Protocol medisch

ASKO protocol medicijnverstrekking en medisch handelen 
We krijgen steeds vaker het verzoek om erop toe te zien dat kinderen tijdens schooltijd voorgeschreven medicijnen innemen. Daarnaast wordt er soms ook medisch handelen van ons team verwacht zoals het geven van injecties, prikken van bloedsuiker en dergelijke. Gezien een toename is er bij scholen behoefte aan heldere richtlijnen m.b.t. dit onderwerp.  Op basis van het protocol medicijnverstrekking en medische handelingen van de PO Raad heeft de ASKO een protocol opgesteld hoe het personeel van de ASKO moet handelen. Wij volgen dit Protocol ASKO medisch handelen en medicijn verstrekken.pdf

Wat is het uitgangspunt van dit protocol?
We verstrekken geen medicijnen en verrichten geen medische handelingen.  
Dus ook geen paracetamol of een tijdelijke antibioticakuur of iets dergelijks.

Wat is de meest belangrijke beweegreden hiervoor?
De ASKO is van mening dat het niet verantwoord is om hun personeel medicijnen te laten verstrekken of medische handelingen te laten verrichten. Het personeel is hier niet voor opgeleid. Wanneer een medewerker hierbij een fout/vergissing maakt kun je aansprakelijk gesteld worden. Dat risico willen ze niet (meer) nemen. 

Wanneer handelen we wel?
In noodsituaties zijn protocollen niet van toepassing. Iedere burger wordt dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen.

Wat betekent dit voor ouders waarvan kinderen op dit gebied iets nodig hebben?
Het is aan de ouders om zorg te dragen voor het organiseren van de zorg bij medicijnverstrekking en medisch handelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen die gebruik maken van medicatie voor ADHD en aanverwanten, diabetes, astma en heftige allergieën. Bij het protocol hoort een formulier waarop gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Heeft u het gevoel dat dit uw kind betreft, neem dan contact op met de leerkracht. 

Wat doen we als uw kind ziek wordt op school? 
Hier verandert niets. Het uitganspunt is dat een ziek kind zo snel mogelijk opgehaald wordt. Wij nemen telefonisch contact met ouders op om dit te regelen. Daarom is het belangrijk dat u tijdens schooltijd bereikbaar bent.