AanmeldenProcedure Zij-instroom

Voor leerlingen die afkomstig zijn van andere basisscholen buiten de wijk en instromen in de groepen twee t/m acht geldt een screeningsprocedure. Deze procedure houdt in dat het betreffende kind uitgenodigd wordt om een ochtend aanwezig te zijn op onze school voor een screening.

Tijdens deze ochtend neemt een interne begeleider (IB) toetsen af op de hoofdgebieden: 

 • spelling 
 • lezen 
 • rekenen

Met behulp van deze gegevens en de informatie van de vorige school bepaalt de directie en IB of De Mijlpaal de benodigde zorg kan geven en tot plaatsing over kan gaan. Ouders worden door de directeur en/of IB geïnformeerd over de toets resultaten en de groep waarin de leerling geplaatst zal worden. Voor leerlingen voor groep één, wordt alleen contact opgenomen met de school van herkomst.

2. Voor leerlingen die afkomstig zijn van andere basisscholen uit Nieuw-Sloten geldt dezelfde procedure als voor leerlingen van buiten de wijk met onderstaande aanvulling:

In principe is het tijdens een schooljaar niet mogelijk om van school te veranderen binnen Nieuw-Sloten. Mocht u dit toch willen, dan kan dit alleen gebeuren met ingang van het nieuwe schooljaar. Uitzondering daarop: soms is het in het belang van het kind om zo snel mogelijk op een andere school een nieuwe start te kunnen maken. Alleen in die situatie wordt er van bovenstaande regel afgeweken en dan ook alleen maar na overleg en goedkeuring van de beide betrokken directeuren.

3. Leerlingen afkomstig van een Speciale school voor basisonderwijs (SBO) of andere scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) die teruggeplaatst worden binnen het reguliere onderwijs. Daarvoor geldt ook de screeningsprocedure. Deze procedure kan pas in gang worden gezet als er een akkoord is van de betreffende S(B)O school.

4. Leerlingen met een beperking zoals:

  • visueel gehandicapten
  • auditief gehandicapten
  • verstandelijk gehandicapten
  • lichamelijk en meervoudig gehandicapten
  • langdurig zieken
  • kinderen met psychiatrische stoornissen
  • kinderen met ernstige gedragsproblemen

Voor deze leerlingen kan een procedure tot aanname gestart worden door contact op te nemen met onze directeur. Omdat deze kinderen vallen onder de categorie ‘arrangementen’ moeten de ouders een beschikking van de Commissie van Indicatiestelling (CVI) hebben. De procedure ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Oriënterend gesprek zorgcoördinator en ouders.
  • Als de indicatiestelling nog niet heeft plaats gevonden melden ouders hun kind aan bij de CVI
  • Na ontvangst van de positieve beschikking vindt er een eerste afweging plaats of onze school het speciale onderwijs kan verzorgen (zie verder onder plaatsingsbeslissing).
  • Als deze positief is, wordt door De Mijlpaal na consultatie een handelingsplan met de REC school (Regionaal Expertise Centrum) opgesteld.
  • Instemming van de ouders op dit handelingsplan is hierbij vereist
  • Advies van ons zorgteam over het te nemen besluit van aanname.
  • De voltallige directie (3 leden) neemt een beslissing over de plaatsing (zie verder onder plaatsing beslissing).
  • Het besluit wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld en in een gesprek toegelicht.

Ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen dit besluit bij de Landelijke Adviescommissie voor toelating en begeleiding.

Bij een positief besluit kan tot plaatsing worden overgegaan na realisatie van de eventuele aanpassingen aan gebouw en lokaal en de eventuele aanschaf van materialen.

Alle procedures en criteria zijn op school in te zien bij de Interne Begeleiders.

5. Leerlingen van andere basisscholen met een beschikking voor het SBO worden in principe niet aangenomen.

6. Leerlingen die op een andere basisschool in de procedure zitten om verwezen te worden naar het Speciaal (Basis) Onderwijs worden niet aangenomen. Eerst moet die procedure geheel doorlopen zijn.


Plaatsingsbeslissing

Uitgangspunten

De principes van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs zijn voor ons de uitgangspunten voor ons onderwijs. Wij willen leerlingen begeleiden met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus en zijn gericht op het omgaan met verschillen.

Er kunnen echter ook leerlingen zijn met speciale onderwijsbehoeften, waarbij de onderwijszorg van een dusdanige aard en omvang zijn dat we die als basisschool niet kunnen bieden. Daarbij wegen wij het belang van uw kind en de mogelijkheden van onze school af om verantwoord (speciaal) onderwijs aan uw kind te kunnen verzorgen zonder de belangen van de andere leerlingen te schaden.

Aandachtspunten

  • het gewenste en realiseerbare pedagogische klimaat en leeromgeving
  • de gewenste en realiseerbare deskundigheid van leerkrachten
  • de extra begeleidingsmogelijkheden op onze school
  • de externe ondersteuningsmogelijkheden
  • samenwerking met u als ouder
  • realiseerbaarheid van de voorzieningen aan gebouwen en materialen


Na afweging van bovenstaande neemt de voltallige directie een besluit over de toelating betreffende de specifieke situaties genoemd onder 1, 2, en 3. Bij een voorgenomen afwijzing in de situatie die onder 4 beschreven staat, wordt eerst overleg gepleegd met het schoolbestuur.

Voor alle duidelijkheid: Er wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst en pas officieel ingeschreven als het onderwijskundige rapport van de vorige school binnen is.