Onderwijs en werkwijze

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vooral in de groepen 1 t/m 4 werken we thematisch. Vanaf groep 5 kiezen we ervoor om methodisch te werken met toevoeging van thema’s die worden uitgewerkt. Door met thema’s te werken krijgt de leerstof een plek binnen de belevingswereld van de kinderen en het motiveert om te leren. Gedifferentieerd werken staat centraal. Hierdoor kunnen kinderen in hun eigen tempo het gewenste leerniveau bereiken. Ook krijgt het bevorderen van de zelfstandi​gheid van de kinderen veel aandacht. Door zelfstandig te werken leren kinderen hoe zij informatie ​moeten verzamelen en leren zij ​keuzes te maken. ​Binnen ons onderwijs wordt de leerkracht gezien als meerwetende begeleider die de leerling helpt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Met moderne methodes en goed uitgedachte thema's draagt de school een actueel en eigentijds leerstofpakket aan. Onze werkwijze en leer- en hulpmiddelen zijn afgestemd op het bevorderen van de zelfstandigheid. 
Differentiatie op 3 niveaus
​Alle kinderen hebben en verdienen onze aandacht en zorg. In de groep wordt met name bij taal en rekenen op ​3 ​niveaus gedifferentieerd. Soms is dat niet voldoende en is het belangrijk dat de school voorzieningen creëert voor kinderen met extra zorg op taalgebied. Deze kinderen bieden wij ondersteuning in een​ hulpklas (Remedial Teaching)​. In deze klas krijgen kinderen 2 uur per week buiten hun eigen groep le​s van specialisten op het gebied van taal. Hierdoor​ krijgen deze leerlingen een reële kans tot ontwikkeling. Voor de snel en makkelijk lerende kinderen is er een p​lusklas. Is dit niveau nog niet voldoende, dan hebben we in Amsterdam ​Oost de Day a Week School.​ Kinderen ​krijgen ​de gelegenheid om één dag per week samen te werken met ontwikkelingsgelijken. 
​​
Sociaal Emotioneel
We maken in alle groepen ​gebruik van de PAD methode: Programma Alternatieve Denkstrategieën. Naar kinderen toe wordt het vertaald in: Proberen Anders te Denken. Door dit leerplan op sociaal-emotioneel gebied ​wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld, leren kinderen om controle te houden over hun emoties en handelingen en om te gaan met hun gevoelens. ​

Cultuuronderwijs en Lidwina
We willen dat onze kinderen een betrokken, creatieve, nieuwsgierige houding ontwikkelen die ze nodig hebben in de dynamische wereld van de 21e eeuw. Om dit te bereiken krijgen onze kinderen tijdens hun schoolloopbaan verschillende vormen van kunst en cultuur aangereikt. Kennismaken met kunst, in welke vorm dan ook, leert kinderen anders naar de ruimte en de wereld om hen heen en naar hun eigen leven te kijken.​ We richten ons niet op een kunstdiscipline (bijv. muziek of beeldende vorming) maar op culturele competenties in het algemeen: hoe kom ik op een idee? Hoe geef ik een idee vorm? Je eigen smaak ontwikkelen, wat vind ik ervan? Hoe laat ik mijn kunstwerk aan anderen zien? Durf ik het te laten zien? Hoe geef ik mijn mening op andermans werk?  Kortom; het gaat om ​ontdekken, beleven, scheppen, reflecteren en presenteren!​ 

De kunstlessen vinden plaats in de klas, maar we gaan er ook graag op uit. Jaarlijks brengen we een bezoek aan een museum, gaan naar het theater of doen mee aan een Muziekproject. In Amsterdam Oost zijn we gezegend met Stichting Kunsteducatie de Rode Loper op School.​ Zij bieden een uitgebreide voorselectie van kunstdocenten, zijn sterk in het combineren van disciplines en zijn in staat om op maat te leveren. Daarnaast enthousiasmeren zij de leerkracht, brengen hun op ideeën zodat deze hiermee verder kan in de klas. Samen met hen zoeken we ieder jaar naar een programma dat voldoet aan de kerndoelen en de competenties die wij voor ogen hebben. Rekening houdend met de beschikbare lesuren en de financiële middelen voor cultuuronderwijs.​

​Bewegingsonderwijs
Op beide locaties hebben wij een gymzaal. Tegenwoordig groeien kinderen op in een wereld vol beeldschermen. De verleiding om niet te bewegen is hierdoor groot. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen plezier hebben in bewegen. Tweemaal per week werken de vakleerkrachten bewegingsonderwijs en de leerlingen hieraan. In groep 3 krijgen de kinderen een korte motorische test volgens het LeerlingVolgSysteem Bewegen en Spelen. Mocht daaruit naar voren komen dat 'extra' gymmen (Motorische Remedial Teaching) noodzakelijk is, dan nemen de bewegingsdocenten contact met ouders op. Tijdens het jaarlijkse thema 'gezondheid'​ staat bewegen ook centraal. We sluiten het thema ieder jaar ​af met onze sportdag. Daarnaast heeft  onze school het certificaat Sport actieve School, een onderscheiding die enkele tientallen basisscholen in het land met ons kunnen delen. ​

ICT ​wordt door ons gezien als een hulpmiddel om te leren en te organiseren. Denk hierbij aan instructie met digitale presentaties, het oefenen van leerstof op de computer​, onderzoek doen op internet en het maken van producten zoals werkstukken, presentaties, etc. Onze kinderen worden ook gewezen op de risico’s die het internet met zich meebrengt en de internetetiquette die van hen verlangd wordt. Er wordt hen een leerhouding aangeleerd die getuigt van werkgerichtheid, verantwoordelijkheidsgevoel, mediawijsheid en zelfstandigheid. Een ICT-rijke leeromgeving biedt veel kansen voor leerlingen. Daarom blijven we ons oriënteren op de nieuwe mogelijkheden en uitdagingen die met het gebruik van ICT in het basisonderwijs ontstaan.  Daarnaast is de ICT-communicatie tussen ouders en het schoolteam merkbaar verbeterd. We maken gebruik van allerlei systemen om activiteiten en processen die van belang zijn in onze school te digitaliseren. Hierdoor kunnen we ouders steeds beter informeren.

Schooltuinen
Onze kinderen uit groep 6 / 7 tuinieren in hun eigen schooltuintje in Park Frankendael. Het schooltuin-programma loopt van januari t/m december. Er wordt natuur- en milieu educatie gegeven. Dat is meer dan alleen het verbouwen van groente. Alles wat met de natuur te maken heeft komt aan bod. Doel van de lessen is om leerlingen kennis en respect voor natuur en milieu bij te brengen.​

Passend o​nderwijs
 legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. ​​​V​erwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met de directie.​ ​
​Meer informatie over ons schoolonderste​uningsprofiel.​​​


Engels​
Meer info volgt over de nieuwe methode "take it easy", voor groep 1 t/m 8, volgt.​​