Nieuwsbrief 2 2014-2015

 • Gemaakt op: 5-9-2014 18:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

​Belangrijke data:

 • Omgekeerde 10-minutengesprekken: 8 en 9 september groep 1 t/m 7
 • Algemene ouderavond alle groepen: 18 september
 • Adviesgesprekken VO groep 8: 24 en 25 september
 • Informatieochtend nieuwe leerlingen: 25 september
 • Studiedag: 10 oktober 2014
 • Herfstvakantie: 11/10/2014 - 19/10/2014


Op zijn plek
Bij de start van een schooljaar komen er nog wel wat wisselingen van leerlingen voor. Sommige leerlingen blijken verhuisd te zijn, anderen komen ‘binnen vallen’ en enkele leerlingen remigreren. Maar op dit moment is het even rustig en zit iedereen op zijn plek. Natuurlijk stromen de 4-jarige kleuters het hele jaar nog in en zo ontkomen we in het voorjaar niet aan het starten van een 5de kleutergroep. In deze instroomgroep worden alle kleuters die 4 jaar worden opgevangen. We gaan dus niet alle kleutergroepen herverdelen in het schooljaar 2014-2015. Consequentie is wel dat deze groep minder leerlingen zal hebben in vergelijking met de andere 4 kleutergroepen, met name bij de start.

Goed e-mail adres bij ons bekend????
Indien u geen nieuwsbrief ontvangt en geen mail van de leerkracht, dan is uw e-mail adres waarschijnlijk niet bekend bij ons. Wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht of de administratie?

Uitbreiding lokalen….. stand van zaken
Voor de vakantie bent u geïnformeerd over de plannen om 6 lokalen aan de school te bouwen.
Velen zullen denken: "En de school is net nieuw….., waarom nu al een tekort aan lokalen? Hadden ze die niet meteen kunnen neerzetten?"
In het onderwijs is het (helaas) zo dat uitbreidingen van lokalen gebaseerd moeten zijn op het aantal leerlingen dat ingeschreven staat en de prognoses van de gemeente betreffende mogelijke instroom van kinderen. Nu zijn prognoses niet altijd betrouwbaar en de populariteit van een school laat  zich ook moeilijk prognotiseren.
Feit is dat we krap zitten en feit is ook dat de naschoolse opvang een welzijnsgebouw is van de gemeente en geen onderwijsbestemming heeft.

Momenteel wordt hard gewerkt (in samenspraak met de school bestuur en MR) om alle benodigde gegevens te produceren/verzamelen om de omgevingsvergunning (bouwaanvraag) te kunnen aanvragen. Deze aanvraag zal naar alle waarschijnlijkheid eind september worden gedaan. De kredieten zijn inmiddels vastgesteld en staan gereserveerd voor de uitbouw. Nadat de vergunning is afgegeven wordt deze na het verstrijken van de wettelijke periode van inspraak en zienswijzen onherroepelijk en kan er na overleg met de school en gemeente gestart worden met de bouw. Als alles meezit zal de bouw in januari 2015 starten. Zodra een definitieve planning is gemaakt zullen wij u informeren. De bouwtijd wordt geschat op 8 maanden. Zoals al aangekondigd zal dit betekenen dat tijdens de bouwperiode de 2 groepen 5 tijdelijk naar de Brenner zullen verhuizen, om na de oplevering terug te keren naar hun verbouwde ‘oude’ school.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en de MR zal de belangen en veiligheid vóór en tijdens de bouw nauwlettend in de gaten houden, samen met de directie en het bestuur.

Te laat ….. storend!
Deze oproep heeft gelukkig tot gevolg gehad dat het te laat komen is teruggedrongen. Fijn….dan kunnen we lekker op tijd beginnen en de onderwijstijd goed benutten. Om half negen in de klas en om half 1 of kwart voor drie weer uit de klas.

Nieuws vanuit de MR
Beste ouders en verzorgers,
Voor de zomervakantie hebben wij een oproep in de nieuwsbrief gedaan met de vraag u aan te melden voor de verkiezingen voor oudergeleding van de MR. Deze oproep hebben wij aan het eind van de eerste schoolweek herhaald. Hier hebben wij een reactie op gehad van Fdila El Ouarzi. Zij zal vanaf nu zitting nemen in de MR namens de oudergeleding. Wij zijn dus blij u te kunnen melden dat wij ook dit jaar met een voltallige MR kunnen vergaderen. Naast Fdila zitten Anita Schoon en Daniëlle Alsemgeest namens de ouders in de MR. In de personeelsgeleding zitten Michelle van der Mei, Marieke Mutgeert en Sharita Ramlagan.
Afgelopen donderdag 28 augustus hebben wij onze eerste vergadering gehad. Hier hebben wij allerlei lopende zaken besproken, maar ook nieuwe speerpunten voor dit schooljaar op een rij gezet. Wij zullen rond de herfstvakantie ons jaarverslag en jaarplan aan u presenteren. Hier ontvangt u tijdig een uitnodiging voor. Voor nu is het belangrijk om aan u te melden dat wij als MR duidelijker en regelmatiger naar onze achterban (ouders en collega's) willen communiceren. Daarom zullen wij vanaf dit schooljaar na elke vergadering informatie op de website plaatsen, waarin wordt verteld wat er in de laatste MR-vergadering is besproken.

Misschien wel nog belangrijker is de vraag wie ons nieuwe MR-lid dan is. Hieronder zal Fdila zich voorstellen.

Beste Allen,
Bij deze wil ik me graag voorstellen als nieuw lid voor de oudergeleding van de MR.
Mijn naam is Fdila El Ouarzi, moeder van 2 kinderen (Isra 2 jr en Adam 5jr - groep 3/4). In het dagelijks leven begeleid ik werkgevers bij langdurig ziekteverzuim. Ik heb enige ervaring in het onderwijs. Niet zozeer in het lesgeven, maar ik ben werkzaam geweest in het bovenschools management en bestuur. Hierin heb ik verschillende functies bekleed onder andere als beleidsmedewerker, secretaris bestuur etc..
Inmiddels ben ik zelf ouder geworden en heb nu ook ervaring in het basisonderwijs vanuit het
ouderperspectief. Ik kijk er dan ook heel erg naar uit om mijn steentje bij te dragen door zitting te nemen in de MR.

Met vriendelijke groet,
Fdila El Ouarzi

Omgekeerde 10-minuten gesprekken
Volgende week zijn de omgekeerde 10-minutengesprekken. Indien uw e-mail adres bekend is bij ons dan heeft u de informatie per mail al ontvangen. Wij hopen alle ouders te kunnen begroeten en hopen goede informatie over uw kind te mogen ontvangen, zodat wij goed kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van uw zoon(s) of dochter(s). Ter voorbereiding zijn er een aantal thema’s op papier gezet die reeds in uw bezit zijn.

Algemene informatieavond ‘een must’
Op donderdag 18 september is de algemene ouderavond, waar ook alle ouders worden verwacht. Op deze avond zullen we de opbrengsten van de school, die mede het gevolg zijn van de onderwijskundige vernieuwingen van school en het KBA traject (Kwaliteitsaanpak Basisscholen Amsterdam), toelichten. Wij willen u graag laten zien hoe wij de resultaten op school en groepsniveau monitoren en hoe de resultaten zich hebben ontwikkeld in de afgelopen periode. Daarnaast willen wij u ook een korte terugkoppeling geven van het afgelopen inspectiebezoek in juni. Vervolgens zullen alle leerkrachten in hun eigen groepen informatie geven wat er het komend jaar gebeurt, hoe het gebeurt, wat de verwachtingen zijn en zullen ze afspraken maken met de ouders van de groep. Tevens een mooie manier om de andere ouders van de groep te leren kennen. Dus een avond om NIET te missen. Wij verwachten ook een grote opkomst. U zult nog een uitnodiging ontvangen met een retourstrookje.

Betalen bijdrage tussenschoolse opvang
We zijn al een paar weken gestart en enkele ouders hebben inmiddels de jaarlijkse bijdrage voor 2014/2015 TSO betaald. Indien u dit nog niet heeft gedaan verzoeken wij u €25 per kind per jaar over te maken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92 o.v.v. naam leerling(en) en groep(en). Graag betalen voor 1 oktober 2014.

Verplicht douchen na de gymles is na veel discussie afgeschaft
De discussie over het verplicht douchen na de gymles hield de gemoederen al een tijdje bezig. Uiteindelijk heeft het team unaniem ingestemd met het laten vervallen van het verplicht douchen. Een doorslaggevende reden was het tijdrovende ervan. Daarnaast was het moeilijk ouders te vinden (vaders) die leerlingen wilde begeleiden bij het douchen. Deze mannelijke inbreng is nodig omdat de  leerkrachten vrouw zijn. Verder was de hygiëne van de ruimtes na een aantal groepen ver te zoeken en was er de toenemende weerstand van ouders tegen het (per sekse) gezamenlijk douchen. En natuurlijk zijn er net zoveel redenen te bedenken om het douchen wel verplicht te stellen. Maar wij laten dit kleine stukje hygiënische opvoeding over aan de ouders. Leerlingen mogen zich natuurlijk wel opfrissen na de gymles.

Nieuwe schoolmaatschappelijk werkster
Gülsen Sahin is in ieder geval tot 1 januari werkzaam als schoolmaatschappelijk werkster op Het Bovenland. Zij werkt bij ABC Onderwijsadviseurs. U kunt bij haar terecht met allerlei vragen op het gebied van school, opvoeding, gedrag en met zorgen over uw gezin of omstandigheden thuis.
U kunt haar per e-mail of mobiel bereiken.
E: gsahin@hetabc.nl,
M: 06-31631589

Leren ballen te hard
Het is al een tijdje een doorn in het oog, of als je een leren bal tegen je hoofd krijgt een pijnlijkheid. Het blijkt dat ons speelplein echt te klein is om met een lekkere leren bal te voetballen. Voetballen is oké, maar zelfs de beste voetballer van de school haalt wel eens te hard uit. Menig kind heeft dit helaas al eens mogen ervaren. Vanaf volgende week mogen dan ook enkel plastic (lichte) ballen worden gebruikt om mee te voetballen. We zullen er een aantal aanschaffen. De leren ballen kunnen dus gewoon thuisblijven en gebruikt worden op andere (grotere) voetbalterreinen. Tevens zullen we wat klein buitenspel materiaal aanschaffen.

Faalangsttrainingen binnenkort van start
Binnenkort zullen de faalangsttrainingen weer starten. Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen en geselecteerd zijn, worden binnenkort geïnformeerd. Deze trainingen zullen na schooltijd plaats gaan vinden.

Vakantieregeling 2014-2015 (herhaling)

 • Herfstvakantie: 11/10/2014 - 19/10/2014
 • Kerstvakantie: 20/12/2014 - 04/01/2015
 • Voorjaarsvakantie: 21/02/2015 - 01/03/2015
 •  Paasweekend: 03/04/2015 - 06/04/2015
 • Koningsdag: 27/04/2015
 • Meivakantie: 02/05/2015 - 17/05/2015
 • Pinksterweekend: 23/05/2015 - 25/05/2015
 • Zomervakantie: 04/07/2015 - 16/08/2015


Schoolsport 2014-2015
Ook dit jaar zullen er diverse sporten worden aangeboden na schooltijd. Leerlingen zullen eerst een introductieles krijgen tijdens schooltijd en kunnen zich dan inschrijven voor de naschoolse schoolsport activiteit. De sportactiviteiten zullen steeds 10 keer worden aangeboden en kosten voor die 10 keer €5,-
(= €0,50/keer). Groepen die in aanmerking komen zullen een informatieformulier meekrijgen en een inschrijfformulier.
De volgende sporten zullen dit jaar worden aangeboden: honkbal, meidenvoetbal, ritmische gymnastiek, hockey en judo.

Beter spellen.nl / Beter rekenen.nl / NU Beter Engels.nl
We zijn beducht om veel reclame te maken voor een specifieke website, maar vooral voor de oudste leerlingen zijn bovengenoemde sites een aanrader. Op drie niveaus ( F1-F2 brugklasniveau/F3 middenbouw HAVO/VWO ) kan er elke dag een aantal opgaves worden gemaakt en krijg je meteen de uitslag en uitleg! Ook voor ouders interessant!

Gevonden voorwerpen
Tijdens de omgekeerde 10-minutengesprekken zullen de gevonden voorwerpen in de hal liggen.
Indien na afloop van die twee dagen nog spullen niet zijn terechtgekomen bij de eigenaar, dan zullen wij deze naar een goed doel brengen.


Diana Bakker
Directeur a.i.

 

​Op zijn plek, uitbreiding lokalen...stand van zaken, nieuws vanuit de MR, schoolsport 2014-2015.

Foto's

Video's

Meer informatie