Nieuwsbrief maand sept 2017

 • Gemaakt op: 8-9-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Met veel plezier zijn alle groepsleerkrachten de eerste week bezig geweest in de klas. Langs deze weg wil ik u graag informeren over het een en ander.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Algemene informatieavond
Aanstaande woensdag – 13 september – is de algemene informatie voor de ouders van groep 1 t/m 7. Deze avond wordt gehouden in de hal van de school en de directie en intern begeleiders zullen informatie geven over de Lukasschool (er zullen geen leerkrachten aanwezig zijn).
We zullen o.a. met stellingen gaan werken en zijn benieuwd naar uw mening. Wat zijn uw verwachtingen van de school? Wat verwacht u van de directie? Wat zoekt u in de Lukasschool? Wat zijn de kenmerken van de school? Wat bindt u met de Lukasschool? Wat verwacht van de leerkrachten?
U bent van harte welkom van 19.00 – 20.00 uur. 

Voorgaande jaren was er een informatieavond in alle groepen, maar dit jaar doen wij het anders. De leerkrachten nodigen alle ouders uit voor een individueel startgesprek.

Er is dus géén informatieavond in de klas van uw kind(eren), maar er komt op vrijdag 6 oktober wel een inloop ochtend in de school.

Startgesprekken en huisbezoeken
We gaan dit jaar iets vernieuwends doen op de Lukasschool. We gaan startgesprekken (voor groep 1 t/m 8) en huisbezoeken (alleen voor nieuwe leerlingen, die 'instromen' in groep 1) organiseren.
In een startgesprek of huisbezoek kunnen ouders vertellen over hun kind, wat het kan, wat het niet kan, waar hun kind blij van wordt, en waarvan niet, bijzondere eigenschappen, gezondheid en wat de leerkracht nog meer zou moeten weten. Als ouders en school hun kennis en ervaringen met elkaar delen, bevordert dat de ontwikkeling van het kind.
Het startgesprek en huisbezoek is een investering in de relatie tussen ouders en school. Als ouders en leerkracht elkaar hebben leren kennen bij de start, weten ze elkaar gemakkelijker en sneller te vinden als er een situatie is die daarom vraagt. De kernwaarden gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk en verantwoordelijk voor elkaar staan centraal.

Het startgesprek/huisbezoek is ook een geschikt moment om wederzijdse verwachtingen tussen ouders en school uit te spreken. Om afspraken te maken hoe ouders en school in het komende jaar samen optrekken bij de ontwikkeling van het kind. leder vanuit zijn eigen deskundigheid, maar wel samen zodat een kind goed tot zijn recht kan komen.
Het is een dialoog, waar goed luisteren centraal staat.

Wat is het doel van het startgesprek?

Het doel van het startgesprek voor de ouders is het verlagen van de drempel om naar de leerkracht te gaan. Ouders maken kennis met de leerkracht en ze weten wie er lesgeeft aan hun kind. Het startgesprek (max 15 minuten) is verplicht voor de ouders.

Wat is het doel van het huisbezoek?

De kleuterleerkracht komt op bezoek bij u thuis. Dit bezoek duurt niet langer dan 30 minuten en u hoeft hier niets extra's voor te doen (bijv. extra hapjes in huis te halen).
Door huisbezoeken leren school en ouders elkaar (beter) kennen, wat het vertrouwen én de communicatie ten goede komt. Voor beide partijen is het meteen een mooie gelegenheid om eens rustig informatie uit te wisselen over allerlei schoolzaken. Tegelijkertijd krijgen leerkrachten bij een huisbezoek de kans de gezinssfeer te 'proeven' en kennis te nemen van de omstandigheden waarin een kind leeft. Bepaald gedrag op school is dan vaak beter te plaatsen. Meer inzicht in de thuissituatie kan ook handvatten bieden voor een betere begeleiding in de klas.

En last but not least: de meeste kinderen vinden het erg leuk om de juf of meester mee naar huis te nemen. Ook ouders zijn vaak enthousiast en halen alles uit de kast om leerkrachten goed te ontvangen. Bovendien zullen zij door het bezoek (terecht) het gevoel krijgen dat ze serieus genomen worden en voortaan minder drempels ervaren om zelf contact op te nemen met de school.

U hoeft niets voor te bereiden of van tevoren een vragenlijst in te vullen. We gaan het gesprek 'open' aan en er zullen vragen aan bod komen om een globale indruk te krijgen over het welbevinden en betrokkenheid van uw kind, zowel thuis als op school en de wederzijdse verwachtingen zullen besproken worden.

De startgesprekken zullen starten op maandag 18 september en er is een avond gepland op woensdag 27 september. De leerkrachten zullen u uitnodigen. De huisbezoeken vinden plaats binnen zes weken, nadat uw kind gestart is in groep 1. De leerkracht zal een afspraak maken.

Ouderportaal en openstellen CITO toetsen
De toets resultaten worden beschikbaar gesteld in het ouderportaal (we laten tijdig weten wanneer de CITO beschikbaar zijn). Het is daarvoor van belang dat u zich heeft aangemeld voor het ouderportaal.

U kunt pas inloggen als uw mailadres op school bekend is. Vele ouders hebben al in kunnen loggen, maar wij merken dat een groot deel van de ouders dit nog niet gedaan heeft. U kunt langs lopen bij de administratie om het juiste mailadres door te geven.

We zullen alle ouders die hun account nog niet geactiveerd hebben opnieuw een inlogcode sturen voor het ouderportaal én Parro (het nieuwe oudercommunicatiesysteem dat Digiduif is gaan vervangen). Digiduif wordt dus niet meer gebruikt!

Bij de balie ligt een handleiding klaar voor u met meer info voor het gebruik van het ouderportaal en Parro.

Naschoolse activiteiten en Lukasclub

 • We hebben nog geen nieuwe activiteiten gepland, maar er komen dit jaar weer activiteiten aan voor alle kinderen. Zodra het bekend is stellen wij u op de hoogte.
 • Leerlingen van groep 7 & 8 gaan meedoen aan het Amsterdamse straatvoetbaltoernooi.
 • Groepen 6, 7 en 8 gaan meedoen met 'Bounz on tour'. De kinderen van deze nieuwe samengestelde groepen zullen kennismaken met Bounz om zo 'de samensmelting' van de nieuwe groepen extra aandacht te geven. De ouders van deze groepen ontvangen hier informatie over via de leerkrachten van groep 6,7 en 8.

Buitenschoolse opvang (BSO) Lukasschool - Impuls
Wij zijn open!
Afgelopen woensdag zijn de eerste leerlingen gestart op de buitenschoolse opvang. Wij hebben onze eigen BSO (in samenwerking met Impuls) in school. Dit is ideaal voor elk kind, omdat er een duidelijke doorgaande lijn voor uw kind gecreëerd is.

De ouders die zich hebben opgegeven worden benaderd door de afdeling planning&plaatsing van onze partner, Impuls. We gaan hiervoor het lokaal achter groep 1/2 A gebruiken. Het is een fijn lokaal met een directe verbinding naar het plein en er kan binnendoor naar de gymzaal worden gelopen.
Heeft u zich wel opgegeven, maar hebt u nog niets gehoord van planning&plaatsing, loop dan even langs bij Sebastiaan. Hij zal de gegevens noteren en alles doorgeven. Mocht u gebruik willen maken van deze opvangmogelijkheid dan kunt u dit ook kenbaar maken bij hem. Wij hopen u te verwelkomen. U kunt ook zelf contact opnemen met planning&plaatsing. Zij zijn bereikbaar op telnr 020 515 88 00.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. 

WhatsApp – Groepsapp of Parro??
Een groepsapp voor ouders is erg handig voor het regelen van organisatorisch zaken. De klassen ouders beheren deze app en zorgen ervoor dat de app gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. We merken ook dat er op een negatieve manier in de app gecommuniceerd wordt over zaken die in school gebeuren. We hebben hier geen invloed op, maar willen wel kenbaar maken dat – om ruis te voorkomen – het écht onze voorkeur heeft om direct met de betrokken leerkracht of directie te communiceren als u een vraag heeft.

We gaan dan ook dit jaar communiceren via Parro. De leerkrachten gaan via Parro een 'groepsapp' opzetten en zullen u hiervan op de hoogte brengen/uitnodigen om deel te nemen. Het is dus van belang dat wij uw mailadres hebben. U kunt dit doorgeven bij de administratie.

Verhuizen?
Mocht u gaan verhuizen dan horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven bij de administratie of door een mail te sturen naar lukas.info@askoscholen.nl.

Dalton nieuws 
Dit jaar zal juf Marieke als nieuwe 'dalton innovator' de daltonontwikkeling van de Lukasschool verder vorm gaan geven samen met het team. Het streven is ook om dit jaar een leerlingraad samen te stellen. De leerlingraad mag mee gaan praten over 'beleidszaken'. Daarnaast zullen er weer koffie ochtenden georganiseerd worden om meer te weten te komen over ons dalton onderwijs. Meer informatie volgt in een volgende nieuwsbrief of via een andere weg (bijv. Parro).

Aanmelden broertje of zusje 
Is er een broertje of zusje op komst, of is deze al geboren? Vergeet dan niet het kind op tijd aan te melden bij onze school. U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. Kinderen die geboren zijn tussen 1 mei en 31 augustus 2014 moeten voor 2 november 2017 het aanmeldformulier van de gemeente bij ons inleveren (administratie).  

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal vier keer per jaar.
De nieuwe overleggen worden in een nieuwsbrief bekend gemaakt.
Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact opnemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail.

Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst. U kunt ze hier (via een link) vinden.

Facebook/ Twitter
/ Parro
Heeft u de Lukasschool al toegevoegd als vriend op Facebook of volgt u de school al via Twitter of inmiddels al via Parro? Doe het vandaag nog, zo bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in school. We posten regelmatig leuke foto's, filmpjes en korte nieuwsberichten of we gaan zelfs 'live' (via Twitter) bij activiteiten. Een mooie mogelijkheid om toch 'live' aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een Open podium van uw kind(eren).

Openingsact nieuwe schooljaar
Wij hebben met alle leerkrachten en kinderen het nieuwe schooljaar feestelijk geopend op het binnenplein. Voor een impressie van dit moment kunt op deze link klikken: https://www.pscp.tv/w/1BRKjyeoNLBxw

Personeel
Juf Els is ook weer terug, maar zij pakt het werk nog rustig op.

Schakelklassen groep 3, 4, 5 en 6

Het is gelukt om via een subsidie van de gemeente Amsterdam onze schakelklas tijd te gaan uitbreiden. Dit schooljaar zullen de kinderen van de groepen 3 en 4 in de klas extra taalondersteuning krijgen van juf Kelly en juf Els.
De leerlingen van groep 5 & 6 zullen buiten de klas de ondersteuning krijgen van juf Ivana en juf Leanne.

De schakelklas is bedoeld voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal. Het doel van de schakelklas is om door het aanbieden van intensief taalonderwijs taalachterstanden te verminderen en zo een beter verloop van de schoolloopbaan te realiseren. Doordat er in een kleine groep (max 14 leerlingen) gewerkt wordt kan er intensief geleerd worden van en met elkaar.

De ouders van potentiele schakelklas leerlingen in groep 5 en 6 zijn op de hoogte gebracht tijdens het rapportgesprek en hebben kunnen deelnemen aan een informatiebijeenkomst.

De vrije dagen (voor leerlingen):
- studiedag vrijdag 20 oktober 2017
- studiedag donderdag 22 februari 2018
- studiedag vrijdag 23 februari 2018
- studiedag dinsdag 3 april 2018
- studiedag donderdag 14 juni 2018
- studiedag vrijdag 15 juni 2018

Ontwikkelingen op de Lukasschool: huidige stand van zaken

Dit schooljaar hebben wij enkele leerkrachten vrij kunnen roosteren om mee te denken in de schoolorganisatie én om de professionele cultuur op de Lukasschool op een nog hoger plan te kunnen krijgen. Hierbij een kijkje in de plannen, die wij voor ogen hebben:

 • Meester Jeffrey zal als 'rekeninnovator' zich gaan richten op het rekenonderwijs van de Lukasschool;
 • Hoe maak je nu je ideale les? Dit gaan juf Lisa en juf Rosien onderzoeken als nieuwe 'Lesson study innovatoren';
 • De daltonontwikkeling houdt natuurlijk niet op en juf Marieke zal 1 dag in de week vrij geroosterd zijn om onze daltonplannen als 'daltoninnovator' verder te ontwikkelen;
 • Meer- en hoogbegaafdheid. Wat is dat nu precies en welke kinderen komen hiervoor in aanmerking? Juf Soraya zal 1 dag in de week als 'plusklasinnovator' verschillende groepjes leerlingen in haar eigen plusklas meer verrijkingslessen geven.
 • Meester Bart zal zich komend jaar op ICT en 21ste eeuwse vaardigheden gaan richten. Wat is nu nodig voor de Lukasschool en waarom willen wij dat voor onze leerlingen aanbieden?
 • Juf Ivana is al gestart met het schrijven een taalbeleidsplan voor de Lukasschool. Zij zal dit verder gaan vormgeven in de praktijk als 'taalinnovator'.

Op tijd beginnen
De eerste drie lesdagen zitten erop en wij merken dat enkele leerlingen te laat op school zijn.
Wij vinden het van groot belang dat alle kinderen de dagopening mee maken. Zorgt u dat u ook dit jaar weer op tijd op school bent? Voor uw kind en voor ons! De deur gaat om 8.35 uur open, de groepsleerkrachten zijn in de groep. De lessen beginnen om 08.45u en u wordt dan verzocht de klas en de school te verlaten. Dit betekent, dat als de tweede schoolbel is gegaan de leerling in de klas moet zijn. Bij regelmatig te laat komen of ander verzuim zullen wij hiervan melding maken bij de leerplicht.

Samenwerking Talentenschool – Leerlab Lukasschool

We zijn zeer blij om u te melden dat nauw gaan samenwerken met 'De Talentenschool'.
De Talentenschool verzorgt in de periode oktober 2017 tot januari 2018 acht groepen in het kader van de Buitenschoolse Taal- en Leesmethode "Taal is Leuk!". Als eerste komen 16 leerlingen uit de groepen 3,4 en 7,8 aanbod. Er zijn dus 32 plekken in de periode van januari 2018 tot en met juli 2018 wederom acht groepen. Dit hele project (16 groepen) wordt herhaald in het schooljaar 2018–2019. De Talentenschool staat garant voor een kwalitatief hoogwaardige methode ter versterking van het taal-en leesplezier van leerlingen van alle verschillende groepen van de basisschool. De buitenschoolse methode van De Talentenschool kent een doorlopende leerlijn, waardoor de leerlingen in verschillende groepen de lessen van De Talentenschool achter elkaar kunnen worden gevolgd.

Juf Assia is komend schooljaar 'coördinator leerlab' en zij zal – binnenkort – meer informatie geven over de inzet van het leerlab en hoe eventueel uw kind hiervoor in aanmerking kan komen. We willen wel melden dat er per kind – uit de groepen 3 t/m 8 een eigen bijdrage van €30,- gevraagd zal worden voor deelname. De bijdrage voor de kinderen van groep 1-2 die onder schooltijd deelnemen aan De Talentenschool zijn voor school.

De schoolvakanties en de vrije dagen voor volgende schooljaar (2017-2018)

 De eerste dagDe laatste dag
Herfstvakantie21 oktober 201729 oktober 2017
Kerstvakantie22 december 2017 vanaf 12.00 uur7 januari 2018
Voorjaarsvakantie22 februari 20184 maart 2018
Pasen30 maart 20183 april 2018
Meivakantie27 april 201813 mei 2018
Pinksteren maandag 21 mei 2018maandag 21 mei 2018
zomervakantie20 juli 20182 september 2018


Mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons door kinderen is op school niet toegestaan. Ze mogen pas gebruikt worden na schooltijd (ook niet in pauzes) en buiten het gebouw. Als we de mobiele telefoon wel zien, zal deze ingenomen worden en kunnen ouders het mobieltje op school op komen ophalen.

De mobiele telefoons van ouders zullen we uiteraard niet innemen, maar we vragen u ook om niet in het schoolgebouw te telefoneren en bij gesprekken met groepsleerkrachten of tijdens bijeenkomsten van en voor ouders de telefoon uit te zetten.

Traktaties

De kinderen laten zich dit jaar weer graag verrassen met gezonde traktaties als er iemand jarig is. Maakt of koopt u alstublieft geen andere traktaties voor het team. Wij houden ook van gezond!

Start Day a weekschool
Leuk om te melden dat wij ook dit jaar de Day a weekschool (DWS) mogen verwelkomen in de Lukasschool. Volgende week vrijdag (15 september) zullen zij starten.

De Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.

De leerlingen komen één dag per week bijeen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. De kinderen krijgen les van een leerkracht die haar specialisme heeft in het werken met deze getalenteerde kinderen.
 
Er zullen in eerste instanties drie leerlingen van de Lukasschool deel gaan nemen en er sluiten andere kinderen van andere scholen aan bij dit concept. Als school profiteren wij van deze nieuwe leerkracht in school. Wij krijgen wij een beter inzicht in de kenmerken van cognitief getalenteerde kinderen én kunnen deze leerlingen beter identificeren waarbij wij dat in eerste instantie niet hadden verwacht, de zogenaamde onderpresteerders.
Wij krijgen beter zicht op de specifieke risico's en problematiek die mee kunnen spelen bij meer- en hoogbegaafde leerlingen. Een overzicht van Day a Week School-lesinhouden en lesideeën worden gedeeld met ons, zodat er een documentatiecentrum ontstaat aan materiaal dat geschikt is voor cognitief talentvolle leerlingen. We kunnen zo beter het onderwijs afstemmen op de behoeften van de leerlingen. Kortom: een extra kwaliteitsimpuls voor de school. Dit sluit heel goed aan bij de ontwikkeling van onze eigen Plusklas.

Wilt u meer info over de Day a Week School bekijken, klik dan op de link: http://www.dayaweekschool.nl/

Ouderbijdrage en schoolreisje groep 1 t/m 7
Denkt u eraan de bijdrage te betalen?

U betaalt €50,- per kind, maar heeft u drie kinderen of meer? Dan betaalt u voor het derde, vierde (etc.) kind €25,-. Dus voor een gezin met drie kinderen is de ouderbijdrage €125,- per jaar (voor groep 1 t/m 7). Stroomt een kind in januari in, dan is ouderbijdrage €25,-

Onze voorkeur gaat uit naar het overmaken van de ouderbijdrage op de rekening van de ouderraad. Het bedrag kunt u overmaken op rekening NL41 INGB 0668 7593 80 t.n.v. Stg AmsSamnw. KathBsissch inz. St Lukas Or (onder vermelding van de voor- en achternaam én de groep van uw kind).
Bent u niet in de gelegenheid om het over te maken dan kunt u elke dag bij de balie terecht om de ouderbijdrage cash te betalen (wij hebben geen pin mogelijkheid).

Mocht u de bijdrage – om welke reden dan ook – niet kunnen betalen dan horen wij dit graag. We kunnen samen bekijken wat voor (financiële) regeling we kunnen treffen. U kunt dan een afspraak met de directeur.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om de ouderbijdrage tijdig te betalen. We willen nogmaals melden dat het niet betalen van de ouderbijdrage inhoud dat uw kind(eren) niet mee kunnen op het schoolreisje!

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben en wens iedereen een heel prettig schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan van Huet, directeur Lukasschool

Ps. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met me maken. Ik maak graag tijd voor u.

​Startgesprek, huisbezoek, opening buitenschoolse opvang (BSO), algemene informatieavond, Parro, ouderbijdrage, Talentenschool, belangrijke data

Foto's

Video's

Meer informatie