Nieuwe ouders

Welke school past bij ons kind? Wat vind ik als ouder belangrijk? Om je te helpen bij het maken van een keuze geven wij hieronder graag antwoord op veel door ouders gestelde vragen. ​Voor het gemak hebben we ​de antwoorden​ ook gerubriceerd. Zie links in het ​​menu.​

​Hoe kan ik mijn kind aanmelden​?
Je kind kan naar de basisschool als het 4 jaar is. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.  

Indruk krijgen van onze school 
Door de corona maatregelen hebben we nog geen zicht op hoe we de rondleidingen in de toekomst gaan organiseren. Zodra we meer weten laten we het via deze weg weten.

Meer weten over het toelatingsbeleid? 

Welke groepen zitten in welk gebouw?
Onze school heeft 2 locaties, het Hof (Linnaeushof 45) en de Hoeve (Simon Stevinstraat 48). Op de locatie het Hof zijn 3 kleutergroepen gehuisvest + de groepen 5 t/m 8. Op de Hoeve zitten 4 kleutergroepen en de groepen 3 & 4. Er zit een kwartiertje verschil in aanvang​– en eindtijd van  beide locaties. Dat geeft ouders met kinderen op 2 locaties de mogelijkheid om ze​ op tijd te brengen en te halen. 
 
​Kan ik voor een locatie kiezen?
Ja dat kan. Op schoolwijzer​ kunt u kijken of en op welke locatie u voorrang heeft. Heeft u voorrang op beide locaties, dan kunt u zelf kiezen welke locatie uw eerste voorkeur heeft. 
 
Heeft de school een voorschool?
Aan onze school is de Voorschool Lidwina verbonden. Deze is gevestigd op locatie Hoeve. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dynamo.​​ 

Hoe ziet de school eruit? 
Het gebouw op de Hof is een prachtig, oud sfeervol pand met de uitstraling die daarbij hoort. Het bijbehorende schoolplein is een afgesloten, veilige plek waar kinderen ​kunnen spelen.
De locatie de Hoeve is vernieuwd en gerenoveerd. We hebben nu een prachtig gebouw dat voldoet aan de huidige eisen met respect voor de architectuur en in samenhang met de omgeving. ​Het bijbehorende schoolplein is onderdeel​ van de openbare ruimte. Het plein wordt op deze manier ook na schooltijd benut voor spelen.  
 
Is de school goed bereikbaar?
De meeste kinderen komen lopend of met de fiets naar school. Op beide locaties hebben we een fietsenstalling. Brengt u uw kind met de auto dan kan het lastig zijn om een parkeerplaats te vinden. 
 
Hoe zit het met de voor – en naschoolse opvang? 
We werken samen met 4 instanties die de naschoolse opvang verzorgen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen.
1. KCWA 020 592 66 33
2. Kindergarden / 020 56 07 030
3. SKW Villa Newton / 020 692 20 97
4. Woest Zuid​ / 06 118 ​66 843

Heeft de school een continuerooster?
Nee. Alle kinderen hebben tussen de middag een uur pauze. De meeste kinderen blijven over. De tussenschoolse opvang is in handen van Stichting het Middaguurtje
 
Hoe zit het met vakanties en studiedagen?
​Belangrijke data  staan vermeld bij het kopje kal​ender. 

Hoe groot is de school?
Verdeeld over de 2 locaties zitten er ongeveer 550 kinderen op school
Hoe staat het met de kwaliteit van het onderwijs?​
De Inspectie concludeert dat de kwaliteit van onze school over het geheel genomen goed/voldoende is.
​Kijk voor meer informatie op ​Scholen op de Kaart.
 
Wat is de CITO score van het afgelopen jaar?
Zie hiervoor de rubriek resultaten.
      
​Wordt er Engels gegeven op school?
Meer info over de nieuwe methode take it easy  volgt. (groep 1 t/m 8)

Is er aandacht voor sociale vaardigheden?
We maken gebruik van de PAD methode: Programma Alternatieve Denkstrategieën. Naar kinderen toe wordt het vertaald in: Proberen Anders te Denken. Door dit leerplan wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld, leren kinderen om controle te houden over hun emoties en handelingen en om te gaan met hun gevoelens. 
 
Hoe zit het met de kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben?
​Alle kinderen hebben en verdienen onze aandacht en zorg. In de groep wordt met name bij taal en rekenen op ​3​ niveaus gedifferentieerd. Soms is dat niet voldoende en is het belangrijk dat de school voorzieningen creëert voor kinderen met extra zorg op taalgebied. Deze kinderen bieden wij ondersteuning in een​ hulpklas (Remedial Teaching)​. In deze klas krijgen kinderen 2 uur per week buiten hun eigen groep le​s van specialisten op het gebied van taal. Hierdoor​ krijgen deze leerlingen een reële kans tot ontwikkeling. Voor de snel en makkelijk lerende kinderen is er een p​lusklas. Is dit niveau nog niet voldoende, dan hebben we in Amsterdam ​Oost de Day a Week School.​ Kinderen ​krijgen ​de gelegenheid om ​één dag per week samen te werken met ontwikkelingsgelijken. 
 
Passend o​nderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. ​​​V​erwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met de directie. ​​Meer informatie over ons schoolonderste​uningsprofiel.​​

Wordt er vaak gesport?
Op beide locaties hebben wij een gymzaal. Tegenwoordig groeien kinderen op in een wereld vol beeldschermen. De verleiding om niet te bewegen is hierdoor groot. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen plezier hebben in bewegen. Tweemaal per week werken de vakleerkrachten bewegingsonderwijs en de leerlingen hieraan. In groep 3 krijgen de kinderen een korte motorische test volgens het LeerlingVolgSysteem Bewegen en Spelen. Mocht daaruit naar voren komen dat 'extra' gymmen (Motorische Remedial Teaching) noodzakelijk is, dan nemen de bewegingsdocenten contact met ouders op. Tijdens het jaarlijkse thema 'gezondheid'​ staat bewegen ook centraal. We sluiten het thema ieder jaar ​af met ​onze sportdag. Daarnaast heeft  onze school het certificaat Sport actieve School, een onderscheiding die enkele tientallen basisscholen in het land met ons kunnen delen. ​
 
En hoe zit het met schooltuinen?
Onze kinderen uit groep 6 / 7 tuinieren in hun eigen schooltuintje in Park Frankendael. Het programma loopt van januari t/m december. Er wordt natuur- en milieu educatie gegeven. Dat is meer dan alleen het verbouwen van groente. Alles wat met de natuur te maken heeft komt aan bod. Doel van de lessen is om leerlingen kennis en respect voor natuur en milieu bij te brengen.
 
Hoe zit het met de creatieve vakken?
Kinderen krijgen tijdens hun schoolloopbaan verschillende onderdelen op het gebied van kunst en cultuur aangereikt. We richten ons niet op één kunstdiscipline (bijv. muziek of beeldende vorming) maar op culturele competenties in het algemeen. Kennismaken met kunst, in welke vorm dan ook, leert kinderen anders naar de ruimte en de wereld om hen heen en naar hun eigen leven te kijken. Ze leren dingen in verbeelding te zien, kunst te ervaren en te beoefenen. Hiermee willen wij bereiken dat onze kinderen een betrokken, creatieve, nieuwsgierige houding ontwikkelen die ze nodig hebben in de dynamische wereld van de 21e eeuw. Onze school heeft een leerteam cultuureducatie.

Hoe zit het met ICT?
ICT en (sociale) media zien wij als een hulpmiddel om te leren en te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan instructie met digitale presentaties, het oefenen van leerstof op de laptop of tablet, onderzoek doen op internet en het maken van producten zoals werkstukken, presentaties, etc. Onze kinderen worden ook gewezen op de risico’s die het internet met zich meebrengt en de internetetiquette die van hen verlangd wordt. Er wordt hen een leerhouding aangeleerd die getuigt van werkgerichtheid, verantwoordelijkheidsgevoel, mediawijsheid en zelfstandigheid. Een ICT-rijke leeromgeving biedt veel kansen voor leerlingen. Daarom blijven we ons oriënteren op de nieuwe mogelijkheden en uitdagingen die met het gebruik van ICT in het basisonderwijs ontstaan.  Daarnaast is de ICT-communicatie tussen ouders en het schoolteam merkbaar verbeterd. We maken gebruik van allerlei systemen om activiteiten en processen die van belang zijn in onze school te digitaliseren. Hierdoor kunnen we ouders steeds beter informeren.
 
Hoe is het contact tussen ouders en school geregeld?
Wij betrekken en informeren ouders op school-, groeps- en individueel niveau. Kinderen floreren bij samenhang tussen school en thuis. Ze leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer ouders zich betrokken voelen bij de school. Een professionele omgang met elkaar is hierbij een belangrijke succesfactor en communicatie het sleutelbegrip. 
Op schoolniveau​
De website en de nieuwsbrief 'Flits' zijn de informatiebronnen voor actuele zaken schoolbreed. Alle ouders ontvangen de Flits ± iedere 2 weken per mail.
Op groepsniveau
Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatieavond op groepsniveau. Wat leert mijn kind dit jaar? Tijdens deze avond informeren de leerkrachten ouders hierover. Naast deze avond geven de leerkrachten ​ iedere 6 weken per mail een update vanuit de groep. Deze mail bevat informatie over de lesstof, maar beschrijft ook wat er in de groep speelt en welke activiteiten er aankomen.
Op i​ndividueel niveau
In groep 1 komt de leerkracht binnen 3 maanden na de 1e schooldag op huisbezoek. Daarnaast voeren de leerkrachten in alle groepen aan het begin van ieder schooljaar individuele kennismakingsgesprekken met ouders. De grote winst van dit individuele gesprek is de positieve start die de nieuwe  leerkracht en ouders samen maken. Voor ouders is het een geruststelling dat hun kind goed is overgedragen en de leerkracht heeft een goed beeld hoe ouders hun kind zien en wat de verwachtingen zijn. Naast deze kennismakingsgesprekken zijn er door het jaar heen nog 3 gesprekken over de voortgang en ontwikkeling van uw kind.
Ouderbetrokkenheid in de vorm van hand- en spandiensten
Kinderen vinden het leuk wanneer hun ouder meehelpt op school. Dit kan op school- en groepsniveau. Denkt u hierbij aan klassen- lees-, luis- en meeloopouder in de eigen groep, maar u kunt zich ook aansluiten bij de Oudervereniging. 

Oudervereniging (OV)
Alle ouders met een kind op de Lidwinaschool zijn automatisch lid van de OV. Zij organiseren veel activiteiten om het nog leuker te maken op school. Mede hierdoor is de Lidwinaschool een prettige plek om te zijn. Ze regelen ​de schoolreisjes, het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner en de kerstborrel, het Paasontbijt, 
de Disco-avond voor de bovenbouw, de Avondvierdaagse, culturele uitjes en het Zomerfeest.​

Het zijn de ouders die - met de vrijwillige ouderbijdrage - deze activiteiten betalen. En het zijn de leden van de OV die ze allemaal voorbereiden en organiseren. Steek je ook graag je handen uit de mouwen? Stuur de OV een mailtje: ovlidwina@googlegroups.com​ Je bent van harte welkom! ​

Hoe hoog is de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage?
Groep 1 t/m 7   : € 60,- incl. schoolreisje
Groep 8               : € 130,- incl. schoolkamp​​​​