Verenigde Staten.

De wet vervangt nationale privacywetgeving van EU-landen. Ook Nederlandse scholen moeten daarom in 2018 voldoen aan deze nieuwe regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat we als school bewuster moeten omgaan met leerling gegevens, betrokkenen goed moeten voorlichten over de privacybescherming en wat wij doen om de risico's te beperken. U ontvangt aan het begin van ieder schooljaar een brief waarin wij toestemming vragen voor gebruik van foto's en/of film waar uw kind op staat. De komende weken zullen wij hier op Parro, de website en op Facebook rekening mee houden en geen foto's van leerlingen -zonder expliciete toestemming- plaatsen. Meer informatie over het beleid binnen de ASKO vindt u op https://www.askoscholen.nl/Paginas/Privacybeleid.aspx

Suikerfeest
Binnenkort vindt het Suikerfeest plaats. Hier mag 1 dag verlof voor worden aangevraagd. U hoeft hier niet een speciaal formulier voor in te vullen, maar u kunt het melden bij de leerkracht van uw kind. Als het niet wordt gemeld, wordt uw kind op ongeoorloofd afwezig gezet.

Ouderavond over de TSO

Afgelopen donderdag hebben we een ouderavond gehad over de TSO. Zodra het verslag gereed is, zullen we dit naar alle ouders sturen.

Het bleek dat er verwarring was over het verschil tussen de ouderbijdragen en de TSO bijdrage. Het zit als volgt:

 • De ouderraad vraagt ieder jaar een ouderbijdrage aan ouders. Het bedrag wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. We betalen hier o.a. uitstapjes, het schoolreisje, de sportdag, het sinterklaas- en het kerstfeest van. De laatste jaren is dit bedrag vastgesteld op 60 euro.
 • De TSO bijdrage is een bijdrage om de TSO mogelijk te maken. Dit is 25 euro per jaar. Het wordt hierdoor mogelijk gemaakt om de TSO medewerkers een vrijwilligersvergoeding te geven. 

Heeft u de bedragen nog niet betaald? We verzoeken u om dat alsnog te doen.

Voor beide ouderbijdragen zijn verschillende rekeningnummers:

 • Ouderbijdrage van de ouderraad: NL93 INGB 0009 1028 63, ten name van ouderraad Het Bovenland, onder vermelding van naam leerling(en) en groep(en).
 • TSO: NL 12 INGB 06 500 262 92, ten name van TSO Het Bovenland, onder vermelding van naam leerling(en) en groep(en).

U kunt deze informatie ook altijd op onze website terugvinden.
 

Vakanties en Studiedagen schooljaar 2018-2019:

Start schooljaar: 3 september 2018
Herfstvakantie:22 oktober t/m 26 oktober 2018
Studiedag aan de herfstvakantie vast: 29 oktober
Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari 2019
Studiedagen aan de voorjaarsvakantie vast:25 en 26 februari 2019
Studiedag met alle ASKOscholen28 maart 2019
Paasweekend 19 april t/m 22 april 2019
Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart30 en 31 mei 2019

Pinkstervakantie (studieweek voor het team)  

10  t/m 14 juni 2019
Zomervakantie15 juli t/m 23 augustus 2019

 

Uitleg vakantierooster

We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt waarom we komend schooljaar er geen twee weken meivakantie op de planning staat. Het vakantierooster maken is altijd een puzzel voor de school. Het is de balans zoeken tussen het aantal uren dat de leerkracht moet werken en het aantal verplichte lesuren. Daarnaast hebben we rekening te houden met studiedagen. Een aantal studiedagen moeten bijvoorbeeld na de CITOperiodes ingepland worden. Waar mogelijk proberen we deze dagen aan vakanties en/of feestdagen te koppelen, zodat u er het minst last van heeft. Dat is gelukt na pinkstermaandag en daarom hebben de leerlingen in juni nog een week vakantie. Het rooster wordt met de MR besproken en daarna aan ouders verspreid. 


KIES

KIES biedt Kinderen In Echtscheiding Situatie de kans om in een veilige omgeving te vertellen over wat zij meemaken nu hun ouders uit elkaar zijn. Wat kinderen echter delen is het verdriet om het verlies van het gezin van 'toen we nog samen waren'. Vaak hebben kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen zij ongestoord praten en vertellen, zonder rekening hoeven te houden met de gevoelens van hun ouders.

Na KIES voelen kinderen zich zichtbaar opgelucht en gehoord. Zij kunnen beter hun eigen plek vinden binnen de nieuwe situatie en aangeven wat zij nodig hebben. Ook kunnen prestaties op school verbeteren.

Start: donderdag 13 september op Basisschool De Mijlpaal, Westmallepad 11.

Aanvang: 15.30u-16.45u.

Voor: Kinderen van groep 3 t/m groep 8. Ook broertjes en zusjes kunnen samen deelnemen. Er is plek voor maximaal 8 kinderen.

Wat: 7 wekelijkse bijeenkomsten. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Inschrijven: Uiterlijk tot 1 juli a.s.

Meer informatie: Voor inhoudelijke vragen kunt u zich ook wenden tot KIES coach Saskia Klein (info@kiesamsterdam.nl). Op de website kiesamsterdam.nl is meer te lezen over KIES.Eveneens vindt u informatie op kiesvoorhetkind.nl

 

 


​sportdag, suikerfeest, vakanties/studiedagen 2018-2019, wet privacy

Foto's

Video's

Meer informatie