Honingpot 425 - 22/12/2017

 • Gemaakt op: 22-12-2017 10:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: wespennest.honingpot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  


Fijne Feestdagen

IMG_0102.jpg

Het team wenst u Fijne Feestdagen.

We zien u graag weer terug in 2018! 


105087.jpgKerstviering

We hebben een ontzettend gezellige kerstviering gehad met heerlijke hapjes en we werden zelfs verrast door een kerstkoor van ouders. 

Iedereen die heeft meegeholpen aan de viering en ook aan het versieren van de school: heel erg bedankt daarvoor!


Werken met GIP

GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen.

pedagogiek.pngIn alle groepen zitten kinderen die op verschillende niveaus werk aankunnen. Daarnaast zijn er verschillen in tempo en de wijze waarop een kind het beste leert. De grote verschillen die er bestaan tussen leerlingen stelt eisen aan het klassenmanagement om alle leerlingen datgene te bieden wat ze nodig hebben. Wij gebruiken daarvoor het GIP-model.

Het GIP-model richt zich in eerste instantie op een goede organisatie in de groep, waardoor de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerkracht krijgt daardoor de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven.

Hoe doen we dat?

We werken in alle groepen met een stoplicht. Wanneer tijdens het werken het stoplicht op rood, oranje of groen wordt gezet weten de kinderen of ze stil aan het werk moeten zijn, of ze mogen overleggen/iets aan elkaar vragen of dat ze echt samen mogen werken. Aan de kinderen wordt duidelijk gemaakt wanneer zij zelfstandig moeten werken. Tijdens deze zelfstandig-werken-tijd werkt de leerkracht in de klas met een groepje kinderen of individuele leerlingen. Voor- en/of na het werken met groepjes of individuele leerlingen, loopt de leerkracht hulprondes. De kinderen hebben allemaal een blokje op tafel. Wanneer een leerling een vraag heeft, wordt het blokje op vraagteken gezet. De leerkracht loopt systematisch langs bij alle tafelgroepjes. Tijdens deze rondes ziet hij/zij welke leerlingen een vraag hebben. De leerkracht helpt deze kinderen dan zodat zij weer verder kunnen met hun werk. Wanneer een leerling een vraag heeft over het werk, betekent dat niet dat hij/zij moet gaan wachten op de leerkracht. De leerling kan ondertussen verder met een ander gedeelte van het werk of hij/zij gaat werken aan een ander vak.

Naast het gebruik van het stoplicht wordt ook de time timer gebruikt. Daarmee kunnen de kinderen zien hoe lang het zelfstandig werken bijvoorbeeld duurt. Het is een speciale klok die via het Smartboard gebruikt wordt. De klok telt als het ware af.

Het werken met GIP heeft dus vele voordelen. Kinderen hoeven niet meer met vinger omhoog te wachten op de leerkracht en ook niet in een wachtrijtje te staan. Zij kunnen altijd door met hun werk en zo de tijd efficiënt besteden. Tijdens het zelfstandig werken kan de leerkracht goed aandacht schenken aan individuele- en kleine groepjes leerlingen. Daarnaast hebben de leerlingen ook baat bij de duidelijke structuur die het werken met het GIP model biedt.

Vanuit het managementteam (directie, interne begeleiding en bouwcoördinatoren) worden klassenbezoeken gedaan om te zien hoe dit in de verschillende groepen gaat. Ook tijdens de studiedagen wordt hier aandacht aan geschonken. Er is de afgelopen maanden veel ervaring uitgewisseld, er zijn tips gegeven aan elkaar en we hebben nu duidelijke afspraken over de manier waarop we dit inzetten met een mooie opbouw vanaf de onderbouw, naar de middenbouw en de bovenbouw.


Zwemdiploma

Yara Verheijen heeft eind oktober haar B-diploma gehaald!

Yara, HARTSTIKKE GEFELICITEERD!!!!


christmasTree.jpg Kerstboom

De kerstboom die op het podium staat is door de feestcommissie gekocht van de winst van het ouderfeest.


Dyslexie

Op school krijgen we vaak vragen over dyslexie en de begeleiding van kinderen met dyslexie. Daarom in deze Honingpot in het kort informatie daarover.

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Dyslexie is aangeboren, erfelijkheid speelt een grote rol.

Bij dyslexie is sprake van hardnekkige lees- en/of spellingproblemen op woordniveau, die met intensieve begeleiding nauwelijks tot niet te verhelpen zijn. Met andere woorden, op woordniveau blijven de problemen bestaan ondanks extra oefening van de technische vaardigheden.

De diagnose dyslexie mag alleen door een deskundige psycholoog of orthopedagoog gesteld worden na uitgebreid onderzoek.

Belangrijk is te weten, dat dyslectische leerlingen op tekstniveau over het algemeen wel vooruitgaan als ze goede instructie krijgen, voldoende oefening in tekst lezen en gebruik mogen maken van hulpmiddelen bij lezen en schrijven.

Bijkomende problemen

Dyslexie is een complex probleem, dat verder gaat dan niet goed kunnen lezen en/of spellen. Zo kan een kind met dyslexie ook moeite hebben met het verwerken van talige informatie in het algemeen, het onthouden van meervoudige instructies en problemen hebben met hoofdrekenen en bijv. het leren van de tafels.

Er bestaat niet één type dyslectische leerling: zowel de ernst van de stoornis als de mate waarin bijkomende problemen voorkomen verschillen van kind tot kind. Daarom kan er geen sprake zijn van een standaardpakket van maatregelen die ingezet kunnen worden.

Eigenlijk is voor de dyslectische kinderen de basisvraag: hoe ga ik om met mijn dyslexie en welke hulpmiddelen kunnen mij daarbij helpen. Als ouders en school kunnen we de kinderen hierbij begeleiden.

In de klas proberen we kinderen met leesproblemen naast de basisstof uit de leesmethode beter te leren lezen met behulp van:

 • Verlengde instructie;
 • Extra instructie;
 • De methodiek RALFI-lezen in een kleine groep;
 • Het computerprogramma Flits;
 • Extra leesbladen gericht op een bepaalde categorie woorden.

Daarnaast kunnen compenserende en dispenserende maatregelen ingezet worden om de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengen te verminderen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Het verminderen of eerst rustig laten voorbereiden van leestaken;
 • Het verminderen van de hoeveelheid schriftelijk werk: bepaalde lesjes worden mondeling gedaan i.p.v. schriftelijk;
 • Extra tijd voor toetsen;
 • Leesteksten worden vergroot;
 • Bepaalde toetsen kunnen individueel, al dan niet digitaal, worden afgenomen;
 • Het mogen gebruiken van hulpmiddelen, zoals een tafelkaart, een woordenboek of een "spellingspiekschrift";
 • Bij een dictee hoeven niet alle woorden opgeschreven te worden;
 • Schriftelijk werk wordt minder streng nagekeken;
 • Er mag op een tablet gewerkt worden;
 • De medewerker of een medeleerling leest de tekst voor;
 • De inzet van software op een laptop waarmee teksten kunnen worden voorgelezen.

Wat kunt u betekenen voor uw kind en voor de school?

Het belangrijkste is dat u uw kind blijft aanmoedigen en ondersteunen bij het leren omgaan met dyslexie. Daarnaast kunt u een rol spelen bij het oefenen en trainen. Juist kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om een hoger leesniveau te bereiken.

Bij het lezen met uw kind is het volgende van belang:

 • Leesplezier moet voorop staan. Laat het presteren los;
 • Laat uw kind bepalen wat het wil lezen, het niveau van de tekst is hierbij minder belangrijk. Ook wat voor soort tekst het is, maakt niet uit. Een strip, tijdschrift, moppenboekjes etc. mogen allemaal;
 • Creëer met het oefenen een gezellig moment, waarbij uw kind zich op z'n gemak voelt;
 • Het is beter om iedere dag 10 minuten samen te lezen, dan twee keer per week een half uur;
 • Geef complimenten wanneer het lezen goed gaat en leg niet de nadruk op fouten;
 • Geef uw kind de tijd om zijn fout zelf te ontdekken. Help uw kind door de eerste klank of een deel van het woord voor te zeggen;
 • Door samen te lezen (om en om een zin of alinea) of voor te lezen kan uw kind ervaren hoe leuk een boek kan zijn.

De volgende Honingpot verschijnt

Vrijdag 19 januari 2018


In deze editie: Fijne Feestdagen, Kerstviering, Werken met GIP, Zwemdiploma, Kerstboom en Dyslexie

Foto's

Video's

Meer informatie