Nieuwsbrief maand oktober 2018

 • Gemaakt op: 5-10-2018 18:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Deze week hadden wij een feestelijke opening van de Kinderboekenweek in onze hal. De kinderen van de groepen 8 hebben dit niet mee kunnen maken, omdat ze op kamp waren. Daar leest u verder op meer over in deze nieuwsbrief.

Tijd voor een update van de Lukasschool. 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Koffiecolleges
Komende periode worden er speciaal voor ouders koffiecolleges georganiseerd. Leerkrachten vertellen u meer over de inhoud van ons onderwijs. De colleges worden in de koffiekamer of de hal gegeven. U bent van harte welkom op:

 • Dinsdag 9 oktober: 0845-0930u
  Onderwerp: 'Taal is leuk!' gegeven door juf Assia en de docenten van de Talentenschool
 • Dinsdag 9 oktober: 0930-1000u
  Onderwerp: 'De basis van ons dalton onderwijs' gegeven door juf Marieke
 • Dinsdag 16 oktober: 0915-1000u
  Onderwerp: 'Nieuwe taalmethode: Staal i.c.m. woorden van de week' gegeven door juf Leanne.

Kennismakingsgesprekken groep 2 t/m 8
De kennismakingsgesprekken zijn afgerond. Wij willen alle ouders bedanken voor hun aanwezigheid.

Groepen 6 doen mee aan de e-waste race!
Wij zitten in groep 6. Wij doen mee aan de E-waste race. We verzamelen elektronisch afval. Veel mensen gooien dit afval gewoon in de prullenbak. Dat is slecht voor het milieu. In elektronisch afval zitten veel grondstoffen die we kunnen recyclen.
De E-waste race is een wedstrijd tussen 10 verschillende scholen. De school die het meeste afval ophaalt, mag een dagje naar Nemo. Wilt u ons helpen met sparen?

Heeft u nog oude of kapotte apparaten, breng ze dan naar onze klas. Ook kabeltjes, opladers, oude telefoons enz. kunnen we gebruiken.

U kunt uw elektronisch afval ook aanmelden via de site: www.ewasterace.nl.

Wel de naam van onze school vermelden: Lukasschool.
U kunt uw spullen inleveren t/m donderdag 18 oktober.

Alvast bedankt,
Oumnia, Jade, Ensar en Ozge
  

Een goed voornemen: "Kom op tijd"
De meeste ouders en kinderen zijn dan vrij snel klaar, want het merendeel van de ouders en kinderen komt keurig op tijd op school.

Het zijn vaak dezelfde ouders/kinderen die te laat komen en dat is vervelend.

Waarom?
- voor diegenen die wel op tijd komen, want de les wordt immers verstoord;
- voor diegenen die te laat komen, want zij missen instructie en onderwijstijd.

Als de bel gaat om 8.35 uur gaan de deuren open en om 08.45 uur moeten de kinderen in het lokaal zijn én de ouders verlaten dan de klas. De leerkrachten noteren de te laatkomers.

Zes keer te laat in één schooljaar dan krijgen de ouders een gesprek met directie. Na 9 keer te laat in één schooljaar ontvangen de ouders een reminder (brief) en bij 12 te laat in één schooljaar wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Wat is nu de juiste ingang?
Om alle 384 leerlingen 's ochtends veilig de school in te komen door onze twee ingangen is hier een regel voor bedacht.
Voor de duidelijkheid willen we doorgeven dat de leerlingen van groep 1 t/m 4 door de linker voordeur naar binnen gaan en dat de kinderen van de groepen 5 t/m 8 door rechter voordeur naar binnen gaan.

Gymkleding
Wilt u eraan denken om uw kind gymkleding mee te geven (shirt, broek of broekje en zaalschoenen). In verband met de hygiëne en de veiligheid. Geen gymkleding betekent helaas niet mee-gymmen.

Personeel
We hebben een nieuwe collega, nl. juf Ellen. Zij is de nieuwe onderwijsassistent voor de groepen 6, 7 en 8.

Stagiaires en beleid

Het opleiden tot gekwalificeerd personeel is een verantwoordelijkheid van de opleidingsinstituten (Ipabo en HVA) en de basisschool. De Lukasschool heeft de bereidheid studenten in onze school op te nemen en ze optimaal te begeleiden tijdens hun opleiding. Mede vanuit de gedachte dat men zelf ook de mogelijkheid heeft gekregen stage te lopen tijdens de opleiding. Daarnaast onderkennen we als basisschool dat o.a. de praktische vorming essentieel is om een goed(e) "vakman/vakvrouw" te worden. Daarom is ons aangelegen hier onze tijd, energie en aandacht op en verantwoorde wijze aan te besteden. 

De school heeft dit schooljaar in alle bouwen een stagiaire, deze stagiaires worden begeleid door de opleider in de school Assia Mouhouti, de praktijkopleider vanuit de opleiding, de leerkracht en de studiecoach van de opleiding. 

De school heeft ook LIO stagiaires, de LIO-stage is een eindstage van de opleiding. De LIO'er runt zelfstandig minimaal 3 dagen de groep onder intensieve begeleiding van de opleider in de school.
Verder komt hierbij – naast het lesgeven - alles kijken wat een 'gewone' leerkracht ook doet, zoals vergaderen, oudergesprekken en organiseren. Bij de LIO-stage gaat de student een overeenkomst met de basisschool aan, waardoor de student niet alleen een stagiaire is, maar meer een medewerker van de school wordt.

Alle scholen in Nederland hebben te kampen met een tekort aan leraren, dat alleen maar groter wordt. Als de overheid niet investeert in het primair onderwijs, zijn er over een paar jaar duizenden leraren te weinig. Dit jaar is er al een tekort van 1200 leraren. En dit zal oplopen tot wel 4000 in 2020 en zelfs 10.000 in 2025. Een oplossing voor het lerarentekort, is het bevorderen van zij-instromers. Het aantrekken van deze groep is niet alleen interessant in het kader van het tegengaan van het lerarentekort; hun achtergrond en kennis van buiten draagt bij aan diversiteit in lerarenteams en kan voor vernieuwing zorgen. De school zal in de toekomst meer met zij-instromers gaan werken. 

Mocht u belangstelling hebben om u te laten omscholen tot leerkracht óf iemand kennen in uw omgeving, die leerkracht wilt worden dan horen wij dat graag! U kunt het doorgeven aan de directie.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Er ligt ook een handige jaarkalender bij de administratie voor u klaar.

Ouderportaal en Parro
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen? Wilt u dan even langs de administratie lopen dan helpen wij u verder. Wist u dat u zelf uw adres of telefoonnummer kunt aanpassen in het ouderportaal? Het is van belang dat wij de juiste gegevens hebben, zodat wij u altijd kunnen bereiken.

Betaling ouderbijdrage via de stadspas
Afgelopen schooljaar (2017-2018) is er op veertig basisscholen ervaring opgedaan met een werkwijze waarbij ouders de gelegenheid krijgen om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen middels de Stadspas. Vanwege het succes heeft het college van burgemeester en wethouders het voornemen om deze werkwijze uit te rollen over de hele stad. In aanloop naar dit voornemen is besloten om in schooljaar 2018-2019 het aantal basisscholen dat kan deelnemen uit te breiden naar 85.

We hebben het kunnen regelen, dat de Lukasschool mee mag doen!

Vrijdag 5 oktober was het eerste betaalmoment en we hebben met succes de betaling via de stadspas kunnen doen. U hoort snel wanneer het volgende betaalmoment is.

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is door de MR vastgesteld op € 50,- per kind.
Heeft u drie kinderen of meer op school dan betaalt u voor het derde kind (en elk volgende kind) €25,- i.p.v. €50,-.
Dit is inclusief het schoolreisje en een deel van het schoolkamp van groep 8. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar bij inschrijving wordt gevraagd of de ouder de ouderbijdrage wil betalen en deze afspraak is bindend. Mocht u de bijdrage niet willen betalen dan kan het gevolg zijn, dat uw kind niet mee kan op schoolreisje.

Ouders die problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage kunnen (tijdig) overleggen met de directeur van de school.

Dit jaar kunt u alleen op vaste momenten cash betalen. Het is dus niet meer mogelijk om dagelijks bij de balie te betalen. We houden u op de hoogte via Parro. U hoort tijdig wanneer de betaalmomenten zijn. Tijdens dit moment kan er cash betaald worden in de hal bij enkele leden van de ouderraad. De dames zitten om 08.35 uur én 14.00 uur klaar voor u. Maak hier gebruik van.

Belangrijk om te vermelden is dat er geen pinapparaat aanwezig is.

Het is het hele jaar wel mogelijk om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de ouderraad, NL72 INGB 0668. 8371. 01 o.v.v. de naam en de groep van de leerling.

Naschoolse activiteiten
Binnenkort zult u via een Parro bericht van meester Ted of meester Sjoerd meer info ontvangen over de nieuwe naschoolse activiteiten die dit jaar georganiseerd gaan worden.

Schoolfoto verkoop
De foto's worden op dinsdag 16 oktober vanaf 0835u verkocht in de hal. Vier vellen kosten €11,00 en u betalen met pin of contant.

U kunt aansluitend deelnemen aan het koffiecollege van juf Leanne.

Aanvragen verlof
Wat fijn dat iedereen bij een verzoek tot verlof het juiste verlofformulier invult. Dank voor de medewerking.
Mocht u verlof (onder schooltijd of buiten de reguliere vakanties om) willen aanvragen dan vult u hiervoor het verlofformulier in. Deze is verkrijgbaar bij de administratie. U heeft pas recht op het verlof als het formulier ondertekend is door de directie. U ontvangt een kopie van de administratie.

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2015tot en met 6 maart 2019
1 januari 2016 - 30 april 2016tot en met 5 juni 2019
1 mei 2016 - 31 augustus 2016tot en met 1 november 2019

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst.

Ontwikkelingen op de Lukasschool
De eerste schoolbel van het jaar luidt een drukke periode in voor de leerling administratie. Alle leerlingen moeten vóór 1 oktober op de juist plek in het systeem staan; op het juiste niveau, in de juiste klas én met de juiste gegevens. De leerlingen worden geteld via BRON (Basis Register Onderwijs). Vanaf de eerste schooldag is men druk met het aansluiten van de administratie op de realiteit. 

Het belang van een goede 1-oktobertelling is dan ook groot: op basis van het leerlingaantal, ontvangt de school de bekostiging vanuit het ministerie van OCW en maakt de Onderwijsinspectie een opbrengstenoverzicht. Deze bekostiging wordt een jaar later uitbetaald aan de school. De 1-oktobertelling 2018 wordt dus in 2017 bekostigd. De Lukasschool is de afgelopen enorm gegroeid. Op de 1 oktober telling 2016 hadden wij 308 leerlingen, op de 1 oktober telling 2018 hadden wij 345 leerlingen en dit jaar hebben wij op 1 oktober 384 leerlingen in school. We zijn ook trots dat wij dit met alle betrokkenen hebben kunnen realiseren.

De schoolvakanties en de vrije dagen voor dit schooljaar (2018-2019)

 De eerste dagDe laatste dag
HerfstvakantieVrijdag 19 oktober 2018Vrijdag 26 oktober 2018
KerstvakantieVrijdag 21 december 2018 vanaf 12.00 uurVrijdag 4 januari 2019
VoorjaarsvakantieDonderdag 14 februari 2019Vrijdag 22 februari 2019
StudiedagDonderdag 28 maart 2019 
MeivakantieVrijdag 19 april 2019Vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart + extra dag*Donderdag 30 mei 2019Vrijdag 31 mei 2019
StudiedagenMaandag 3 juni 2019Woensdag 5 juni 2019
Pinksteren maandag 10 juni 2019 
ZomervakantieDonderdag 11 juli 2019 vanaf 12.00 uurVrijdag 23 augustus 2019

* deze dagen stonden niet op de uitgedeelde jaarkalender

Gezond eten en drinken op de Lukasschool

 • De kinderen mogen alleen (fruit)water of pakjes melk drinken op school
 • De kinderen eten rond 10:00 uur een stukje fruit of groente
 • Rond 12.00 uur nuttigen alle kinderen een (gezonde, zelf meegebrachte) lunch. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een (gezonde) lunch nuttigen. De kinderen nemen een broodsoort mee met beleg naar keuze. Croissantjes, kaasstengels, pizza's en cakejes etc. zijn niet toegestaan.
 • Wat is er leuker dan je verjaardag vieren op school. Bij een verjaardag hoort een traktatie. Belangrijk is dat het klein is én gezond is! De leerkrachten zullen jarige kinderen vooraf nog even helpen herinneren, maar we zijn streng. In de hal ligt een boek met ideeën voor traktaties.  

We gaan er vanuit, dat u echt allemaal meewerkt en dat we voor elkaar krijgen dat onze kinderen gezond blijven. 

Is uw kind ziek? Wat dan te doen?
Het is erg belangrijk dat u zelf doorgeeft dat uw kind ziek is. Ouders kiezen ervoor om het kind ziek te melden via een bericht in Parro, maar dit is niet de juiste wijze, omdat een leerkracht 's ochtends niet altijd Parro bekijkt in verband met de voorbereidingen van de dag. U kunt de school bellen vanaf 08.00 uur op het telnr. 020-6190966 en hier doorgeven dat uw kind ziek is.

Schoolkamp groepen 8

Afgelopen week zijn de groepen 8 drie dagen op kamp geweest in Schoorl. Ze hebben hele gave dingen (zwembad, bodyboarden in zee, beach raften in de lagune en veel spelletjes in het bos) gedaan en veel buiten geweest.
Via de Facebookpagina (klik op de ze link) van school kunt de foto's bekijken.

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

​Koffiecolleges, E-waste race, stagiaires & beleid, schoolfoto verkoop, schoolkamp groepen 8, groei van de school

Foto's

Video's

Meer informatie