Schoolregels


Verlof en verzuim
Om verschillende redenen kan uw kind de school moeten verzuimen (ziekte of doktersbezoek). Wilt u dit dan telefonisch of schriftelijk doorgeven aan school en niet via een broertje/zusje. Voor kinderen van vier jaar bestaat geen leerplicht, maar we stellen het toch op prijs, om in geval van ziekte een berichtje te ontvangen. Een kind is vanaf de 1e van de maand volgend op de vijfde verjaardag leerplichtig. Wanneer uw kind op doktersadvies niet mee mag doen met gymlessen wilt u dan zo vriendelijk zijn dit schriftelijk aan ons door te geven.​

Vakantie onder schooltijd
In verband met de naleving van de leerplichtwet is het voor leerplichtige leerlingen niet toegestaan vakantie te nemen buiten de reguliere vakanties. Uitsluitend bij gewichtige omstandigheden kunt u een verzoek indienen bij de directeur. U dient dit minimaal vier weken van tevoren schriftelijk aan te vragen. Formulieren voor aanvraag extra verlof (max. 10 schooldagen) kunt u ophalen bij de administratie. Aanvragen voor tien dagen aan een worden direct door de school doorgestuurd naar de Leerplichtambtenaar. Aanvragen van meer dan 10 schooldagen aan een worden direct afgekeurd door de Leerplichtambtenaar.

Realiseert u zich dat het in  het belang van uw kind is om u te houden aan de schoolvakanties, anders missen de leerlingen een deel van de leerstof en daar kunnen ze lang last van houden. Leerlingen, die zonder geldige reden de school verzuimen, worden door school gemeld bij de leerplichtambtenaar.
Hij/zij is bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal en tot het opleggen van een geldboete. De laatste tijd wordt er in Amsterdam een steeds strenger beleid gevoerd met als opzet het onnodige verzuim geheel te beperken.

Voor meer informatie over de verschillende soorten verlof formulieren kijk onder het kopje "Verlof".

Op tijd komen
Wij willen zo weinig mogelijk onderwijstijd verloren laten gaan en daarom dus ook op tijd beginnen. Bij de eerste bel gaan  vijftien minuten voor aanvang van de les gaan de deuren open (op de Anderlechtlaan om 8.15 uur en op het Westmallepad om 8.25 uur). De leerkrachten ontvangen de leerlingen in de klas. Na tien minuten gaat de tweede bel, een teken voor de ouders om te gaan vertrekken. Weer vijf minuten later gaat de derde bel, de les gaat beginnen en de deur gaat dicht. Leerlingen die daarna nog binnenkomen worden geregistreerd als te laat. Na een aantal keren zult u door de leerkracht hierop aangesproken worden, mocht dit onvoldoende helpen dan wordt u schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld. Bij 9x te laat in één maand, zal dit luxe verzuim schriftelijk ook worden gemeld bij de Leerplichtambtenaar. U zult dan bij de Leerplicht zich moeten verantwoorden. Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig zal zijn.