Levensbeschouwing en identiteit

Levensbeschouwelijke identiteit van de Mijlpaal

De Mijlpaal is Ontwikkelingsgerichte basisschool waar ieder kind er mag zijn zoals hij of zij is. Vanuit dat oogpunt bieden we in ons onderwijs ruimte voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling en vorming van de eigen identiteit van de kinderen.
We vinden het belangrijk dat kinderen leren zelf beslissingen te nemen. Zo raken ze op een actieve manier betrokken bij de wereld om hen heen. Bij de vorming van de levensbeschouwelijke identiteit zijn de zes kernwaarden van ons onderwijs de leidraad.

 • Samenwerking.
  De school is een plek waar kinderen vanuit verschillende (thuis)culturen samen komen en elkaar ontmoeten. Bij de vorming van de levensbeschouwelijke identiteit vinden we het belangrijk om onderlinge ontmoeting tussen kinderen, ouders en leerkrachten te stimuleren. Daarnaast streven we naar samenwerking tussen kinderen en leerkrachten, ouders en kinderen en leerkrachten en ouders. De verscheidenheid aan levensbeschouwingen in onze school zien we als een meerwaarde en hierover gaan we met elkaar in dialoog. Betrokkenheid op elkaar, onderzoeken van vooroordelen en reflectie op eigen handelen zijn hierbij belangrijke aspecten.
 • Verantwoordelijkheid.
  We vinden het belangrijk om kinderen als kritische toekomstige wereldburgers te zien. We leren hen hoe ze medeverantwoordelijk kunnen zijn voor elkaar, de wereld om hun heen en de wijze waarop ze een bijdrage kunnen leveren aan de eigen school en buurt. Hierbij zijn er omgangsvormen die we met elkaar respecteren en die betrekking hebben op de principes van vrijheid en gelijkwaardigheid. De kinderen zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Naast de groeiende eigen verantwoordelijkheden is samenwerkend leren hiervoor een basis.
 • Vakkundigheid.
  Zonder kennis van de ander is het moeilijk je in de ander te verdiepen en de dialoog aan te gaan. De leerkrachten hebben kennis van verschillende levensbeschouwelijke richtingen en tradities. Bij het leren kennen hiervan stimuleren we bij de kinderen een onderzoekende en open houding. Er is hierbij ook aandacht voor de individuele zingeving. Deze is het uitgangspunt voor de vorming van de eigen identiteit van de kinderen.
 • Creativiteit.
  Kinderen kunnen zich als geen ander verwonderen. We stimuleren deze verwondering door onder andere te filosoferen met kinderen. Hierdoor krijgen ze de kans eigen ideeën te vormen en verwoorden. Een open en onderzoekende houding draagt bij aan een probleemoplossend en creatief leerproces.
 • Veiligheid.
  Iedereen is welkom en moet zich veilig kunnen voelen op onze school. We willen kinderen herkennen en erkennen in hun levensbeschouwelijke identiteit. Het leren kennen en begrijpen van de verschillende tradities gebeurt in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. Dit vereist een procesgerichte manier van leidinggeven met aandacht voor elke betrokkene.
 • Enthousiasme.
  We besteden op een enthousiaste manier aandacht aan de levensbeschouwelijke vorming. Gezamenlijk vieren is hier een belangrijk aspect wat in alle religieuze en niet religieuze tradities is terug te vinden. Als oorspronkelijk katholieke school vieren we de grote christelijke feesten Kerst en Pasen met aandacht voor achtergrond en betekenis hiervan. Ook komen de feesten uit andere levensbeschouwelijke tradities aan bod.


Ouders die geïnteresseerd zijn in de Eerste Communie voor hun kind, kunnen hiervoor contact zoeken met de parochie (www.pancratiussloten.nl). De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de kinderen ligt primair bij de parochie.

Wij verwachten van leerlingen van De Mijlpaal dat zij aan alle schoolactiviteiten deelnemen. Ouders gaan hiermee akkoord door ondertekening van het inschrijfformulier.