​In deze nieuwbrief​
 • ​​Data voor in de agenda
 • Personeel
 • Citotoetsen
 • Verkeerssituatie
 • Nieuwskoffie met de directie
 • Vakantieverlof of bijzonder verlof voor kinderen
 • TSO
 • Flesseninzamelingsactie
 • Thema Kunst


Data voor in de agenda

 • Afname citotoetsen:  13 januari t/m 27 januari
 • Definitieve adviesgesprekken groep 8:  25 januari
 • Rapportgesprekken: 15 t/m 17 februari
 • Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 6 maart
 • Paasviering: 24 maart
 • Goede vrijdag en Pasen: 25 maart t/m 28 maart             

Personeel

- Hoera! Juf Hannan is zondag 10 januari bevallen van een meisje! Haar naam is Jayda. Het is een prachtige meid en weegt 3100 gram. Met beiden gaat het goed. We wensen juf Hannan en haar gezin veel geluk toe.

- Juf Carola is in overleg met Dit is Wijs gestopt met invallen in groep 4/5. Wij zagen een lieve hardwerkende juf, die goed contact had met de individuele kinderen, maar hard moest werken om de hele groep onder de duim te houden. Dit is Wijs is in overleg met school op zoek naar een nieuwe geschikte kandidaat. De ouders van groep 4/5 worden geïnformeerd zodra er meer bekend is.

- De werkdagen van Sandra zijn dinsdag tot en met vrijdag. Zolang de groepen zes op de locatie De Mijlpaal is, zal zij daar zoveel mogelijk op dinsdag aanwezig zijn. Als u vragen of opmerkingen hebt of iets anders kwijt wilt, dan staat haar deur altijd voor u open.

Citotoetsen

In januari worden de citotoetsen afgenomen vanaf groep 2 t/m 8. Hiermee wordt in beeld gebracht wat de vorderingen en mogelijkheden van uw kind zijn ten opzichte van andere leerlingen van dezelfde leeftijd. Dagelijks krijgen we al heel veel informatie over uw kind door observaties, door de werkjes die zij maken en door de toetsen uit de methodes. Ook kijken we naar de leerwerkhouding en de sociaal emotionele ontwikkeling. De citotoetsen maken het beeld dat we in de dagelijkse praktijk van de leerlingen krijgen compleet. Zo kunnen we het onderwijs nog beter afstemmen op de behoeften van uw kind en zorgen we ervoor dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Na de citotoetsen zullen we de vorderingen van uw kind bespreken in een rapportgesprek.

Verkeerssituatie

Voor de kerstvakantie is er een brief met een klacht over de verkeerssituatie op Langsom naar de gemeente gestuurd. De ingezamelde handtekeningen, een brief van onze medezeggenschapsraad én de klachten die al eerder waren gemeld, zijn mee gezonden. Gisteren, donderdag 14 januari, waren Joke van der Blom en Lars Duin (van de gemeente) op school om de situatie te bespreken.

In het verleden is de verkeerssituatie regelmatig besproken. Er is een eerder verzoek voor een schoolzone met drempels door de verkeerscommissie afgewezen.

Ook wordt een schoolzone mét zebrapad en zónder drempels niet geadviseerd, omdat dat een schijnveiligheid  zou geven: Uit ervaring blijkt dat auto's er niet langzamer door gaan rijden en er blijken statistisch meer ongelukken gebeuren.

Bovendien is in het verleden de vluchtstrook op Langsom al verbreed.

Wat is er wel afgesproken?

- Het plan van de drempels en de schoolzone wordt opnieuw onder de aandacht gebracht bij de wethouder. Dit is een dure oplossing, maar we gaan het toch proberen.

- We willen de situatie en de snelheid van de auto's in kaart gaan brengen, ter ondersteuning voor het goedkeuren van het plan. Dit zou kunnen door  verkeersregelaars/toezichthouders te laten observeren en/of snelheidsdisplays in te zetten. Deze mogelijkheden worden onderzocht.

- Bovendien…. Niet alleen het gedrag van de automobilisten zal moeten veranderen, maar er ligt ook een verantwoordelijkheid van onszelf als het gaat over het parkeren en oversteken. Daarmee doen we dus ook een beroep op u als ouder.

Er valt veel over de situatie te zeggen en over te discussiëren.  Het probleem is in ieder geval weer op de kaart gezet en we doen onze uiterste best om binnen de mogelijkheden die er zijn, passende maatregelen te vinden. Zodra er meer informatie bekend is, wordt u daarover geïnformeerd. Volgende maand is er opnieuw een afspraak met de gemeente.

Nieuwjaars koffie met ouders

Direct na de vakantie was er een nieuwsjaarskoffie met ouders. Sandra heeft een praatje gehouden. Zij heeft verteld over haar eerste weken op Het Bovenland. Ook heeft zij verteld over waar de school mee bezig is. 

Een aantal punten die genoemd zijn:

 • De bouw: Deze ligt goed op schema! Er zal snel bekend worden wanneer de definitieve verhuizing gepland wordt.
 • De verkeerssituatie: zie elders in deze nieuwsbrief.
 • Inhoudelijk: Het team gaat op een komende studiedag onder andere in gesprek over wat zij belangrijk vinden in het onderwijs en ze gaan dromen over hoe hun droomschool er uit zal zien.

Na de voorjaarsvakantie zal er opnieuw een moment gepland worden om koffie te drinken met de directie en de ouders. Dit biedt de gelegenheid om ouders mee te nemen in wat er speelt op school en vragen te stellen als die er zijn.

Voor een eerste bijeenkomst waren we heel tevreden met de opkomst! Komt u volgende keer ook?

Vakantieverlof of bijzonder verlof voor kinderen

We merken dat veel ouders een dagje verlof willen en op het laatste moment dit komen melden. Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Graag verwijzen wij u naar de website van de leerplicht voor de exacte regelgeving voor verlof. We willen u er nadrukkelijk op wijzen dat (vakantie)verlofaanvragen minimaal 6 weken van te voren aangevraagd dienen te worden.

https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/bureau-leerplicht/extra-verlof/ 

TSO

Aan het begin van het jaar hebben alle ouders een brief gehad, waarin wij een bijdrage vragen voor de tussenschoolse opvang (TSO). Met dit geld betalen wij een vrijwilligersbijdrage aan de TSO medewerkers. Uit onze administratie is gebleken dat dat veel ouders dit bedrag niet hebben over gemaakt. Deze week worden herinneringsbrieven verstuurd.

Wij vragen hen dringend vragen om vóór 29 januari 2016 een bedrag van €25 per leerling over te maken  op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Wij zijn intern, met de TSO medewerkers en ook in het team, in gesprek over hoe de organisatie van de overblijf verbeterd kan worden. Dit wordt besproken in de MR vergadering.

Flesseninzamelingsactie

Zoals u al in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gaat Richard de Boer, vader van 2 kinderen van onze school, de Alpe d'Huez beklimmen. Daarvoor is er een flesseninzamelingsactie gestart. Er zijn de afgelopen weken al heel wat flessen ingeleverd, wat tot nu toe een bedrag van €250,14 heeft opgeleverd! Wij hopen dat dit bedrag nog veel hoger gaat worden! Tot 26 januari heeft u de tijd om flessen te blijven inleveren of een donatie te doen.

Thema Kunst

We zijn het nieuwe jaar gestart met het thema kunst in groep 3 t/m 8. Er wordt gekeken welke kunststromingen er zijn geweest, er worden kunstwerken bekeken van beroemde kunstenaars en er worden natuurlijk ook zelf kunstwerken gemaakt met de klas! Binnenkort zal de school naar een echt museum worden omgetoverd! De kleuters hebben deze periode hun eigen thema over de winter.  

Zij hebben het over dieren in de winter en over het houden van een winterslaap. Verder krijgen zij de letter K aangeboden van Kikker in de Kou. Nu hopen dat het ook echt koud gaat worden buiten!

 ​

​o.​a. verkeerssituatie, verlof aanvragen, ​personeelszaken

Foto's

Video's

Meer informatie