Verzuim en verlof

​​Leerplichtwet
In de Leerplichtwet van (01-08-1996) is aangegeven hoe met extra verlof omgegaan moet worden. De leerplichtambtenaar ziet toe op naleving van deze wet, waarbij de directeur van de school gehouden is de administratie bij te houden van extra vakantie, verlof en/of verzuim.
 ​
Verzuim
De leerplichtambtenaren hebben regelmatig contact met de scholen in het stadsdeel. Zij controleren ook of de scholen zich aan de regels houden. Wanneer een kind drie achtereenvolgende dagen niet op school is zonder dat de reden van het verzuim bij de school bekend is, dan zijn de scholen
wettelijk verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Ook indien een leerling in een korte periode op verschillende dagen een aantal uren afwezig is geweest zonder dat de school de reden weet, moet dit gemeld worden. De leerplichtambtenaar onderzoekt vervolgens waarom het kind niet (meer) naar school gaat en wat er nodig is om eventuele problemen die de reden zijn van het schoolverzuim op te lossen. Hiervoor wordt contact opgenomen met de ouder(s) en, indien de leerling op het Voortgezet Onderwijs zit, ook met de leerling zelf.
 
Extra verlof
Kinderen kunnen in principe geen extra verlof krijgen om met hun ouders op vakantie te gaan. Ook niet als het gaat om verre of lange reizen of wegens grote drukte in de vakantieperiodes. Slechts in het geval het (seizoens) werk van de ouder(s) er de oorzaak van is dat een gezin niet tijdens de zomervakantie met elkaar op vakantie kan, is er een beperkte mogelijkheid om buiten de vakanties om vrij te vragen.
Alleen als er sprake is van gewichtige omstandigheden, dat zijn onverwachte omstandigheden waar u als ouder(s) geen invloed op kunt uitoefenen, is extra verlof mogelijk. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeel​d een sterfgeval of ernstige ziekte van een direct familielid.
Afhankelijk van het aantal schooldagen waarvoor extra verlof gevraagd wordt beslist de directeur van de school (bij een verlofaanvraag tot 10 schooldagen) dan wel de leerplichtambtenaar (bij een verlofaanvraag voor meer dan 10 schooldagen).
Extra verlof moet tijdig aangevraagd worden. Aanvraagformulieren met informatie over dit onderwerp is verkrijgbaar bij de directeur van de school. De leerplichtambtenaren letten er scherp op dat alle kinderen samen het schooljaar afsluiten en na het einde van de zomervakantie weer allemaal tegelijk op school beginnen. De scholen zijn verplicht de kinderen te melden die niet op de laatste dagen en eerste schooldag op school aanwezig zijn. Hun ouder(s) worden altijd opgeroepen door de leerplichtambtenaar om het verzuim van hun kind(eren) toe te lichten.
 
Overtreding van de leerplichtwet
De leerplichtambtenaren hebben een opsporingsbevoegdheid. Dat betekent dat zij bij een geconstateerde overtreding van de Leerplichtwet een proces-verbaal kunnen opmaken. Een proces-verbaal wordt afgehandeld door Justitie.
 
Bereikbaarheid van de leerplichtambtenaren
Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u bij problemen of vragen ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaren van stadsdeel Osdorp. Telefonisch zijn zij bereikbaar op telefoonnummer 020-5180844
 
Vakanties en de regeling inzake het aanvragen van verlof buiten de vastgestelde schoolvakanties
Elk jaar worden de schoolvakanties tijdig vastgesteld en wordt hiervan mededeling gedaan aan de scholen. De scholen lichten daarna de ouders in. Wanneer u de vakantie gaat regelen /bespreken, dient u met de vastgestelde schoolvakanties rekening te houden. De “leerplichtwet” geeft de directeur van een school, alsmede de leerplichtambtenaar de mogelijkheid om buiten de vastgestelde periode verlof te verlenen.
Deze mogelijkheid bestaat alleen als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Wat onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan is niet ter beoordeling van de ouders/verzorgers, noch ter vrije interpretatie van de directeur van de school. Door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is duidelijk omschreven wat onder gewichtige omstandigheden moet worden verstaan.
Er is sprake van gewichtige omstandigheden in de volgende gevallen:
* wanneer een arts een vakantie adviseert (bij sociale /medische problemen);
* wanneer de werkgever de verplichting oplegt vakantie op te nemen buiten de van overheidswege vastgestelde vakantieperiodes;
* wanneer men als zelfstandige alleen vakantie kan opnemen buiten de vastgestelde zomervakantie (ten hoogste 10 dagen en niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar). De minister doelt hierbij op ouders/ verzorgers die door hun werk (in de horeca of toeristische sector) niet in juli /augustus, niet in de mei vakantie en niet in de kerstvakantie met hun gezin op vakantie kunnen;
* wanneer er sprake is van familieomstandigheden (huwelijk, verhuizing, geboorte, overlijden, jubilea).
Geen gewichtige omstandigheden zijn:
* een tweede vakantie
* wintervakantie
* bezoeken van een tentoonstelling, pretpark e.d. buiten schoolverband
* sportevenementen buiten schoolverband
* de wens om een of enkele dagen eerder met vakantie te gaan, of later terug te komen.
Alle aanvragen moeten schriftelijk gebeuren (formulieren zijn bij de directeur te verkrijgen). Tot tien dagen per schooljaar beslist de schoolleiding. Daarboven is ook de goedkeuring van de leerplichtambtenaar vereist.
Wel moeten alle aanvragen naar de leerplichtambtenaar, die controleert of alle verloven terecht zijn verleend.
- Een leerling van vier jaar is nog niet leerplichtig maar dient wel verlof aan te vragen.
- Een leerling van vijf jaar kan tien uur per week thuis worden gehouden, mits dit in overleg gebeurt met de leerkracht. Deze uren kunnen niet worden opgespaard.
Alle andere leerlingen zijn volledig leerplichtig en moeten zich zodoende aan de bovenstaande regels houden.
Als u het niet met de beslissing van de directeur en/of leerplichtambtenaar eens bent, kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift richt u aan de directeur van de school. Vervolgens wordt u uitgenodigd om uw bezwaar toe te lichten, waarna een geheel nieuw besluit wordt genomen.
Tegen dit nieuwe besluit kunt u beroep instellen bij de Sector Bestuursrecht van de rechtbank. Gelet op de termijnen die met een bezwaar e.d. gemoeid zijn, is het van belang zo vroeg mogelijk toestemming aan te vragen. Mochten hierover nog vragen hebben, komt u dan naar school of belt u met één van de leerplichtambtenaren: tel. : 020-2538355.
 
Verzuim
Als een kind door ziekte of om een andere reden niet naar school kan komen, dient u dit voor 8.25 uur aan de school door te geven. Als een kind zonder geldige reden afwezig is, zijn wij als school verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar.