Nieuwsbrief 8 februari 2015

 • Gemaakt op: 20-2-2015 17:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Huibersschool
 • |
 • Fotograaf: Huibersschool


Nieuws uit het team
Na de vakantie werkt juf Layla vijf dagen in groep 1/2 C. Dit omdat juf Dieuwke op maandag de Taalklas les gaat geven. Juf Marjolein werkt namelijk nog maar twee dagen bij ons op school, op de woensdag en de donderdag en niet meer op de maandag.

Hekken kleuterschoolplein
De hekken van het peuter en kleuterschoolplein gaan sinds deze week vanaf 15.00 uur dicht. Dit in verband met overlast van hangjongeren uit de buurt. Wij hopen op begrip vanuit uw kant hiervoor.

CITO toetsen
Cito heeft per september 2013 de landelijke normen van de toetsen spelling, begrijpend lezen en rekenen
uit het LOVS aangepast. Verwacht wordt dat op de M-toetsen in februari 2014 veel leerlingen een niveau lager uit zullen komen. Op de website van de Huibersschool staat een publicatie die u een handvat biedt om de lagere Citoniveaus uit te leggen. Het komt er op neer dat alle kinderen in Nederland nu beter moeten scoren om hetzelfde resultaat te behalen. Alle resultaten zijn met terugwerkende kracht met de nieuwe norm bijgesteld.

Adviezen groep 8
Inmiddels hebben alle leerlingen van groep 8 hun ‘basisschoolbesluit’ gekregen. Sinds dit schooljaar is het advies van de basisschool leidend voor de keuze voor het voortgezet onderwijs. In de afgelopen periode hebben de kinderen van groep 8 met hun ouders een aantal scholen bezocht.
In Amsterdam maken ouders met hun kind een top 10 van voorkeurscholen. Een computerprogramma berekent vervolgens hoe de kinderen over de scholen verdeeld worden. De verwachting is dat alle Amsterdamse kinderen op een school geplaatst worden binnen hun top 3. Een enkeling binnen zijn of haar top 5. Deze nieuwe manier van plaatsen heeft voordelen voor alle Amsterdamse kinderen samen, maar kan in een enkel geval iets minder gunstig uitpakken. Het is in ieder geval een vooruitgang dat alle leerlingen op hetzelfde moment weten naar welke middelbare school ze gaan. In het verleden zaten de pechvogels weken langer in spanning over de ‘rest-plekken’ die over waren. In de week van 8 t/m 12 juni krijgen de leerlingen van groep 8 te horen op welke school ze zijn geplaatst. Op 23 of 24 juni kunnen ze kennis maken met hun nieuwe school.

De Vreedzame School
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een teken- blokje en wat de kinderen meer bedenken. Er worden ook afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is.
Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nll  
of natuurlijk langskomen op school.

Wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

In Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd:
- om te praten over de sfeer in de groep
- om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet
- om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen
- dat iedereen een eigen mening mag hebben
- om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar omgaat
- dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft
- om samen te werken
- om een boek te maken dat over henzelf gaat: dit ben ik (groep 8)
Tip voor thuis
Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’?
Vraag er naar en praat er over. Laat uw kind weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. Vraag hoe dat voor die ander is. Stimuleer om ‘opstekers’ te geven. Doet u dat zelf ook naar uw kind en noem daarbij dan de term ‘opsteker’. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2: bespreek de kletskaart van blok 2 met uw kind, bijvoorbeeld: “Wat doen Aap en Tijger als ze ruzie hebben? Wat hebben ze geleerd over ruzies oplossen?”

Ouder Kind Adviseurs
Even voorstellen:
Sinds januari 2015 is er op elke school in Amsterdam een Ouder Kind Adviseur (OKA). Op deze school zijn er op dit moment twee. Nancy Baljet is op dinsdag ochtend aanwezig. Velen van jullie kennen haar wel als de schoolmaatschappelijk werker.
De andere Ouder- en kindadviseur is Naomie Zweers. Zij is op dinsdag en donderdag aanwezig.
Naomi en Nancy zijn er voor de school, de ouders en de kinderen. Zij zijn er voor opvoedvragen en vragen over de ontwikkeling van een kind. Ouders, kinderen of andere betrokkenen bij het gezin kunnen naar de ouder- en kindadviseur komen met vragen over bijvoorbeeld gezondheid, seksualiteit, opvoeding, speelvoorzieningen, sport- en vrijetijdsbesteding, sportfonds.
U kunt een afspraak maken of stap gewoon eens binnen voor een praatje. U vindt ons in het midden van de school in de Sportkamer.

Telefoonnummer Naomi: 0653199252.
Telefoonnummer Nancy: 0631631547.

Schoolreisje
Ook dit jaar gaan we weer op schoolreisje! Op woensdag 15 april gaan de groepen 1-7 gezellig een dagje weg. De groepen 1-2 gaan naar Oud-Valkeveen in Naarden. De groepen 3-7 gaan naar Duinrell in Wassenaar. De bussen vertrekken om 9.00 uur en de kinderen komen rond 16.00 uur allemaal weer op aan op school. Alle kinderen worden gewoon om 8.45 uur op school verwacht. Natuurlijk kunt u aan de voorkant van de school de kinderen uitzwaaien! Alle kinderen moeten fruit meenemen en een lunchpakket. Het wordt een hele gezellige dag!
Denkt u eraan om voor 1 april te betalen, anders mag uw kind helaas niet mee op schoolreis.

K&C
Drama:
Opa, waarom zijn er meer vragen dan antwoorden? De groepen 3 en 5 zijn 10 februari naar de voorstelling geweest in de Meervaart.

Voorafgaand aan de voorstelling is er als introductie een workshop geweest in de klas. De dag na de voorstelling heeft dezelfde vakdocent een theater les gegeven aan de groepen waarin verschillende aspecten van de voorstelling werden behandeld.
2e Lessenserie Stichting Taalvorming
Na een zeer geslaagde eerste lessenserie drama met woordenschat start er na de vakantie een tweede serie. De lessen maken deel uit van de opzet van de leerlijn theater. Leerlingen breiden door het spelen van toneel hun woordenschat uit. Zij leren hierbij nieuwe woorden en ook om deze te gebruiken. Ook oefenen zij de vaardigheden die belangrijk zijn om op een overtuigende manier te presenteren.

Muziek
Dinsdag 3 februari heeft groep 5 voor de tweede keer kennisgemaakt met instrumenten. Dit keer hebben de leerlingen gespeeld op: darbukka, trompet en elektrische gitaar.

Aan het einde van de ochtend gaven ze een concert. Mooi gespeeld!

Brede school
Ouderbijeenkomst
Na de vakantie wordt er een afspraak gemaakt met een aantal ouders die willen ondersteunen bij het werken in het BeVo-lokaal (beeldende vorming). Dit schooljaar hebben we de mogelijkheid om de ruimte te gebruiken. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die er zijn is het fantastisch om wat hulp te kunnen krijgen! Informatie volgt nog.

HWB
Vorige week heeft een groot aantal leerlingen van groep 7 kennisgemaakt met hun mentor van huiswerkbegeleiding. De subsidie is voor 10 bijeenkomsten dit schooljaar. Komend schooljaar worden de lessen gecontinueerd. Zoals het er nu naar uitziet houdt de huiswerkbegeleiding daarna op om in deze vorm te bestaan. We hopen dat er daarna nieuwe mogelijkheden zijn om leerlingen na schooltijd te kunnen begeleiden bij hun huiswerk.

Binnenkort jarig:
Februari

 • 23-02: Gino van Vulpen 1/2A
 • 26-02: Zeynep Asut 4
 •  27-02: Chirine Talai 6

Maart

 • 01-03: Ayoub Tahiri 5
 • 07-03: Rabia Yakar 3
 • 07-03: Riham Saïdi Amor 1/2B
 • 08-03: Ilias Benmouh 4
 • 09-03: Milana Fraanje 5
 • 13-03: Zuleyha Ormanci 3
 • 14-03: Marwa Bousofé 1/2A
 • 17-03: Samet Develi 4
 • 18-03: Safae Benali 4
 • 22-03: Hind el Bahi 1/2A
 • 23-03: Yucel Ates 6


Alvast van harte gefeliciteerd!

Tot slot
Het team van de Huibersschool wenst u alvast een fijne vakantie. Wij hopen u en uw kinderen weer te zien op 2 maart.
 
Namens het team,
Brenda Turnhout
Directeur Huibersschool


De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 27 maart 2015


​Hekken kleuterplein, Cito toetsen, Adviezen groep 8, Vreedzame School, Schoolreisje.

Foto's

Video's

Meer informatie