Nieuwsbrief 17

  • Gemaakt op: 27-5-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 27-5-2016 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Nicole de Braal
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

Avond4daagse: 30 mei t/m 2 juni
Juffendag: 3 juni
Schoolreisje: 16 juni
Studiedagen: 17 juni en 20 juni
Rapport mee: 24 juni
Sportdag: 29 juni
Facultatieve rapportgesprekken: 27 juni t/m 1 juli
Eindfeest: 8 juli
Musical groep 8: 12 juli
Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus

Verslag ouderavond
De ouderavond van donderdag 26 mei was georganiseerd op initiatief van de MR om ouders te informeren hoe de school er nu voor staat.

MR
De MR heeft een korte presentatie gehouden over de functie van de MR. Zij willen graag bijdragen aan een goed functionerende school, een school waar leerlingen plezier beleven en dat ook uitstralen. Op de website is een overzicht te vinden van alle taken die de MR uitvoert, maar zij houden zich onder andere bezig met de geldbesteding van de school, vakanties en vrije dagen, verbeteringen in het onderwijs, verandering van klassenindeling, imago van de school en de veiligheid.  De MR wil duidelijk, effectief en transparant zijn naar ouders. Ouders zijn ook uitgenodigd om bij een MR vergadering aanwezig te zijn als toehoorder, maar niet om te participeren. Alleen de MR-leden kunnen hun stem uitbrengen op onderwerpen die op de vergadering naar voren worden gebracht. Het afgelopen schooljaar heeft de MR zich bezig gehouden met verkeer en veiligheid, hygiëne, plan van aanpak RIE, cursus MR-leden en het jaarplan. Mochten ouders vragen hebben over het beleid van de school, dan kunnen deze vragen neergelegd worden bij de MR, zodat zij de directie hier vragen over kunnen stellen.

In de volgende presentatie heeft Sandra uitgelegd welke opdracht zij heeft meegekregen van het bestuur toen zij werd aangenomen door het bestuur van de Asko. Die opdracht bestaat uit de verbouwing van de school, het afronden van de laatste fase van het verbetertraject KBA, zorgen voor rust en stabiliteit in de school, het herschrijven van de missie en de visie en tot slot het schrijven van een nieuw schoolplan voor de komende drie jaar.

KBA
Afgelopen maandag is het KBA traject afgerond. We hebben complimenten gekregen van de onderwijsadviseur wat een fantastische ontwikkeling Het Bovenland heeft ondergaan, ondanks de vele wisselingen van directie die er de afgelopen jaren zijn geweest.  Door het KBA traject zijn we dezelfde taal gaan spreken. In iedere les volgen we een cyclus met stappen: 
Wat zie ik?
Wat heb ik nodig?
Uitvoeren
Reflecteren

De volgende stap voor het team is nu om in dit proces een verdiepingsslag te gaan maken. Het is nu goed, maar hoe kunnen we elkaar nog beter krijgen? Dit doen we door leerkrachten bij elkaar te laten  kijken in de klas, coaching trajecten en elkaar feedback te geven. Dit zien we terug in de resultaten op toetsmomenten. De resultaten van de Cito eindtoets zijn afgelopen week binnengekomen en daar zijn we heel tevreden mee. De score ligt op het landelijk gemiddelde. Voor onze groep 8 hebben we de uitstroom omgerekend naar de volgende percentages:
VMBO-Kader: 5%
VMBO-T: 18%
VMBO-T / Havo: 19%
Havo / VWO: 58%

Als school willen we dat kinderen het advies krijgen dat bij hen past. Dit wordt altijd zorgvuldig gedaan met een groepje leerkrachten en de directie. Groep 7 heeft binnenkort voorlopige adviesgesprekken.

De school
Met de afronding van de bouw is er meer rust en duidelijkheid ontstaan binnen de school, dat zorgt voor continuïteit. We hopen dat het gevoel van veiligheid terugkomt bij de ouders en de kinderen, zodat er verbinding ontstaat en we elkaar weten te vinden als er informatie gedeeld moet worden. Rust is ook belangrijk in de school, daar voelt iedereen zich prettig bij. Het is dan ook echt belangrijk om op tijd te komen, zodat leerkrachten met de les kunnen beginnen als de bel gaat.
Communicatie vinden we ook belangrijk. Bij iedere klas hangt een memobord bij de deur om ouders te informeren. We organiseren iedere maand een koffiemoment en iedere twee weken verschijnt er een nieuwsbrief.

Formatie
De formatie is krap volgend schooljaar. Helaas kunnen we u nog geen indeling geven, maar zodra er meer over bekend is, zullen we u infomeren. Dit schooljaar hebben we twee hele kleine groepen zes. We zijn gestart met een sociale vaardigheidstraining in deze groepen onder begeleiding van Sharita, omdat de kans bestaat dat deze groepen samengevoegd gaan worden. Zo hebben we de kinderen alvast aan elkaar laten wennen en kunnen zij met een betere basis het nieuwe schooljaar starten als het daadwerkelijk één groep zal gaan worden.

Missie / visie
Waarom doen we dingen zoals we ze doen?
We vinden het als team belangrijk dat er ontwikkeling en een onderzoekende houding is binnen het onderwijs dat we geven. Dit doen we vanuit verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
De missie en visie zal verder uitgeschreven worden in het schoolplan. Het plan had vorig jaar al geschreven moeten zijn, maar de MR heeft een jaar uitstel gegeven om de koers voor de komende jaren te bepalen.
Over een week komt er een vragenlijst via de mail met een enquête over de school voor de ouders. We willen graag uw mening weten over wat u van de school vindt. Dit hebben we ook aan de leerkrachten gevraagd en zullen we ook aan de kinderen in de bovenbouw gaan vragen. Al deze informatie wordt verzameld en alle punten die daar uitkomen, komen in het schoolplan. Volgend jaar zal Sandra uitleggen welke keuzes er gemaakt zijn die in het schoolplan beschreven staan.

Muziek
Anne de Boer geeft 5 jaar muzieklessen op Het Bovenland vanuit Aslan muziekcentrum. Aslan is begonnen als muziekschool en uitgegroeid tot het bedienen muzieklessen op 25 scholen binnen Amsterdam.
De muziekles bestaat uit zingen, spelen en luisteren op muziek. Kinderen die het heel leuk vinden, kunnen zich aanmelden voor de talentband. Er zitten nu 6 leerlingen in de band. Dit jaar is er voor het eerst op vrijdagmiddag gitaarles en pianoles vanaf groep 5. Leerlingen kunnen zich zo oriënteren op een instrument. Vanaf groep 5 is er ook een koor.
In de talentband zitten leerlingen van groep 7 en 8. De leerlingen van groep 8 gaan van school, dus die plekken zullen weer opgevuld gaan worden door middel van audities. De deelname aan de talentband en het koor zijn gratis. De jaarcursussen zijn tegen een vergoeding, maar in verhouding is het heel weinig. Volgend jaar krijgt u informatie hoe uw kind zich kan opgeven.


Ouderhulp
De komende periode staan er op het Bovenland veel uitstapjes en bijzondere dagen in de planning. Een heel leuk vooruitzicht natuurlijk, maar dit betekent dat we ook een beroep op u als ouders gaan doen. We willen het jaar feestelijk afsluiten maar dit kunnen we niet zonder uw hulp! 

Schoolreisje
Op donderdag 16 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje! De groepen 1 t/m 3 gaan naar Linnaeushof en de groepen 4 t/m 7 gaan naar Drievliet. De leerkracht van de groep zal zelf ouders benaderen voor hulp bij het begeleiden van de groepen.

Sportdag
De sportdag voor groep 1 t/m 7 vindt plaats op woensdag 29 juni. Net als voorgaande jaren zullen wij gebruik maken van de velden van de korfbalvereniging en de atletiekbaan van  Kombij sport in Badhoevedorp. Voor het begeleiden van de teams en het helpen bij verschillende onderdelen zijn wij op zoek naar hulpouders die willen helpen bij de groepen 1, 2 en 3. 

Groep 8 zal tijdens de sportdag van de groepen 1 t/m 7 een ondersteunende rol hebben, zij zullen dan ook verwacht worden op het sportcomplex. Vanaf maandag hangen de intekenlijsten voor de hulpouders op het prikbord bij de ingang.

Groep 8 zal op donderdag 16 juni ook meedoen aan de Amsterdamse Olympische dag. Hier krijgt u later meer informatie over.

Opgeven voor de vossenjacht
Zoals eerder in de nieuwsbrief is aangekondigd, zal op vrijdag 8 juli het Lustrumfeest plaatsvinden. In de ochtend zal er een vossenjacht plaatsvinden, waarbij alle juffen als vos verkleed zullen gaan en de kinderen de wijk ingaan om de vossen te zoeken in de vorm van een speurtocht. Hiervoor hebben wij heel veel hulp van ouders nodig om deze groepjes te begeleiden. Er zijn al ouders die zich hebben opgegeven, maar we hebben nog meer ouders nodig. De inschrijfformulieren hangen bij de deur van het klaslokaal van uw kind. Geef u voor vrijdag 3 juni op, want het wordt hartstikke leuk!

​Een verslag van de ouderavond en een heleboel leuke activiteiten waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken! ​

Foto's

Video's

Meer informatie