Nieuwe ouders

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Het kan best lastig zijn om een keuze te maken voor een school. Wat past bij ons kind? Wat vind ik als ouder belangrijk? Om u te helpen bij het maken van een keuze geven wij hieronder graag antwoord op veel door ouders gestelde vragen. ​Voor uw gemak hebben we ​de antwoorden​ ook gerubriceerd. Zie links in het ​​menu.​

Kan ik een keer kennismaken en/of een kijkje nemen op school?
Om een indruk te krijgen van onze school kunt u een afspraak maken met Assia Mouhouti. U krijgt niet alleen praktische informatie, maar ook zicht op hoe wij ons onderwijs vormgeven (door samen de klas in te gaan). U kunt zich per mail of telefonisch aanmelden bij Assia Mouhouti (telnr 020-6190966).

Hoe kan ik mijn kind aanmelden​?
Uw kind kan naar de basisschool als het 4 jaar is. In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven. ​Aanmelden kan met een voorgedrukt aanmeldformulier van de gemeente. Deze ontvangt u per post als uw kind ± 3 jaar wordt. Dit formulier levert u in op de basisschool van uw eerste voorkeur. ​U ontvangt per mail een bewijs van aanmelding. ​Meer informatie over aanmelden.​

Voor wanneer moet ik me aanmelden?​
​​Sluitingsdata aanmelden
 is uw kind geboren tussen:
  • 1 september t/m 31 december 2017       aanmelden voor 10 maart 2021
  • 1 januari t/m 30 april 2018                          aanmelden voor 10 juni 2021
  • 1 mei t/m 31 augustus 2018                     aanmelden voor 10 nov 2021
Kan ik voor een bepaalde leerkracht of klas kiezen?
Nee, maar u kunt wel een wens doorgeven bij de inschrijving.

Zijn er wendagen?​
Kinderen die 4 jaar worden, stromen gedurende het gehele jaar in, met uitzondering van de laatste maand van het schooljaar. Kinderen die in die maand 4 jaar worden, starten direct na de zomervakantie. 
  
In de twee weken voorafgaand aan de vierde verjaardag van een kind,​ mag het vier dagdelen komen wennen bij ons op school. De leerkracht neemt contact met de ouders op om de wendagen af te spreken. Ook zal de leerkracht een afspraak maken voor het intakegesprek. Kinderen die op de Voorschool St. Lukas zitten, komen met de leidsters wennen en de leidsters zorgen, na toestemming van de ouders, voor een ‘warme overdracht’ richting de kleutergroepen van onze school.​
Het is voor de leerkracht handig (gezien de rust in de klas en de tijd) als kinderen zelf al veel kunnen. Denk daarbij aan: 
  • Ieder kind moet zindelijk zijn, mocht dit nog niet het geval zijn, neem contact met ons op. 
  • Schoenen en kleren uit- en aantrekken
  • Lunchtrommel en drinkbeker open- en dichtmaken​.

Heeft de school een voorschool?
Aan onze school is de Voorschool St. Lukas verbonden. Deze is gevestigd naast de school op Osdoper Ban 136. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Impuls.​​ Telnr: 020 - 667 2837

Gezondbeleid (en trakteren)
U kunt meer info vinden via deze link.
  
Het team
Het team van de Lukasschool bestaat uit enthousiaste, hard werkende en deskundige professionals. Het team is divers. Naast de groepsleerkrachten zijn er onderwijsassistenten, plusklasinnovator, rekeninnovator, een zorgteam, taalinnovator, vakleerkracht voor bewegingsonderwijs en Ontwerp&Technieken een daltoninnovator.
Achter de schermen werken de directeur,  de administratrie, de conciërge en de innovatoren. Er wordt nauw samengewerkt met de leidsters van voorschool St. Lukas van Impuls.
Meer informatie u kunt hier vinden.​

Wat is de visie van de school?
Met plezier naar school! De Lukasschool ziet het als haar missie dat elk kind met plezier naar school gaat. Door om te gaan met de multiculturele omgeving waar de kinderen opgroeien, om te gaan met de verschillen die er zijn tussen kinderen en door een sfeer te scheppen waarin kinderen zich geaccepteerd voelen, krijgt ieder kind optimale ontwikkelingskansen. Ontwikkelen vanuit veiligheid en onze daltonkernwaarden geeft plezier in school en leidt tot schoolsucces.  
Meer informatie kunt u hier vinden. 

Schoolplan Lukasschool
Via de link kunt u dit vinden.

Wat houdt het katholieke geloof in?
We profileren ons niet als een katholieke school, maar geven aandacht aan alle levensovertuigingen en stromingen. Wij hebben een brede levensbeschouwelijke visie op identiteit, waarbij een uitnodigende houding richting andere levensovertuigingen kenmerkend is. Ieder jaar is er een thema waarbij de kinderen in aanraking komen met de grote diversiteit aan levensbeschouwingen en culturele tradities.  

Hoe ziet de school eruit? 
De school voldoet aan de huidige eisen en heeft respect voor de architectuur en de samenhang met de omgeving. ​Het bijbehorende schoolplein is een afgesloten, veilige plek waar kinderen ​kunnen spelen.

Is de school goed bereikbaar?
De meeste kinderen komen lopend of met de fiets naar school. Daarnaast is er voldoende (gratis) parkeergelegenheid rondom de school en stop de bus voor de deur.
  
Wat zijn de schooltijden? 
De schooldeuren gaan om 08.35 uur open en de les begint om 08.45 uur. We hebben een continu rooster en tussen de middag heeft elke groep 30 minuten buitenspeeltijd.
De lestijden zijn:
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.45 uur - 14.30 uur
  • woensdag: 08.45 uur - 12.30 uur

Hoe zit het met de voor – en naschoolse opvang? 
We werken samen met verschillende aanbieders. Meer informatie kunt u hier vinden.
  
Hoe zit het met vakanties en studiedagen?
​Belangrijke data  staan vermeld bij het kopje kal​ender. 

​​​
Hoe groot is de school?
De school maakt een groei door. Volgens een prognose bereiken we per start van het nieuwe schooljaar (oktober 2020) het aantal van 362 leerlingen.

Hoe staat het met de kwaliteit van het onderwijs?​
De Inspectie concludeert dat de kwaliteit van onze school over het geheel genomen goed/voldoende is.
​Kijk voor meer informatie op ​Scholen op de Kaart.

Wat is onze uitstroom van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs (in de afgelopen jaren)?
Uitstroom leerlingen Lukasschool.jpg

 
​Welke onderwijsmethode gebruiken jullie op school? 
Alle informatie kunt hier vinden. 

Wordt er Engels gegeven op school?
Ja, vanaf groep 5 bieden wij Engels aan de kinderen aan. We zijn aan het onderzoeken om Engels vanaf groep 1 aan te bieden.

Is er aandacht voor sociale vaardigheden?
We maken gebruik van Leefstijl. Door dit leerplan wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld, leren kinderen om controle te houden over hun emoties en handelingen en om te gaan met hun gevoelens.  

Hoe zit het met de kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben?
​Alle kinderen hebben en verdienen onze aandacht en zorg. In de groep wordt met name bij taal en rekenen op ​3​ niveaus gedifferentieerd. Soms is dat niet voldoende en is het belangrijk dat de school voorzieningen creëert voor kinderen met extra zorg op taalgebied. In de groepen 3 en 4 bieden we dit in de klas aan en voor leerlingen van de groepen 5&6 bieden wij ondersteuning in een​ schakelklas​. In deze klas krijgen kinderen 6 uur per week buiten hun eigen groep le​s van specialisten op het gebied van taal. Hierdoor​ krijgen deze leerlingen een reële kans tot ontwikkeling.
Daarnaast hebben wij voor drie dagen een passende onderwijs ondersteuner aangesteld. Zij (Cytherea Sauer) werkt met kleine groepjes leerlingen of individuele leerlingen, die extra ondersteuningsbehoeften nodig hebben.

Voor de snel en makkelijk lerende kinderen hebben we één dag in de week een eigen Plusklas. Daarnaast is er in Amsterdam de Day a Week School.​ Kinderen ​krijgen ​de gelegenheid om ​één dag per week samen te werken met ontwikkelingsgelijken. De Day a weekschool is gevestigd in onze school op de 1e etage.

Passend o​nderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. ​​​V​erwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met de directie.​ ​
Meer informatie over onze kwaliteitszorg vindt u hier.

Wordt er vaak gesport?
Wij hebben inpandig een gymzaal. Tegenwoordig groeien kinderen op in een wereld vol beeldschermen. De verleiding om niet te bewegen is hierdoor groot. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen plezier hebben in bewegen. Tweemaal per week werkt de vakleerkracht bewegingsonderwijs en de leerlingen hieraan. In groep 3 krijgen de kinderen een korte motorische test volgens het LeerlingVolgSysteem Bewegen en Spelen. Mocht daaruit naar voren komen dat 'extra' gymmen (Motorische Remedial Teaching) noodzakelijk is, dan neemt de bewegingsdocent contact met ouders op. We sluiten het thema ieder jaar ​af met ​onze sportdag. Daarnaast heeft onze school het certificaat Jump in school, een onderscheiding die enkele tientallen basisscholen in het land met ons kunnen delen. ​
De groepen 1 t/m 8 krijgen les van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Krijgt mijn kind zwemles tijdens schooltijd?
Zwemmen is leuk en gezond. Het is veilig als je kunt zwemmen. Daarom doen onze kinderen in groep 5 mee aan schoolzwemmen in het Sloterparkbad. 

Hoe zit het met de creatieve vakken?
Kinderen krijgen tijdens hun schoolloopbaan verschillende onderdelen op het gebied van kunst en cultuur aangereikt. We richten ons niet op één kunstdiscipline (bijv. muziek of beeldende vorming) maar op culturele competenties in het algemeen. Kennismaken met kunst, in welke vorm dan ook, leert kinderen anders naar de ruimte en de wereld om hen heen en naar hun eigen leven te kijken. Ze leren dingen in verbeelding te zien, kunst te ervaren en te beoefenen. Hiermee willen wij bereiken dat onze kinderen een betrokken, creatieve, nieuwsgierige houding ontwikkelen die ze nodig hebben in de dynamische wereld van de 21e eeuw.  
We werken ​graag​ en ​bewust samen met ​Stichting Kuns​teducatie Rode Loper op School.  ​Zij bieden een uitgebreide voorselectie van kunstdocenten, zijn sterk in het combineren van disciplines en zijn in staat om op maat te leveren. Daarnaast enthousiasmeren zij de leerkracht, brengen hun op ideeën zodat deze hiermee verder kan in de klas. Samen met hen zoeken we ieder jaar naar een programma dat voldoet aan de kerndoelen en de competenties die wij voor ogen hebben. Rekening houdend met de beschikbare lesuren en de financiële middelen voor cultuureducatie. 
Nieuw schooljaar 2020-2021: voor de groepen 5 t/m 8 hebben wij een vakleerkracht 'Ontwerp&Techniek' in dienst.

Hoe zit het met ICT?
ICT en (sociale) media zien wij als een hulpmiddel om te leren en te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan instructie met digitale presentaties, het oefenen van leerstof op de laptop of tablet, onderzoek doen op internet en het maken van producten zoals werkstukken, presentaties, etc. Onze kinderen worden ook gewezen op de risico’s die het internet met zich meebrengt en de internetetiquette die van hen verlangd wordt. Er wordt hen een leerhouding aangeleerd die getuigt van werkgerichtheid, verantwoordelijkheidsgevoel, mediawijsheid en zelfstandigheid. Een ICT-rijke leeromgeving biedt veel kansen voor leerlingen. Daarom blijven we ons oriënteren op de nieuwe mogelijkheden en uitdagingen die met het gebruik van ICT in het basisonderwijs ontstaan.  Daarnaast is de ICT-communicatie tussen ouders en het schoolteam merkbaar verbeterd. We maken gebruik van allerlei systemen om activiteiten en processen die van belang zijn in onze school te digitaliseren. Hierdoor kunnen we ouders steeds beter informeren.

Hoe is het contact tussen ouders en school geregeld?
Wij betrekken en informeren ouders op school-, groeps- en individueel niveau. Kinderen floreren bij samenhang tussen school en thuis. Ze leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer ouders zich betrokken voelen bij de school. Een professionele omgang met elkaar is hierbij een belangrijke succesfactor en communicatie het sleutelbegrip. 
Op schoolniveau​ 
De website, social media kanalen en de nieuwsbrief zijn de informatiebronnen voor actuele zaken schoolbreed. Alle ouders ontvangen de nieuwsbrief iedere maand via Parro. Elke dag gebeurt er wel iets grappigs, moois, interessants op school. Hier kunnen ouders van meegenieten via social media (Facebook en Twitter). Wij posten hier regelmatig leuke kiekjes.
Aan het begin van ieder schooljaar is er een algemene informatieavond waarin het beleidsteam u uitnodigd om kennis te maken met de school.
Op groepsniveau
U ontvangt via Parro de informatie. Wat leert mijn kind dit jaar? Naast deze info geven de leerkrachten iedere 2/3 weken via Parro een update vanuit de groep. Dit bericht bevat informatie over de lesstof, maar beschrijft ook wat er in de groep speelt en welke activiteiten er aankomen.
Daarnaast zijn er inloopochtenden. De leerkrachten zullen alle ouders uitnodigen voor een inloopochtend in de klas van uw kind.
Op i​ndividueel niveau
In groep 1 komt de groepsleerkracht op theebezoek. In groep 2 t/m 8 vinden er aan het begin van het startgesprekken plaats. De grote winst van dit individuele gesprek is de positieve start die de nieuwe leerkracht en ouders samen maken. Voor ouders is het een geruststelling dat hun kind goed is overgedragen en de leerkracht heeft een goed beeld hoe ouders hun kind zien en wat de verwachtingen zijn. Naast dit startgesprek zijn er door het jaar heen nog 3 gesprekken over de voortgang en ontwikkeling van uw kind.
Opmerking: in verband met de COVID regels hebben wij ook onze aanpassingen moeten doen.

Ouderbetrokkenheid in de vorm van hand- en spandiensten
Kinderen vinden het leuk wanneer hun ouder meehelpt op school. Dit kan op school- en groepsniveau. Denkt u hierbij aan klassen- lees-, luis- en meeloopouder in de eigen groep, maar u kunt zich ook aansluiten bij de Ouderraad. De (OR) is een vereniging van ouders van kinderen van onze school. Indien u ouderbijdrage betaalt bent u automatisch lid van de vereniging. Net zoals elke vereniging heeft de OR een bestuur die bestaat uit actieve ouders die graag leuke activiteiten voor en met de school organiseren. 
Vanuit de ouderbijdrage financiert de OV een aantal activiteiten zoals schoolreisjes etc. Naast het financieren organiseren ze ook actief​ een aantal activiteiten​ voor jong en oud. De OR is altijd op zoek naar ouders die willen meehelpen! ​​ Meld je aan!​​​

Hoe hoog is de jaarlijkse ouderbijdrage?
De ouderbijdrage is door de MR vastgesteld op € 50,- per kind. Heeft u drie kinderen of meer op school dan betaalt u voor het derde kind (en elk volgende kind) €25,- i.p.v. €50,-.
Dit is inclusief het schoolreisje en een deel van het schoolkamp van groep 8. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar bij inschrijving wordt gevraagd of de ouder de ouderbijdrage wil betalen en deze afspraak is bindend. Ouders die problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage kunnen overleggen met de voorzitter van de ouderraad.
Het is mogelijk om een scholierenvergoeding aan te vragen waarmee u oa. de ouderbijdrage kunt betalen.
Meer informatie kunt u op website van de gemeente Amsterdam vinden.  
Komt uw kind na januari bij ons op school? Dan hoeft u maar €25 te betalen.

Vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen ouders met een stadspas met groene stip hun ouderbijdrage betalen met hun stadspas. Belangrijk is wel om te vermelden dat ouders in het bezit van een stadspas en drie kinderen of meer hebben wel €150 betalen, omdat wij niet €25 terug kunnen geven.

U kunt dit op vaste momenten doen bij de administratie (er is geen pinapparaat aanwezig).