Peuterschool

Wat is een peuterschool?
De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5 tot 4 jaar lekker met elkaar spelen, leren en groeien. U krijgt een paar dagdelen gratis die u kunt aanvullen met betaalde opvang. De peuterschool is de beste plek voor uw kind en sluit perfect aan op de bijbehorende basisschool.

Goed voor uw kind
Vroeger waren er aparte kleuterscholen en lagere scholen. En die twee konden soms los van elkaar bestaan. De samenvoeging tot één basisschool was al een hele verbetering. Kinderen kregen hiermee een vertrouwde en veilige plek in een doorlopend systeem van 4 tot 13 jaar. De allerjongsten beginnen in groep 1 voorzichtig met leren tijdens het spelen (spelend leren) en dat gaat geleidelijk over in lerend spelen.
Nu plakken we een peuterschool vast aan een basisschool en begint het leerzaam spelen al bij 2,5 jaar. Zo ontstaat er een vloeiende lijn van 2,5 tot 13 jaar. Deze lange periode van rust en regelmaat is erg gunstig voor de ontwikkeling van uw kind.

Afgestemd op uw gezin
De peuterschool maakt de opvang van uw kind een stuk eenvoudiger. Het verschil tussen kinderdagverblijf en voorschool vervalt. U hoeft dus niet meer verschillende soorten opvang te regelen.
U krijgt altijd een paar dagdelen gratis en naar behoefte kunt u dat flexibel aanvullen met betaalde opvang. Vanuit de peuterschool is de kans groot dat uw kind doorstroomt naar de bijbehorende basisschool. Als u liever voor een andere basisschool kiest, kan dat natuurlijk ook.

Voor alle kinderen in de buurt
Impuls zoekt voortdurend naar complete maatschappelijke voorzieningen voor de hele buurt. De peuterschool is daar een mooi voorbeeld van, want nu kan uw kind met alle vriendjes en vriendinnetjes naar dezelfde plek. Samen zitten ze daar in dezelfde groep en bij dezelfde pedagogisch medewerker. Zo voelt uw kind zich het meest op zijn gemak. Het maakt daarbij niet uit of uw kind een paar uur komt of de hele week.

Met oprechte aandacht
Op de peuterschool werkt personeel met een stevige, pedagogische opleiding en een hoop ervaring. Van elk kind weten zij precies wat het kan en wat het leuk vindt. Ze laten uw kind zo veel mogelijk zelf kiezen wat het wil doen, want plezier en je eigen fantasie gebruiken staan voorop. Soms moeten ze een beetje bijsturen om voor voldoende variatie te zorgen. Bijsturen lukt het beste door uw kind nieuwsgierig te maken naar wat het nog meer kan ervaren en ontdekken. Natuurlijk is het ook goed om regelmatig samen met de hele groep actief bezig te zijn.

Naar de basisschool
Na de peuterschool is het tijd voor groep 1 van de basisschool. Dat is altijd een spannend overgang moment. Op de peuterschool helpen we die stap zo klein mogelijk te maken, door alles af te stemmen met de basisschool. Door al het spelen, ervaren en ontdekken, heeft uw kind genoeg bagage om onbezorgd aan een nieuw avontuur te beginnen.

Praktische vragen

Tijd
Hoelang duurt de pilot, en wat daarna?
De pilot peuterschool duurt tot het einde schooljaar 2014/2015. Wat we zeker weten is dat we blijven werken dezelfde kwaliteit en dagritme. Wat we niet zeker weten is of de gratis dagdelen voor niet-doelgroep ouders, behouden kunnen blijven. Dat moet worden besloten door de gemeente.

Wat zijn de openingstijden van de peuterschool?
De peuterschool is geopend van 07.30 – 18.00. Daarbinnen valt het VVE aanbod. De dagen en tijden van het VVE aanbod zijn:

 • Maandag 08.30 – 12.00 / 12.30 – 15.00
 • Woensdag 08.30 – 12.00 / 12.30 – 15.00
 • Donderdag 08.30 – 12.00 / 12.30 – 15.00
 • Vrijdag 08.30 – 12.00 / 12.30 – 15.00


Hoe wordt er geëvalueerd en wanneer?
Er is al een denktank Peuterschool Nieuw Sloten, hierin zitten ouders van het kinderdagverblijf, de voorscholen en basisscholen. Deze komt één keer in de 3 maanden bij elkaar. Gedurende het schooljaar 2014/2015 zal dit ook zo zijn. Tijdens deze denktank wordt er geëvalueerd wat er wel en niet goed gaat. Vervolgens wordt er gezocht naar oplossingen en mogelijkheden.

Groepen
Met hoeveel groepen starten jullie en om welke groepen gaat het dan?
We zullen starten met twee groepen op kinderdagverblijf het Groeiland: de Spetters en de Spookjes. We zullen vraaggericht werken: als er meer vraag is, zal ook de derde peutergroep opnieuw geopend worden. De voorscholen Groeipark, Groeiplaneet en Haasje Over blijven voorlopig reguliere voorscholen.

Blijven dezelfde pedagogisch medewerkers en kinderen op de groep ?
We gaan ons uiterste best doen om iedereen op zijn huidige plek te houden. We werken vraaggericht, dus het kan zijn dat ouders een ander aanbod willen waardoor we moeten schuiven.

Wat is de verhouding tussen doelgroep- en niet-doelgroep kinderen op een peuterschool groep?
De verdeling die we willen aanhouoden is 60-70% niet doelgroep en 30-40 % wel doelgroepkinderen. Concreet zijn dat ongeveer 9 kinderdagverblijf kinderen die de hele dag blijven en 4 kinderen die alleen voor het VVE gedeelte komen.

Aanmeldprocedure
Hoe kan ik mij aanmelden?
Huidige klanten van de voorscholen Groeipark, Groeiplaneet, Haasje Over en KDV Het Groeiland krijgen een brief met een belangstellingsformulier. Hierop kunt u aangeven of u deel wilt nemen aan de peuterschool en of u wijzigingen wilt in uw contract (zoals andere dagen, meer dagen etc.).

Nieuwe klanten kunnen zich aanmelden via de afdeling Planning & Plaatsing: 020 515 88 00

Is de peuterschool ook voor nieuwe klanten? En hebben de zittende klanten voorrang?
Ja, de peuterschool is ook voor nieuwe klanten. Onze huidige klanten hebben uiteraard voorrang op de plaatsing.

Wat gebeurt er als je kind nu al op de wachtlijst staat voor de voorschool of peutergroep? Heb je dan voorrang op nieuwe aanmeldingen?
Ja, we hanteren ons reguliere plaatsingsbeleid. Als u bericht hebt gekregen dat uw kind geplaatst is op een voorschool- of peutergroep, dan gaat deze plaatsing gewoon door.

Pedagogisch inhoudelijke vragen

Aanbod verzorging
Wat krijgt mijn kind aangeboden op de peuterschool qua verzorging?
Wij bieden hetzelfde aan als op het kinderdagverblijf. Voeding en luiers zijn dus inclusief, ongeacht of uw kind alleen op de gratis dagdelen komt of de hele dag blijft. Dit doen we omdat we geen onderscheid willen maken tussen de kinderen.

Kan mijn kind ook slapen op de peuterschool?
Ja, als uw kind de hele dag op de peuterschool blijft kan hij of zij ook slapen. Als uw kind alleen op de gratis dagdelen komt, kan dit niet.

Dagritme
Wat verandert er voor mijn kind? (zowel KDV als voorschool)
De kinderen zullen weinig merken van de veranderingen. Het dagritme van de peuterschool staat onderaan dit document, dit wijkt niet veel af van het dagritme op de voorschool of het kinderdagverblijf.

Hoe zien de wisselingen op de groep eruit? Heeft mijn kind daar last van?
Het totaal aantal kinderen dat uw kind gedurende een week ziet op een peuterschool, wijkt niet af van het aantal kinderen per week op een kinderdagverblijf. Per dag ziet uw kind wel meer kinderen doordat er zowel ’s ochtends als ’s middags nieuwe kinderen bij komen. Uiteraard zorgen onze pedagogisch medewerkers ervoor dat uw kind hier zo min mogelijk van merkt. Zo wordt er ’s ochtends en ’s middags samen gestart in een kring en sluiten de kinderen gezamenlijk het dagdeel af. De kinderen die worden opgehaald gaan het laatste kwartier van het dagdeel naar buiten of op de hal spelen. Daar komen de ouders hen dan ophalen. Dit zorgt voor meer rust op de groepen.

Daarnaast zorgt de afdeling planning & plaatsing ervoor dat er altijd minimaal 4 kinderen zijn die de hele dag blijven. Zo voelt uw kind zich nooit alleen.

Ouderbetrokkenheid
Hoe ziet de ouderbetrokkenheid er op de peuterschool uit?
De ouderbetrokkenheid die ouders van de voorschool gewend zijn, zal gaan veranderen. Wij kunnen aan werkende ouders namelijk niet vragen om iedere dag tussen 8.30 – 8.45u mee te komen spelen. Impuls vindt het echter wel erg belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling en leefwereld van uw kind. Wij zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een andere vorm van ouderbetrokkenheid. Wij houden u hierover op de hoogte.

Methode
Waar kan ik informatie vinden over het educatieve programma?
Wij werken met de methode ‘Startblokken’. Dit sluit aan op de voorscholen en basisscholen. Op de website kunt u meer informatie vinden over de methode en de werkwijze. Daarnaast zullen wij komend schooljaar regelmatig een ouderavond organiseren waarop u meer informatie krijgt over o.a. het educatieve programma. Uiteraard kunt u ook altijd vragen stellen aan onze pedagogisch medewerkers.

Is er ook aanbod voor peuters die jonger zijn dan 2,5 jaar, die nu al op de peutergroep zitten en dus meedraaien in het programma van de peuterschool?
Ja, dat is er zeker. In ieder dagdeel mogen de kinderen vrij spelen. Daarbinnen bieden onze pedagogisch medewerkers ‘kleine groep’ activiteiten aan. Zij stellen een groepje samen van 3-5 kinderen met hetzelfde ontwikkelingsniveau, of een combinatie van verschillende niveaus. Deze activiteiten zijn heel divers en kunnen aan de capaciteiten van de kinderen aangepast worden.

Financiële vragen
Wat is het financiële voordeel voor ouders?
In het schooljaar 2014-2015 mogen wij namens de gemeente Amsterdam alle ouders een aantal dagdelen gratis aanbieden.

 • Met doelgroep indicatie, 12 uur per week, verdeeld over 4 dagen
 • Zonder doelgroep indicatie, 6 uur per week, verdeeld over 2 dagen

Aanvullend op deze gratis dagdelen kunt u flexibele opvang afnemen. Hiervoor gelden de algemene prijzen van Impuls kinderopvang. Voor meer informatie kijkt u op de website: www.impuls.nl of kunt u contact opnemen met de afdeling Planning & Plaatsing (020 515 8800) .

Krijg ik een nieuw contract als ik deelneem aan de pilot peuterschool?
Ja, u krijgt een nieuw contract waarin de tijdelijke aanpassing voor schooljaar 2014-2015 is opgenomen. Met ‘tijdelijke aanpassing’ bedoelen we de gratis dagdelen die u voor één schooljaar krijgt.

Doorgaande leerlijn met school
Wordt de leeftijd van de babygroepen 0-2,5 jaar of komen er dreumes groepen?
De leeftijd van de babygroepen wordt van 0 tot 2,5 jaar.

Hoe is de doorgaande leerlijn met de babygroepen? Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, er is een doorgaande lijn met de babygroepen. De dreumesen van 1,5 – 2,5 jaar worden al uitgedaagd en voorbereid op de peuterschool. Zo worden er meer ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden aan deze leeftijdscategorie.

Stroomt mijn kind automatisch door naar de betrokken school?
Nee, uw kind stroomt niet automatisch door naar één van de drie betrokken basisscholen. In Amsterdam er een nieuw stedelijk toelatingsbeleid geïntroduceerd. Kijk voor meer informatie op: http://www.amsterdam.nl/onderwijsjeugd/basisonderwijs/@446823/pagina/

Mag ik zelf nog kiezen voor een andere school? En hoe zit het dan met de overdracht?
Ja, dat kan zeker. Ook als uw kind naar een andere school gaat dan één van de drie basisscholen, zorgen de pedagogisch medewerkers voor een warme overdracht.

Heb ik nog keuze als ouder? Dus blijft de keuze voor een kinderdagverblijf, voorschool of peuterschool?
Ja, deze keuze blijft gedurende de pilot bestaan. We werken vraaggericht, hoe meer vraag er is naar de peuterschool, hoe meer peuterschoolgroepen we zullen starten.


Dagritme  Peuterschool Nieuw Sloten
Ochtendgroep: 08.30 – 12.00
Middaggroep: 12.30 – 15.00

Tijd,  Activiteit

 • 07.30 - 08.30, Brengen KDV peuters
 • 08.30, Brengen VS peuters / KDV peuters *
 • 08.30 - 08.45, Ouder-kind tijd
 • 08.45 - 09.00, Vrij spel
 • 09.00 - 09.10, Kring
 • 09.10 - 09.45, Spelen in de hoeken / kleine groep activiteiten
 • 09.45 – 10.15, Fruit eten en verschonen
 • 10.15 – 10.45, Grote groep activiteit
 • 10.45 – 11.15, Spelen in de hoeken / kleine groep activiteiten
 • 11.15 – 12.00, Buiten spelen (of in de hal bij slecht weer)
 • 12.00, Ophalen VS peuters (in de hal of buiten)
 • 11.30 – 12.15, Lunch KDV peuters
 • 12.15 – 12.45, Verschonen en naar bed KDV peuters
 • 12.45 – 14.45, Slapen KDV peuters
  (opblijvers draaien mee in het middagprogramma)
 • 12.30, Brengen VS peuters (in de hal of buiten)
 • 12.30 – 12.45, Kring
 • 12.45 – 14.15, Spelen in de hoeken / kleine groep activiteiten
 • 14.15 – 14.30, Eten en drinken
 • 14.30 – 15.00, Buiten spelen (of in de hal bij slecht weer)
 • 15.00, Ophalen VS peuters (in de hal of buiten)
 • 14.45 – 15.00, Uit bed en aankleden
 • 15.00 – 15.30, Eten en drinken en boekje lezen
 • 15.30 – 16.30, Vrij spelen en/of buiten spelen
 • 16.30 – 16.45, Verschonen en naar de wc
 • 16.45 – 17.00, Cracker eten
 • 17.00 – 18.00, Op de gang spelen en naar huis


* KDV peuters: peuters die de hele dag komen
* VS peuters: peuters die alleen voor het dagdeel VVE komen