Schoolplan

Elke vier jaar wordt er door onze school een vierjarenplan opgesteld.
Hierin vermelden wij de veranderingsprocessen die we de komende jaren gaan uitvoeren.
Om tot dit nieuwe beleid te komen hebben wij natuurlijk voeding nodig. Daarvoor gebruiken wij diverse bronnen:

  • Strategisch meerjaren beleidsplan van ons schoolbestuur (ASKO)
  • Ouderenquête.
  • Personeelsenquête.
  • Leerlingvragenlijsten.
  • Data uit ons eigen kwaliteitszorg.


Als het schoolplan is vastgesteld door de MR wordt er per schooljaar een kernspeerpuntenplan gemaakt, waarin gedetailleerd staat aangegeven wat we per schooljaar willen gaan veranderen/verbeteren.

Hieronder vindt u een link naar de samenvatting van het schoolplan.
 ​Samenvatting schoolplan 2015-2019.pdf