Honingpot 428 - 16/02/2018

 • Gemaakt op: 16-2-2018 08:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: wespennest.honingpot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

staking_3.jpgStaking

De stakingen in het onderwijs worden voortgezet. Dit gebeurt nu in estafettevorm. Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zijn op woensdag 14 maart aan de beurt om te staken. Hieronder leest u waarom er weer een staking is geïnitieerd.

De verschillende onderwijsvakbonden, schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad blijven van mening dat het door Rutte-3 beschikbaar gestelde geld niet toereikend is: in plaats van 270 miljoen euro aan extra salarisruimte moet er jaarlijks 900 miljoen euro bij om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten. Voor bestrijding van de werkdruk voor leraren en ondersteuners is zo snel mogelijk 500 miljoen euro nodig in plaats van 430 miljoen euro aan het eind van de kabinetsperiode.

In tegenstelling tot het kabinet wil de sector wel zijn verantwoordelijkheid nemen en het geld dat nu beschikbaar is zo goed mogelijk inzetten. Partijen zijn daarom begonnen met cao-overleg.

Bovendien zit de sector te springen om een beter beheersbare werkdruk. Het primair onderwijs heeft het hoogste percentage burn-outklachten: 1 op de 4 leraren heeft last van burn-outklachten. We willen daar graag van af. Dat lukt niet met de extra tien miljoen euro die het kabinet voor 2018 heeft gereserveerd met dit doel: de sociale partners blijven ook tijdens de onderhandelingen proberen de budgetruimte die voor 2021 beschikbaar is naar voren te halen. Plannen voor de inzet van het extra geld liggen klaar.

De problemen in het primair onderwijs zijn groot en dreigen groter te worden. Aan het eind van deze kabinetsperiode wordt het lerarentekort in de sector door het ministerie van OCW geraamd op meer dan 4.000 voltijdsbanen. Voor 2027 wordt gerekend met een tekort van 11.000. Om te zorgen dat de aanwas op de pabo's toeneemt, volstaat 270 miljoen euro niet. Dat bedrag brengt leraren in het primair onderwijs niet op hetzelfde salarisniveau als het voortgezet onderwijs.

Redenen genoeg dus om te gaan staken. De kans is daarom groot dat alle medewerkers van het Wespennest hieraan zullen deelnemen.


dank.jpgBedankt!

De medewerkers waren op Valentijsdag echt heel blij met alle lieve attenties die zij kregen van de kinderen. Heel erg bedankt dat er zoveel gehoor aan deze oproep was gegeven. En wat leuk dat de medewerkers ook nog een cadeaubon kregen, geregeld door de ouderraad.


project.jpegGroepsoverstijgend project

Ook dit schooljaar zal er een groepsoverstijgend project zijn. Dit zal starten in de week van 16 april. Het thema zal zijn "smaken verschillen". Meer informatie hierover zal nog volgen.


bouwen.jpgNieuw gebouw/tijdelijke huisvesting

De plannen om over te gaan naar een nieuw schoolgebouw beginnen vastere vormen aan te nemen. Zoals het er nu naar uitziet zullen we in januari/februari 2019 het huidige schoolgebouw definitief verlaten.

We zullen dan verhuizen naar een tijdelijke locatie. Daarvoor wordt een tijdelijke gebouw neergezet in het Baanakkerspark. Omwoners kunnen wel nog bezwaar maken, dus deze procedure moeten we afwachten voordat we het echt definitief kunnen maken. Wanneer alles echt zeker is, zal ik met meer informatie komen.


zingen.jpgHet zingen in de hal

We zijn al een tijdje bezig om bepaalde zaken op onze school eens goed tegen het licht te houden. We kijken wat de doelen zijn van de dingen die we doen en of we op de huidige manier die doelen het beste bereiken. We willen onze onderwijstijd immers zo goed mogelijk gebruiken.

We vinden al een tijd dat de betrokkenheid en het plezier van de kinderen bij het zingen in de hal groter zou kunnen zijn. Toch willen we het zingen in de hal niet kwijt. Het zingen in de hal wordt als een viering gezien, een van de vier pijlers van het Jenaplanonderwijs, met als uitgangspunten het versterken van dat gemeenschapsgevoel en het samen plezier aan iets beleven. Muziek is daar een goed middel voor.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat de kinderen dingen leren en zich ontwikkelen op muzikaal gebied. Hiertoe dienen de muzieklessen die Lies Spruit in alle groepen geeft. De leerkrachten ondersteunen haar lessen door de aangeboden liedjes ook op andere momenten nog te oefenen. Om al die doelen te bereiken is een goede wisselwerking tussen de muzieklessen en het zingen in de hal zinvol. We willen er in de muzieklessen voor zorgen dat alle/veel kinderen de liedjes kennen die op de woensdag in de hal worden gezongen.

Bovendien willen we de betrokkenheid van de jongere kinderen bij de oudere kinderen vergroten en omgekeerd. De werkgroep Jenaplan heeft daarvoor twee plannen uitgewerkt. Voor beide plannen geldt dat we drie woensdagen achter elkaar met een kleinere groep kinderen in de hal willen zingen om uiteindelijk de vierde woensdag weer met de hele school te zingen. In het eerste plan vindt het zingen in de hal drie keer met slechts één bouw plaats, dus alleen onderbouw, middenbouw of bovenbouw bij elkaar. In het tweede plan zingen we per kleur met elkaar, dus bijvoorbeeld de ene week alleen de groene groepen, daarna alleen de rode groepen en vervolgens alleen de blauwe groepen.

Beide plannen geven naar ons idee de mogelijkheid om de betrokkenheid te vergroten en de kinderen beter voor te bereiden op het zingen met de hele school. Bijkomend voordeel is dat we iets meer onderwijstijd overhouden, doordat de kinderen twee van de vier weken geen zingen in de hal hebben. Die tijd kunnen we heel goed gebruiken voor andere doelen die we nastreven.

Elk van de twee plannen heeft voor- en nadelen. We willen ze graag allebei uitproberen teneinde bij aanvang van het nieuwe schooljaar een definitieve vorm te kiezen die het beste werkt en het beste bij ons past. Dit betekent dat we na de voorjaarsvakantie twee keer een vier-wekelijkse cyclus zullen hebben waarbij op de eerste drie woensdagen telkens een andere bouw aan de beurt is. De overige kinderen zijn dan gewoon in hun eigen groep. De vierde woensdag wordt dan nog wel met de hele school gezongen. Daarna is er twee keer een vier-wekelijkse cyclus waarbij de eerste drie woensdagen alleen de kinderen van een groep met een bepaalde kleur aan de beurt zijn. Ook dan is de vierde woensdag weer zingen met de hele school. Aan het eind van het schooljaar zullen we de ervaringen evalueren en een keuze maken voor het volgende schooljaar.


cultuur.jpgHet cultuuronderwijs

Ook hebben we nagedacht over de rest van ons cultuuronderwijs. Wij dragen cultuur een warm hart toe. Enkele leerkrachten hebben zich in het verleden al geschoold in bepaalde disciplines of zijn daar op dit moment mee bezig. Wij willen het cultuuronderwijs meer concreet vorm gaan geven en ervoor zorgen dat in alle klassen structureel (meer) aandacht komt voor cultuur.

De werkgroep cultuur heeft een idee uitgewerkt waarbij er in elke groep wekelijks aandacht wordt geschonken aan kunst/cultuur. Dit kunnen lessen in beeldende vorming, drama, muziek, film of verhalen vertellen zijn. Eens in de vier weken willen we de cultuurzwerm organiseren. Dan mogen alle kinderen een keuze maken (voor zover mogelijk) uit een aanbod van activiteiten die door verschillende medewerkers worden aangeboden. Die activiteit gaan zij dan doen op een vrijdagmiddag samen met kinderen uit andere stamgroepen. De activiteiten van de cultuurzwerm zullen soms per bouw aangeboden worden, soms per kleur en soms zullen zij ook voor alle kinderen van de hele school toegankelijk zijn.

De school heeft een licentie aangeschaft van de methode Laat maar zien, een (digitale) methode voor beeldende vorming met hele mooie lesideeën, duidelijke instructiefilmpjes en sprekende afbeeldingen ter illustratie of inspiratie. De werkgroep cultuur is al druk bezig goede lesideeën te selecteren passend bij schoolthema's die binnenkort bij wereldoriëntatie aan de orde zullen komen.

Uiteraard weten we dat er veel expertise en enthousiasme bij ouders is om een bijdrage aan de lessen voor beeldende vorming te kunnen leveren. We zullen per keer een oproep doen of er ouders zijn die willen helpen. Mogelijk zijn er ook ouders die in het nieuwe schooljaar hele eigen activiteiten voor de cultuurzwerm willen aanbieden. Ideeën zijn in ieder geval altijd welkom.


weeksluiting.jpgDe weeksluitingen

Om een beeldende vormingsles echt goed af te kunnen ronden en alles daarna weer netjes op te kunnen ruimen, hebben we de hele vrijdagmiddag nodig. Daarom hebben we besloten de weeksluitingen drie keer achter elkaar te organiseren (per kleur zoals u van ons gewend bent) en de vierde keer te vervangen door de cultuurzwerm. Zo hebben we zowel voor het zingen als voor de weeksluitingen/cultuurzwerm een vier-wekelijkse cyclus.

Wij zullen u binnenkort een overzicht toesturen van de planning van het zingen in de verschillende groepen, de weeksluitingen en de cultuurzwerm. Let daarbij even goed op. De volgorde waarin de groepen per kleur meedoen aan de weeksluitingen is veranderd ten opzichte van wat in de jaaragenda staat!  We hebben geprobeerd te voorkomen dat te vaak dezelfde groepen geen weeksluiting hebben, doordat er een vrije dag op een vrijdag valt.

Het volgende aandachtspunt van de werkgroep Jenaplan is de invulling van de weeksluitingen. Wij menen dat we meer educatieve waarde en variatie in de weeksluitingen zouden kunnen aanbrengen. Zodra wij hier meer over kunnen melden, stellen we u op de hoogte.


vertrouwen.jpgOnze interne contactpersonen

Op het Wespennest zijn er interne contactpersonen aanwezig. Zij noemen zich ook wel de 'luistermedewerkers'. Binnenkort zullen zij weer langs de groepen gaan om zich extra kenbaar te maken.

Graag willen wij u ook wat meer inlichten over deze interne contactpersonen. Hieronder is het voor u op een rijtje gezet.

Wie zijn de interne contactpersonen?

De interne contactpersonen van het Wespennest zijn Prajna en Diane. Prajna is de medewerker van de bovenbouw en Diane is de medewerker van de middenbouw.

Wat doen interne contactpersonen?

Zij staan klaar voor alle kinderen die ergens mee zitten. De interne contactpersonen helpen het kind om een oplossing te vinden. Ze luisteren naar de hulpvraag van het kind, praten er samen over en bekijken wat de mogelijkheden zijn. Het kan ook zijn dat u met iets zit dat u graag vertrouwelijk wilt bespreken, dan kunt u natuurlijk ook bij deze personen terecht

Er wordt vanuit gegaan dat u in eerste instantie uw klacht of probleem richt aan degene waar het voor bedoeld is. Als u er dan niet uit komt, kunt u bij de interne contactpersonen terecht.  Zij zijn vooral een luisterend oor en kijken wat ze de beste oplossing vinden.

Waar kunnen de kinderen terecht?

De kinderen kunnen terecht bij Prajna en Diane. Ze kunnen hen aanspreken, maar als ze dit lastig vinden kunnen de kinderen ook een briefje schrijven. Op dit briefje schrijven zij waar ze mee zitten, daarnaast moet hun naam en de klas erop staan zodat er contact met hun opgenomen kan worden. Dit briefje kan dan in de brievenbus bij de hoofdingang. Ook hangen er posters met een foto van de interne contactpersonen in de school. Bij de brievenbus hangt deze poster ook.

Wanneer kunnen kinderen terecht?

Als de kinderen hulp nodig hebben bij iets dat ze niet zelf kunnen oplossen en het moeilijk vinden om er met anderen over te praten, kunnen ze contact zoeken met Prajna en/of Diane. Of ze kunnen een briefje in de brievenbus doen. Deze wordt 1 keer per week geleegd door de interne contactpersonen. Als zij deze briefjes lezen nemen ze die altijd serieus en gaan gelijk met het kind in gesprek.

Advies voor de ouders:

 • Ga regelmatig met uw kind in gesprek om op de hoogte te blijven hoe het gaat met uw kind. Denk hierbij aan doorvragen.
 • Ga bij uw kind na of het weet waar het terecht kan.
 • Daarnaast is het belangrijk dat u uw kind erop wijst dat deze interne contactpersonen er zijn. Hierdoor kunt u een extra stimulans zijn.


De volgende Honingpot verschijnt

Vrijdag 16 maart 2018


 

​In deze editie: Staking, Bedankt!, Groepsoverstijgend Project,  Nieuw Gebouw/Tijdelijke Huisvesting, Het Zingen in de Hal, Het Cultuuronderwijs, De Weeksluitingen, Onze Interne Contactpersonen en Volgende Honingpot

Foto's

Video's

Meer informatie