Nieuwsbrief 19 2013-2014

 • Gemaakt op: 23-6-2014 17:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

​Belangrijke data:

 •  24 juni Schoolreisje, groep 1 t/m 7
 •  25 en 26 juni 10-minutengesprekken, voor alle ouders behalve groep 8
 • 1 juli Musical groepen 8
 • 2 juli Eindfeest! Gewijzigde datum!
 • 4 juli Start zomervakantie


Nieuws uit de school
Formatie
We zijn blij dat we kunnen melden dat we de formatie nu definitief klaar hebben. Naast juf Martine hebben we voor groep 3A juf Saskia Nijman bereid gevonden om te blijven. Zo krijgen we volgend jaar bij het team geen enkel nieuw gezicht in de school. Dat is ontzettend fijn voor de continuïteit. Nog een kleine verandering ten opzichte van vorige week: Juf Nienke en juf Joon hebben geruild: juf Nienke geeft nu in beide groepen vijf les en juf Joon gaat een dag naar de kleuters. Dat zal nog niet meteen zijn, dus de eerste paar weken staat juf Joeske vijf dagen voor de klas.

maandag - dinsdag - woensdag - donderdag - Vrijdag

 • Groep 1/2A:  Emilie - Emilie - Emilie - Emilie - Emilie
 • Groep 1/2B:  Selda - Selda - Selda - Selda -Selda
 •  Groep 1/2C: Janneke - Janneke - Janneke - Janneke - Janneke
 • Groep 1/2D:  Joeske - Joon - Joeske - Joeske - Joeske
 • Groep 3A: Martine - Martine - Martine - Saskia N - Saskia N
 • Groep 3/4: Marielle - Marielle - Marielle - Joon - Marielle
 • Groep 4B:  Marieke - Marieke - Marieke - Marieke - Marieke
 • Groep 5A: Wendy - Wendy - Wendy - Nienke - Nienke
 • Groep 5B: Nienke - Saskia S. - Saskia S. - Saskia S. - Saskia S.
 • Groep 6: Joon - Sharita - Sharita - Sharita - Sharita
 • Groep 7: Nicole - Nicole - Nicole - Nicole - Nicole
                 Tessa - Tessa - Tessa - Tessa - Tessa
 • Groep 8: Linda - Linda - Linda - Linda - Linda
 •  Gym leerkracht: Sanne - Sanne
 • Interne begeleiding: Veronica/Veronica/Veronica/ - /Veronica (1xp2wk)
                                                Michelle/Michelle/Michelle/Michelle/ -            
 • Conciërge: Eddy/Eddy/ - /Eddy/Eddy
 • Administratie: - /Astrid/Astrid/ - / - 


Inspectie bezoek 10 juni jl.
De inspecteur heeft vorige week Het Bovenland bezocht. Hierbij heeft de inspecteur vastgesteld dat de school het afgelopen jaar een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt op het gebied van de opbrengsten, de (kwaliteits)zorg en het pedagogisch/ didactisch handelen. De inspecteur was onder de indruk hoe de verbetering in gang zijn gezet en van de ambitie van het team om dit waar te maken. Zij zag een bevlogen team wat zich over de volle breedte inzet voor de school. Daarnaast merkte de inspecteur op dat zij zelden zo’n zorgvuldige manier van communicatie naar ouders heeft gezien. Hierop heeft de inspectie de school dan ook met een "4"gewaardeerd. Met deze mooie bevindingen van de inspectie gaat de school vol vertrouwen het 2de KBA jaar in. Van harte gefeliciteerd met dit fantastische resultaat. Langs deze weg willen wij van de gelegenheid gebruik maken om Danielle Maas, a.i. directeur van Het Bovenland en directeur van de Boomgaard, te bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij de school afgelopen jaar.

Mirjam Leinders, Regio manager

Verbouwing
De fase "Voorlopig Ontwerp" is nu afgerond. Dit heeft geresulteerd in een plan dat inmiddels is goedgekeurd door de afdelingen Stedenbouw en Welstand. De volgende fase, zijnde het definitief ontwerp, waarbij ook de constructies en technische installaties worden berekend, gaat nu starten. We gaan er nu vanuit dat de bouw medio december / januari zal kunnen starten en de oplevering zal dan plaats vinden in augustus / september 2015. Indien er zich ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op het proces dan zullen wij u daar natuurlijk van op de hoogte stellen. In het nieuwe schooljaar zullen de tekeningen ook aan u worden gepresenteerd.

Namens de bouwcommissie, Jan Bakker

TussenSchoolse Opvang (TSO)
Op Het Bovenland blijven alle kinderen tussen de middag op school eten. De school organiseert dit, maar vraagt hier wel een bijdrage voor aan ouders. Officieel heet het dan geen continurooster. Ook moeten we u verplicht de keuze aanbieden of u uw kind wil ophalen tussen de middag of dat u uw kind wilt laten overblijven. Als u voor dat laatste kiest, is het ook een verplichting om te betalen. Dit zijn de regels die de overheid heeft ingesteld. De afgelopen jaren heeft u eigenlijk geen mogelijkheid gehad tot een keuze. Bij deze willen we dit rechtzetten. Dit is ook besproken met de MR. U krijgt een aparte brief waarin u kunt aankruisen wat uw keuze is: overblijven of ophalen. We willen deze brieven graag van u terug op de rapportgesprekken. Voor de ouders die op maandag een gesprek hebben, realiseren we dat dit niet mogelijk is, dus die zien we graag op een ander moment terug voor de zomervakantie.

Verhuizing
Volgend schooljaar starten we weer met alle groepen op het hoofdgebouw. Daar kijken we naar uit! Hiervoor moet er nog een flinke verhuizing plaatsvinden. Dit heeft vooral invloed op de kinderen van de groepen 5 en 6. Zij ontvangen hiervoor een aparte brief.

Eindfeest
2 juli hebben we eindfeest op Het Bovenland. Ook hiervoor ontvangt u een aparte brief van de feestcommissie.

Nieuws vanuit het KBA
Zoals u heeft kunnen lezen in het stuk van Mirjam Leinders is op 10 juni de inspecteur van onderwijs op bezoek geweest op Het Bovenland. Dat was een spannende en goede dag. De inspecteur heeft haar vertrouwen uitgesproken in de ontwikkeling van de school.
De ontwikkelingen gaan ook gewoon door volgend schooljaar ookal hebben we voor de aankomende 4 jaar een basisarrengement gekregen.
Voor volgend schooljaar staat het rekenonderwijs vooral centraal. Veel van de studiedagen van het team zullen in het teken staan van de nieuwe rekenmethode, de rekendidactiek, differentiatie in de groepen voor de verschillende niveaus en het aanleren van strategieën voor denken en leren bij kinderen. Dit laatste zullen we volgend jaar ook koppelen aan het vak begrijpend lezen.
Houdt u de informatieavonden goed in de gaten? Wij vertellen u graag over de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van uw kind (eren).

Nieuws uit de groepen
Er is nieuws uit groep 1/2D, zij hebben de klas omgetoverd tot een boerderij. Op de groepspagina kunt u daar foto’s en een stukje tekst van juf Joeske vinden. Juf Saskia S heeft in vogelvlucht beschreven wat groep 4B dit jaar heeft gedaan: in woord & beeld een mooie terugblik. U vindt het op de groepspagina van groep 4B. Groep 6? En groep 8B heeft het enorm druk met oefenen, dat leest u hieronder. Want als u dacht dat groep 8 aan het eind van de basisschool het rustig heeft en aan het uitrusten is, heeft u het mis!! "We zijn hard aan het oefenen voor onze musical! De musical heet: ‘Achtste groepen verdwalen niet’. De musical is op 1 juli en de groepen 4 t/m 7 zullen naar onze musical komen kijken in theater Elleboog. Daar zullen we allemaal met de tram naartoe gaan."

Hier zijn vast wat foto’s van de voorbereiding!

Herhaalde oproep vanuit de MR !

Verkiezing MR-lid oudergeleding

28 mei jl. heeft u een oproep ontvangen namens de MR. Hierin werd aangegeven dat wij op zoek zijn naar een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR van Het Bovenland. Helaas hebben wij geen reacties mogen ontvangen. Vandaar dat wij deze oproep nogmaals doen en u willen vragen of u samen met de andere MR leden wilt werken aan een kwalitatief goede school waar alle kinderen met plezier naar toe gaan. Hieronder kunt u de oproep nogmaals lezen.

De MR van Het Bovenland bestaat uit zes personen. Drie leerkrachten namens het team die de personeelsgeleding vormen en drie ouders in de oudergeleding.

Gerd Jan v/d Tol zal na zijn 2e termijn in de MR, waar hij tevens voorzitter van is geweest, afscheid nemen. Niet alleen van de MR, maar van Het Bovenland als school. Zijn dochter gaat na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs en Gerd Jan heeft dan geen kinderen meer op Het Bovenland. Het vertrek van Gerd Jan houdt in dat er een plek vrij komt in de oudergeleding van de MR.

Heeft u interesse om lid te worden van de oudergeleding, wilt u meedenken en -praten over het beleid van de school en daarmee andere ouders vertegenwoordigen? U kunt dan voor de zomervakantie een mail (s.ramlagan@askoscholen.nl) sturen naar Sharita Ramlagan (leerkracht groep 8 en secretaris van de MR), zodat we na de zomervakantie meteen de met verkiezingen kunnen beginnen. In deze mail stelt u zichzelf voor en geeft u een motivatie waarom het goed zou zijn als u lid zou worden van de MR.

Bij meerdere aanmeldingen volgen er verkiezingen. Uw mail waarin u zich voorstelt en een motivatie geeft, wordt dan gebruikt in een brief naar alle ouders, zodat deze een gedegen keuze kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

Sharita Ramlagan

Namens de MR van Het Bovenland​Nieuws uit de school, nieuws vanuit het KBA, nieuws uit de groepen, herhaalde oproep vanuit de MR!

Foto's

Video's

Meer informatie