Nieuwsbrief 7

  • Gemaakt op: 25-11-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 25-11-2016 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Janneke Groenland
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

Een compliment
Een compliment voor alle kinderen die afgelopen week op tijd op school waren! Het halen van een te laatbriefje lijkt te werken. Het aantal te laat komers was aanzienlijk minder afgelopen week. Daar zijn wij blij mee!

Wetenswaardigheden voor het Sinterklaasfeest 2 december:
Zoals u waarschijnlijk al vernomen heeft vieren wij vrijdag 2 december het Sinterklaasfeest!
Normaal gaan de deuren om 8.20 open en kunt u uw kind naar de klas brengen. Op vrijdag 2 december is het de bedoeling dat wij Sinterklaas met z'n allen op het schoolplein verwelkomen. Daarom blijft de deur nog dicht om 8.20. De juf van u kind zal om deze tijd op het schoolplein staan. U kunt uw kind naar de desbetreffende leerkracht brengen. Om 8.30 kunnen wij dan gezamenlijk Sinterklaas en zijn pieten een warm welkom heten! Vervolgens gaan de kinderen met hun juf naar binnen. De hulpouders van het circuit kunnen vervolgens ook naar binnen en zich verzamelen in de lerarenkamer. In verband met de rust het verzoek verder niet mee de school in te gaan.
 
Groep 1 t/m 4 hoeft op deze dag geen 10 uurtje mee te nemen.
De groepen 5 t/m 8 nemen op deze dag wel een 10 uurtje mee.
 
Wij hebben er zin in!
 
De Sinterklaascommissie
 

Social media en een oproep voor een werkgroep
We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd over de gang van zaken op school. We gebruiken hiervoor o.a. de mail, maar ook de ouderinformatieborden bij de klaslokalen. De school wil met zijn tijd mee en daarmee wordt de social media steeds belangrijker.

Zoals u wellicht al weet, heeft de school inmiddels ook een eigen Facebookpagina.

We gebruiken deze pagina om u op de hoogte te houden van allerlei leuke activiteiten die zich op school afspelen. Like en deel onze pagina en volg wat er op onze mooie school in de Aker gebeurt! https://www.facebook.com/HetBovenland/

Wij willen op korte termijn onze website ook weer eens kritisch bekijken. De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan namelijk zo snel en de website is aan een update toe. We willen hiervoor een klein werkgroepje in het leven roepen, waarin ook één of twee ouders zullen deelnemen. Dat zal betekenen dat we twee keer bij elkaar komen om te onderzoeken hoe we de website aantrekkelijker en toegankelijker kunnen maken. Welke ouder vindt het leuk om hierover mee te denken? U kunt zich kenbaar maken bij Sandra.(s.van.vliet@askoscholen.nl)

Kort verslag Algemene ledenvergadering
We hebben binnen de school twee ouderorganen, namelijk de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR). 

24 november jl. was de algemene ledenvergadering van de ouderraad. Sandra heeft beide ouderorganen bedankt voor hun inzet en hun grote betrokkenheid. Ze heeft benadrukt dat zij heel belangrijk zijn voor de school en dit schooljaar de focus ligt op een constructieve samenwerking.

Daarna heeft de ouderraad zich voorgesteld. Aissah Petroni​lia, al langer actief, is door de aanwezigen unaniem als officieel lid aangewezen.

Jo-An, voorzitter van de OR, heeft verteld over hun rol in de organisatie van de feesten en bij het innen van de ouderbijdrage.  Ze heeft inzicht gegeven in de uitgaven van het Sinterklaasfeest. En dat er alles aan gedaan wordt om het zo optimaal te besteden.

Bram heeft tenslotte inzage gegeven in het financiële jaaroverzicht. 80% van de ouders heeft de ouderbijdrage heeft betaald en de wens is te achterhalen wat maakt dat er een deel van de ouders niet betaalt. Er wordt benadrukt dat dit geld juist hard nodig is voor de extra activiteiten waar de kinderen zo van genieten. (sinterklaasfeest, eindfeest, schoolreisje).  Er is gestemd en de ouderbijdrage zal komend schooljaar weer 60 euro zijn. Ouders krijgen daarover nog bericht. De volledige notulen zullen worden gemaakt en nog verspreid worden.

Proeftuin 21st century skills
Vanuit ons bestuur is er een proeftuin ICT opgezet waar alle ASKO scholen aan deelnemen. Het Bovenland heeft gekozen voor 21st century skills, omdat dat goed past bij IPC (werken in thema's).

21th Century skills zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.

De 21st century skills bestaan in totaal uit 11 competenties. Deze kunnen we niet allemaal tegelijkertijd behandelen. De komende periode zullen we daarom met het team de vaardigheden 'samenwerken' en 'informatieverwerking' centraal stellen. Het team zal met elkaar bespreken wat onze leerlingen al kunnen op deze gebieden en vaststellen wat wij onze leerlingen nog willen leren, voordat zij de basisschool verlaten. De vaardigheden zullen worden ingezet tijdens de IPC lessen, omdat hier veel groepsopdrachten worden gegeven en de leerlingen zelf op zoek moeten gaan naar informatie in boeken en het internet op gaan.

MR Cursus
De afgelopen twee schooljaren hebben er een aantal wisselingen in de MR plaatsgevonden binnen zowel de ouder- als de leerkrachtgeleding. Dat heeft geresulteerd in een betrokken groep mensen die effectief samen met elkaar aan de slag willen. Afgelopen woensdag heeft de MR de basiscursus gevolgd die op school werd verzorgd door Ed van Veen, voormalig schooldirecteur en deskundig op het gebied van beleidszaken binnen de school waaronder ook de werking van een MR. Er werd stilgestaan bij de instemmings- en adviesbevoegdheden van de MR, maar ook de functionele relaties die de MR met anderen onderhoudt, bijvoorbeeld met de directie, de achterban, de ouderraad en de GMR.

Met de nieuw opgedane kennis en inzichten hoopt de MR op een effectieve manier invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van basisschool Het Bovenland en de ASKO. De MR geleding heeft de cursus als leerzaam en zinvol ervaren!

​Een compliment, sinterklaasfeest, social media, algemene ledenvergadering, proeftuin en MR cursus

Foto's

Video's

Meer informatie