Aanbod onderwijs

Thematisch aanbod en methodes


Zoals u bij de bedoelingen van ons onderwijs (zie onder het kopje "Doelen onderwijs") hebt kunnen lezen, proberen wij het onderwijs zoveel mogelijk in samenhang te laten plaatsvinden. Dit wil zeggen: onderwijs rondom thema's en niet elk uur een ander vak. De betrokkenheid van de leerlingen op de activiteit wordt zo vergroot en daardoor ook de resultaten. De visie hierachter is: als je dingen vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid doet, hebben die een veel blijvender waarde dan zaken die je nou eenmaal moet doen. Eén keer per jaar organiseren wij een schoolproject. Dit schoolproject houden we meestal in september en oktober en wordt vaak rond het thema van de kinderboekenweek gehouden. Het schoolproject wordt afgesloten met een projectpresentatie van de kinderen voor de ouders. De rest van het jaar werkt men rond thema's die per groep of per cluster spelen. In het voorjaar houden we nogmaals een projectpresentatie voor ouders en kinderen, maar dan over de verschillende thema’s, waar de groep of cluster mee bezig is (geweest).

Soms lijkt het hierdoor dat wij geen methodes gebruiken, maar dit laatste is beslist niet waar. Bij de voorbereidingen rond een thema bekijkt de leerkracht of alle deelgebieden in het thema aan de orde komen. Daarvoor gebruiken wij een ontwerpschema, de hieronder afgebeelde themaspin. Zoals u kunt zien komen de creatieve en expressieve vakken binnen elk thema aan de orde. Bijvoorbeeld: muziek (liedjes) en handvaardigheid.

aanbod onderwijs.jpg
 

Leerkrachten gebruiken methodes voor het opzetten van het lesaanbod. Daarom hebben wij voor de navolgende vak- en vormingsgebieden methodes in huis:

Taal:

 • Taalactief
 • Zin in taal
 • Taaltijd
 • Taaltoren

Spelling:

 • Spelling in beeld

Schrijven:

 • Pennenstreken

Rekenen:

 • Pluspunt

Aardrijkskunde:

 • Geobas
 • Hier en daar
 • De grote reis

Geschiedenis:

 • Bij de Tijd
 • Wijzer door de tijd
 • De grote reis

Natuur en Techniek:

 • Natuniek
 • Naut
 • Techniektorens

Verkeer:

 • Wijzer door het verkeer

Engels:

 • Take it easy

Vanuit onze visie is voor de bovenstaande methodes gekozen, omdat ze goed bruikbaar zijn bij onze manier van lesgeven. Daarnaast hebben wij voor de leerkrachten aanvullend materiaal voor de overige onderdelen:

 • voorbereidend rekenen en taal
 • lezen
 • begrijpend lezen
 • lichamelijke oefening
 • tekenen en handenarbeid
 • drama en muziek
 • identiteit

De leerkracht heeft de belangrijke taak om er voor te zorgen dat alle leerstof van elk leerjaar goed aan de orde gekomen is. Om de leerkracht daarbij te helpen, hebben wij een handboek voor de leerkracht ontwikkeld. Daarin staat voor elk leerjaar en voor elk vak omschreven wat er beheerst moet worden door de leerlingen. Dit laatste is gedaan om er voor te zorgen dat alle onderdelen van de kerndoelen gehaald worden. 

Informatie en communicatie techniek (ICT)

Computers vervullen een steeds belangrijkere rol in ons leven en daarom vinden wij ook dat jonge kinderen daar zo snel mogelijk mee moeten leren omgaan. Op dit moment beschikken beschikken wij over 150 Chromebooks voor in de midden- en bovenbouw. Elke kleutergroep beschikt over twee I-Pads. 

Al onze lokalen zijn voorzien van een digi-schoolbord. Bij de kleuters is dat een touchscreen.

Doorgaande lijnen

Natuurlijk streven wij ernaar om ons onderwijs voor de kinderen zoveel mogelijk een onafgebroken lijn te laten zijn van groep één t/m acht. Alleen ziet het onderwijs er natuurlijk anders uit in de kleutergroep dan in groep acht. Zo zijn er in ons onderwijs van groep één t/m acht nog veel meer doorgaande lijnen te onderscheiden. Hieronder noemen we er een aantal om u daar een zo goed beeld van te geven:

 • De leeromgeving
  In alle groepen wordt er veel aandacht besteed aan een veilige, uitdagende leeromgeving.
 • De manier van werken van de leerkrachten
  In ons onderwijs heeft de leerkracht veel meer de rol van maker van een uitdagende leeromgeving en begeleider van de kinderen in hun ontwikkeling. De leerkracht activeert de kinderen bewust om zelf dingen op te lossen en over deze oplossingen met elkaar te praten. Op deze manier ontstaat er een veel wezenlijkere manier van lezen, die ook in andere situaties toepasbaar is.
 • Groepswerk
  Kinderen leren om samen aan een activiteit bezig te zijn. Dit kan variëren van een rollenspel in de huishoek in groep één en twee tot het maken van een posterpresentatie over een voortgezet onderwijstype in groep acht.
 • Planningslijn
  In de kleutergroep mogen de kinderen zelf kiezen in welke hoek ze een bepaalde activiteit gaan doen. De betreffende leerling hangt zijn kaartje op het keuzebord en daardoor zien de andere kinderen dat er van de vier plekjes nog drie plekjes vrij zijn. Dit kiezen met behulp van kaartjes op een keuzebord loopt door t/m groep drie. Vanaf groep vier werken de kinderen met een dagplanning, vanaf groep zes met een weekplanning en in groep acht met een agenda. Op deze manier worden de kinderen in een ononderbroken lijn geleerd dat je werk moet plannen. Leerlingen worden daarvoor ook verantwoordelijk gemaakt en met deze zelfstandigheid worden de kinderen voorbereid op de grote stap naar het Voortgezet Onderwijs.

Huiswerk

Hieronder in het kort ons beleid. Meer informatie kunt u vinden onder de knop kwaliteitszorg. Onze visie: Wij zijn van mening dat huiswerk van meerwaarde is voor de kwaliteit van ons onderwijs. Een goede onderlinge afstemming en samenwerking bij het geven en maken van huiswerk tussen thuis en school zien wij als één van de belangrijkste voorwaarden.

Onze definitie van huiswerk: Taken die leerlingen meekrijgen van een leerkracht om uit te voeren buiten schooltijd. Of het advies van de leerkracht om thuis extra te oefenen voor een bepaald vakgebied. Bijvoorbeeld het automatiseren van de tafels of het stimuleren van het leren lezen.

We streven hierbij de volgende doelen na:

 • Door meer te oefenen wordt de effectieve leertijd vergroot, met als doel verbetering van de leerprestaties.
 • Het leren omgaan met huiswerk en het leren ‘plannen en organiseren’ als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
 • Vergroten van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen.
 • Het ‘leren leren’.
 • Het automatiseren van lesstof (bijvoorbeeld het leren van de tafels).

Extra aanbod onder schooltijd

 • Muziekatelier voor de groepen één t/m vier
 • Leesbevorderingsproject met de groepen vijf
 • Schooltuinen (start in groep zes, eindigt in groep zeven)
 • Excursie naar Archeon (groep zes)
 • Muzieklessen (groepen drie t/m acht)
 • Museumlessen (groep acht)
 • Excursies in verband met een thema door alle groepen

Extra aanbod buiten schooltijd

 • Scholensportwedstrijden. Wij doen mee met het schoolvoetbal toernooi voor jongens en meisjes. De school meldt de teams aan via de sportcoördinator en de vakdocent gymnastiek. Onze meisjes zijn al twee keer kampioen van Amsterdam geweest en de jongens zijn één keer tweede van Amsterdam geworden.
 • Diverse sportactiviteiten in de gymzaal van oktober t/m april. Zie info op infobord bij de gymzaal (aan het Westmallepad). 

Tegen betaling kunt u ook gebruik maken van:

 • Aanbod Brede Talent Ontwikkeling (Schatkamer activiteiten). Wisselend aanbod in vier blokken van ca. 8 lessen. Vooraf ontvangen de leerlingen een flyer met het aanbod waarop ingeschreven kan worden. Kosten ca. 4 euro per les, met Stadspas 50% korting. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.bsgids.nl/amsterdam
 • Gitaarles in een lokaal aan de Anderlechtlaan, vanaf groep zes. Informatie/aanmelden kan via de gitaarleraar Anthony (gsm: 06-41608670).​