Nieuwsbrief 6 2014-2015

 • Gemaakt op: 4-11-2014 17:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

​​Belangrijke data:

 • School versieren: 14 november vanaf 12.30 uur
 • 10-minutengesprekken: 18 en 19 november
 • Leerlingen nemen schoen mee: 26 november
 • Studiemiddag Team - woordenschat: 26 november
 • Rondleiding nieuwe kleuters: 27 november
 • Sinterklaasfeest: 5 december
 • Vergadering mr: 11 december
 • Kerstviering en diner: 17 december
 • Kerstvakantie: 20/12/2014-4/1/2015


Even voorstellen
Alweer "even voorstellen...? Inderdaad. Drie maanden geleden stelde Diana Bakker zich zo voor. Zij zou als interim directeur aan het Bovenland verbonden zijn totdat er een nieuwe directeur gevonden zou zijn. Zoals u inmiddels weet is dat gelukt en mag ik voortaan de schoolleider op Het Bovenland zijn. Het is een opdracht waar ik ongelooflijk veel zin in heb en ik kijk uit naar alle uitdagingen die op mijn pad komen. Ik ga samen met de kinderen, het team en de ouders mijn best  doen om van Het Bovenland een school te maken om trots op te zijn.

Even in het kort wat over mijzelf. Zoals u weet is mijn naam Marja Damman, ik ben getrouwd, heb twee dochters, die beide studeren. Ooit had ik de ambitie docent Engelse Taal- en Letterkunde te worden, totdat ik de wereld van film, kunst en cultuur ontdekte. In die wereld heb ik jarenlang diverse leidinggevende functies gehad. Daarna ben ik overgestapt op het onderwijs, heb mijn bevoegdheid als leerkracht gehaald en heb de opleiding tot schoolleider gevolgd. Vóór Het Bovenland ben ik jarenlang directeur van een basisschool in Tiel geweest. Een boeiende tijd in een prachtige omgeving. Maar, ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Zo kwam Het Bovenland op mijn pad. Een school met een fijn team, dat met veel enthousiasme, kennis en ervaring aan het werk is. Samen met hen wil ik de onderwijskundige zorg voor uw kinderen op me nemen. U als ouder zal ik zo goed mogelijk informeren over de diverse ontwikkelingen op Het Bovenland. Bij deze wil ik Diana Bakker bedanken voor haar deskundige en enthousiaste inzet op Het Bovenland. Ik hoop op een prettige samenwerking met iedereen.
Marja Damman

Nieuws vanuit het verbetertraject KBA
Nadat in juni de inspectie op het Bovenland is geweest, hebben we ook weer bezoek gehad van de onderwijsexperts vanuit het KBA. Zij hebben op 29 oktober een uitgebreide voortgangsmonitor uitgevoerd.
Samen met de Ib-ers en de directie zijn 8 van de 11 groepen bezocht.

Tijdens zo’n bezoek wordt de kwaliteit van de les bekeken, de instructie, de sfeer in de groep, de differentiatie en de werkvormen. Ook de groepsmap, de resultaten van de kinderen en de organisatie in de klas worden aan een kritisch onderzoek onderworpen. Aansluitend is er een gesprek geweest met leerkrachten over het hele verbetertraject en hoe de leerkrachten dit ervaren, wat ze geleerd hebben tot nu toe en wat ze eventueel lastig vinden. Dit gesprek is zonder directie zodat leerkracht ook echt hun mening kunnen en mogen geven.

De monitor werd afgesloten met een stevig gesprek met de directie (toen nog Diana Bakker), de projectleider (Judith Kets) en de IBers (Veronica en Michelle) over de voortgang van het hele traject. Over de planning en over de resultaten.

Aan het einde van de dag hebben we een terugkoppeling gekregen van de KBA experts. Hierbij was ook onze nieuwe directeur, Marja Damman aanwezig en Mirjam Leinders van het bestuur. Het team heeft een groot compliment gekregen over de stappen die gezet zijn! Het was opvallend, aldus de experts, dat, ondanks de vele wisselingen in directie, de positieve ontwikkelingen in de school gewoon door zijn gegaan! Het positieve beeld van de onderwijsinspectie wordt dus bevestigd door de experts vanuit het KBA.

U begrijpt dat in de overdracht naar de nieuwe directie, het hele ontwikkeltraject een belangrijke plaats inneemt. We gaan ook de rest van dit schooljaar volop door op de ingeslagen weg.

Woensdagmiddag 26 november – studiemiddag team
Op woensdagmiddag heeft het team van het Bovenland een studiemiddag met als thema "Woorden-schat". We gaan ons verdiepen in de vakdidactiek voor het vergroten van de woordenschat van onze leerlingen. Hoe meer woorden onze leerlingen beheersen, hoe meer zij in staat zijn de lesstof te begrijpen. We houden u op de hoogte. In de volgende nieuwsbrief hoort u hierover meer. Dan komen we met tips hoe u hier thuis ook met uw kind aan kan werken.

Reken Zeker
Zoals u weet zijn we dit jaar gestart met een nieuwe rekenmethode: Reken Zeker. We zijn erg tevreden met de keuze voor Reken Zeker. Met name omdat de nieuwe methode per les een nieuw rekenprobleem met één oplossingsstrategie aanbiedt en de rest van de les uit herhaling en inoefening van bekende sommen bestaat. Deze manier van werken is overzichtelijk voor de kinderen. Dit in tegenstelling tot de oude methode, waar meerdere rekenproblemen met verschillende oplossingsstrategieën in één les werden aangeboden. Bovendien zijn er in de nieuwe methode voldoende mogelijkheden om te differentiëren. Er is een basisgedeelte dat alle kinderen moeten maken. Voor snelle leerlingen is er tempodifferentiatie (meer) en niveaudifferentiatie (moeilijker).

Op de ouderavond heeft u al gehoord dat er een nieuwe normering van de CITO toetsen voor rekenen is. Het kan zijn dat uw kind dit schooljaar op het rapport een lagere score heeft vergeleken met vorige schooljaar. Dat komt doordat CITO met ingang van dit schooljaar een strengere beoordeling van de resultaten hanteert. De leerkracht zal u hierover tijdens de tienminuten gesprekken verder over informeren.

Natuurlijk is een overstap van de ene naar de andere methode even wennen, zowel voor de leerlingen als de leerkrachten. We zullen de ontwikkeling van de kinderen extra goed volgen dit jaar. We hebben als team veel vertrouwen in de nieuwe methode, mede omdat uit onderzoek is gebleken dat het niveau van onze nieuwe methode hoog ligt en bijdraagt aan een goede voorbereiding op de CITO toetsen.

Oudergesprekken
Regelmatig zien we ouders op school voor een oudergesprek. We zien het vaak gebeuren dat kinderen tijdens het gesprek even in de hal spelen. Natuurlijk vinden we dat prima. We vinden het wel fijn als u na het gesprek samen met uw kind het speelgoed of de boekjes weer opruimt. Helpt u mee de school een beetje opgeruimd te houden?

Start van de lessen
Als nieuwe directeur doet het mij goed te zien, dat het grootste deel van onze kinderen op tijd op school wordt gebracht.

Als iedereen tussen 08.20 en 08.25 op school arriveert lukt het ons om de lessen stipt om 08.30 uur te laten beginnen. Nu het wat kouder wordt, vragen we u om dit vol te houden. We hebben de lestijd hard nodig.

Nieuws uit de MR - Bericht namens het gebruikersoverleg nieuwbouw Afgelopen maandag heeft een vergadering plaatsgevonden van het ‘gebruikersoverleg’ betreffende de uitvoering van de plannen van de nieuwbouw. Voorheen was dit de bouwcommissie waarin naast het ASKO bestuur en de directie, de architect, uitvoerende partijen en een lid namens de MR betrokken zijn.
Naast een aantal andere agendapunten zijn de status en de planning van de nieuwbouwplannen besproken. Binnenkort zal het aanbestedingstraject plaatsvinden waarna een keuze gemaakt zal worden betreffende de aannemer die het werk zal uitvoeren. Als alles volgens planning verloopt zal medio maart 2015 met de voorbereidingen van de uitvoerende werkzaamheden gestart worden .

De uitplaatsing van de twee groepen 5 zal dan plaatsvinden na de voorjaarsvakantie. Deze groepen zullen worden gehuisvest in locatie Brenner, Brenner 1060NT, Amsterdam. De kinderen zullen daar zeker tot het einde van het schooljaar 2014/2015 gehuisvest zijn. Begin 2015 zal met de betrokken ouders nader gecommuniceerd worden over wat één en ander voor hen en hun kinderen betekent. Tevens zal met de overige ouders, waarvan hun kinderen gewoon in ons eigen schoolgebouw blijven, worden gecommuniceerd wat de uitvoering van de werkzaamheden betekent ten aanzien van eventuele overlast, veiligheid, toegang tot de school etc.

Volgens planning zal de oplevering van het nieuwe schoolgebouw (met de uitbreiding naar 6 lokalen) plaatsvinden in december 2015. Nog nader bezien moet worden wat dit betekent voor eventuele uitplaatsing van groepen bij het begin van het schooljaar 2015-2016. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd.

Indien er vertraging ontstaat of anderszins een kink in de kabel komt betreffende de planning van de nieuwbouw, zal dit wellicht consequenties hebben voor de timing van de uitplaatsing. Vanuit het gebruikersoverleg houden we vinger aan de pols en zullen we steeds zo spoedig mogelijk communiceren over veranderingen.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de nieuwe directeur Marja Damman.

 

 

​Even voorstellen, nieuws vanuit het verbetertraject KBA, oudergesprekken, start van de lessen.

Foto's

Video's

Meer informatie