Geschillen


In het kader van zorg op maat zullen onze groepsleerkrachten, interne begeleiders en overige personeelsleden, vanuit de verantwoordelijkheid die aan hen gegeven is, er altijd naar streven voor elke leerling een zo goed mogelijk aanbod te realiseren. Uiteraard proberen we dit in goed overleg met ouders te bespreken en te luisteren naar elkaars argumenten. In sommige gevallen komen we hier na uitgebreide communicatie niet uit. In die gevallen worden alle besproken argumenten en oplossingen aan de directie voorgelegd. De directie zal na intern beraad hier een definitief standpunt over innemen. Voor situaties die niet in deze schoolgids of andere schooldocumenten beschreven staan, beslist de directie. Voor ouders blijft altijd de mogelijkheid bestaan om een klacht in te dienen. Zie onze schoolgids op deze website.