Aanbod in de klas

In elke groep heeft de leerkracht goed zicht op de ontwikkeling van de groep en het individuele kind. De leerkrachten maken 2 tot 3 maal per jaar een groepsoverzicht waarin zij grip houden op het leren van de kinderen. 
In teamverband wordt bekeken hoe elke leerkracht het leerstofaanbod verzorgt.
Om een goede instructie te geven aan de groep, aan kleine groepjes of aan het individuele kind gebruiken onze leerkrachten degelijke methodes die voldoen aan de kerndoelen.

De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met extra stof. De leerkrachten stellen de leerdoelen en succescriteria op en proberen de kinderen zoveel mogelijk eigenaar te maken van hun eigen leer- en ontwikkelproces.

Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methode gebonden toetsen. 
Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld:

  • Onze methodes voldoen aan de kerndoelen  
  • Wij gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen 
  • Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn
  • Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen 
  • Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap
  • Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT
  • Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs
  • Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs