Schorsing en verwijdering

Preventieve ronde​
Gesprek leerkracht met de leerling.
Bij herhaling gesprek leerkracht met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) en interne begeleider.
Vervolggesprek: lid van de directie, leerkracht, leerling en ouder(s)/verzorger(s).
De eerste twee stappen worden schriftelijk ter kennisneming aan de schoolleiding gemeld, zodat deze een goed overzicht houdt.​

Sanctionerende ronde
Waarschuwing aan de leerling: De directie wordt hiervan in kennis gesteld​ en de schriftelijke waarschuwing wordt door de directeur gefiatteerd. Ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk hiervan op de hoogte gebracht.

Bedenktijd/time-out
De leerling wordt voor de duur van 1 of 2 dagen de toegang tot de onderwijsinstelling ontzegd. Deze tijd wordt benut om zich te bezinnen en/of te beraden over eventueel nader te nemen stappen. De ouder(s)/verzorger(s) worden meteen op de hoogte gesteld van deze maatregel. De leerling zal gedurende deze dagen een opdracht mee naar huis krijgen die hij thuis zal moeten uitwerken.

Schorsing
In deze fase wordt de leerling formeel voor de duur van 1 tot 3 dagen geschorst. Het besluit omtrent schorsing wordt door de directeur genomen, na afstemming met het team. De school meldt de schorsing schriftelijk aan:
de ouder(s) / verzorgers(s) de regiomanager (vertegenwoordiger van het schoolbestuur) de leerplichtambtenaar
inspectie. De school benadert de ouders(s)/verzorger(s) voor een gesprek. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.

Verwijdering
Dit is de laatste stap. De leerling wordt niet meer toegelaten tot de school. Het definitieve besluit hierover wordt door het schoolbestuur genomen. De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk in kennis gesteld van de voorgenomen verwijdering, evenals de inspectie en de leerplicht. De school en het schoolbestuur samen, zijn verplicht om binnen 8 weken de inspanning te leveren om de leerplichtige leerling onder te brengen bij een andere onderwijsinstelling. Zie ook hieronder Protocol schorsing/verwijdering van de ASKO:

Protocol Schorsen en verwijderen ASKO juni 2015.pdf