Nieuwsbrief okt 2017

 • Gemaakt op: 6-10-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Nieuwsbrief maand oktober 2017

Afgelopen woensdag hebben de meesters en juffen van de Lukasschool de Kinderboekenweek 'griezelig' geopend met een flash mob. Volgende week sluiten wij de Kinderboekenweek af met een open podium. U zult via de groepsleerkracht meer informatie ontvangen over de tijden.
Tijdens de Kinderboekenweek besteden wij extra aandacht aan het lezen en voorlezen.
Voorlezen is belangrijk, vandaar dat de leerkrachten tijdens de lunch voorlezen aan de groep. Deze week is onze vernieuwende bibliotheek open gegaan en de eerste kinderen hebben een boek geleend van de bibliotheek. We doen het stap voor stap, omdat wij werken met een nieuw digitaal uitleensysteem. De bibliotheek is – mede dankzij een bijdrage van de ouderraad – vernieuwd met nieuwe boeken. Wij wensen de kinderen veel leesplezier met deze nieuwe boeken.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Terugblik algemene informatieavond
Woensdag – 13 september – was de algemene informatie voor de ouders van groep 1 t/m 7. Deze avond werd gehouden in de hal van de school en de directie en intern begeleiders hebben de aanwezige ouders informatie geven over de Lukasschool. We hebben o.a. samen het volgende besproken: Wat zijn uw verwachtingen van de school? Wat verwacht u van de directie? Wat zoekt u in de Lukasschool? Wat zijn de kenmerken van de school? Wat bindt u met de Lukasschool? Wat verwacht u van de leerkrachten? We hebben mooie input en feedback gekregen van de ouders en hier kunnen wij als Lukasschool verder mee. Dank voor ieders betrokkenheid.
Save the date: op dinsdagavond 16 januari 2018 organiseren wij onze inspiratie avond. Meer info volgt t.z.t. maar zet deze datum vast in uw agenda.

Terugblik startgesprekken

We zijn dit jaar iets vernieuwends gaan doen op de Lukasschool. We hebben startgesprekken (voor groep 1 t/m 8) georganiseerd.
In dit startgesprek konden ouders vertellen over hun kind, wat het kan, wat het niet kan, waar hun kind blij van wordt, en waarvan niet, bijzondere eigenschappen, gezondheid en wat de leerkracht nog meer zou moeten weten. Als ouders en school hun kennis en ervaringen met elkaar delen, bevordert dat de ontwikkeling van het kind.

De leerkrachten hebben de gesprekken als zéér waardevol ervaren. Wij willen jullie ook bedanken voor jullie aanwezigheid. Wat we wel aan willen geven is, dat we het jammer vinden dat er ouders zijn die zich niet hadden ingeschreven of zich wel hadden ingeschreven maar niet zijn komen opdagen. Wij hopen dat u de volgende keer wel de kans aangrijpt om in gesprek te gaan.

Het startgesprek is een investering in de relatie tussen ouders en school. Als ouders en leerkracht elkaar hebben leren kennen bij de start, weten ze elkaar gemakkelijker en sneller te vinden als er een situatie is die daarom vraagt. De kernwaarden gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk en verantwoordelijk voor elkaar staan centraal.

Update huisbezoek voor nieuwe leerlingen in de groepen 1
Wat is het doel van het huisbezoek?
De kleuterleerkracht komt op bezoek bij u thuis. Dit bezoek duurt niet langer dan 30 minuten en u hoeft hier niets extra's voor te doen (bijv. extra hapjes in huis te halen).
Door huisbezoeken leren school en ouders elkaar (beter) kennen, wat het vertrouwen én de communicatie ten goede komt. Voor beide partijen is het meteen een mooie gelegenheid om eens rustig informatie uit te wisselen over allerlei schoolzaken. Tegelijkertijd krijgen leerkrachten bij een huisbezoek de kans de gezinssfeer te 'proeven' en kennis te nemen van de omstandigheden waarin een kind leeft. Bepaald gedrag op school is dan vaak beter te plaatsen. Meer inzicht in de thuissituatie kan ook handvatten bieden voor een betere begeleiding in de klas.

En last but not least: de meeste kinderen vinden het erg leuk om de juf of meester mee naar huis te nemen. Ook ouders zijn vaak enthousiast en halen alles uit de kast om leerkrachten goed te ontvangen. Bovendien zullen zij door het bezoek (terecht) het gevoel krijgen dat ze serieus genomen worden en voortaan minder drempels ervaren om zelf contact op te nemen met de school.

U hoeft niets voor te bereiden of van tevoren een vragenlijst in te vullen. We gaan het gesprek 'open' aan en er zullen vragen aan bod komen om een globale indruk te krijgen over het welbevinden en betrokkenheid van uw kind, zowel thuis als op school en de wederzijdse verwachtingen zullen besproken worden.

Verhuizen?

Mocht u gaan verhuizen dan horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven bij de administratie of door een mail te sturen naar lukas.info@askoscholen.nl.

Ouderportaal en openstellen CITO toetsen

De toets resultaten worden beschikbaar gesteld in het ouderportaal (we laten tijdig weten wanneer de CITO beschikbaar zijn). Het is daarvoor van belang dat u zich heeft aangemeld voor het ouderportaal.

U kunt pas inloggen als uw mailadres op school bekend is. Vele ouders hebben al in kunnen loggen, maar wij merken dat een groot deel van de ouders dit nog niet gedaan heeft. U kunt langs lopen bij de administratie om het juiste mailadres door te geven.

We zullen alle ouders die hun account nog niet geactiveerd hebben opnieuw een inlogcode sturen voor het ouderportaal én Parro (het nieuwe oudercommunicatiesysteem dat Digiduif is gaan vervangen). Digiduif wordt dus niet meer gebruikt!

Bij de balie ligt een handleiding klaar voor u met meer info voor het gebruik van het ouderportaal en Parro.

Buitenschoolse opvang (BSO) Lukasschool - Impuls
Wij zijn open!
Afgelopen woensdag zijn de eerste leerlingen gestart op de buitenschoolse opvang. Wij hebben onze eigen BSO (in samenwerking met Impuls) in school. Dit is ideaal voor elk kind, omdat er een duidelijke doorgaande lijn voor uw kind gecreëerd is.

Mocht u gebruik willen maken van deze opvangmogelijkheid dan kunt u dit ook kenbaar maken bij hen. Wij hopen u te verwelkomen. U kunt ook zelf contact opnemen met planning&plaatsing. Zij zijn bereikbaar op telnr 020 515 88 00.

Dalton nieuws 
Dit jaar zal juf Marieke als nieuwe 'dalton innovator' de daltonontwikkeling van de Lukasschool verder vorm gaan geven samen met het team. We gaan zeer binnenkort een leerlingraad samen stellen. De leerlingen (uit de groepen 5 t/m 8) die in de leerlingraad willen kunnen zich verkiesbaar stellen en gaan campagne voeren. Uiteindelijk heeft elke leerling van groep 5 t/m 8 stemrecht en kiezen zij wie in de raad komt.
De leerlingraad mag mee gaan praten over 'beleidszaken'. Daarnaast zullen er weer koffie ochtenden georganiseerd worden om meer te weten te komen over ons dalton onderwijs. Meer informatie volgt in een volgende nieuwsbrief of via een andere weg (bijv. Parro).

Aanmelden broertje of zusje
 
Is er een broertje of zusje op komst, of is deze al geboren? Vergeet dan niet het kind op tijd aan te melden bij onze school. U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. Kinderen die geboren zijn tussen 1 mei en 31 augustus 2014 moeten voor 2 november 2017 het aanmeldformulier van de gemeente bij ons inleveren (administratie).  
Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten ook het formulier inleveren. Zij zullen anders niet automatisch geplaatst worden.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar.
De nieuwe overleggen worden in een nieuwsbrief bekend gemaakt.
Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact opnemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail.
Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst. U kunt ze hier (via een link) vinden.

De vrije dagen (voor leerlingen):

- studiedag vrijdag 20 oktober 2017
- studiedag donderdag 22 februari 2018
- studiedag vrijdag 23 februari 2018
- studiedag dinsdag 3 april 2018
- studiedag donderdag 14 juni 2018
- studiedag vrijdag 15 juni 2018

Op tijd beginnen

In de vorige nieuwsbrief heb ik u erop geattendeerd, dat wij merken dat enkele leerlingen te laat op school zijn. We zullen dan ook bij regelmatig te laat komen of ander verzuim melding maken bij de leerplicht.
Wij vinden het van groot belang dat alle kinderen de dagopening mee maken. Zorgt u dat u ook dit jaar weer op tijd op school bent? Voor uw kind en voor ons! De deur gaat om 8.35 uur open, de groepsleerkrachten zijn in de groep. De lessen beginnen om 08.45u en u wordt dan verzocht de klas en de school te verlaten. Dit betekent, dat als de tweede schoolbel is gegaan de leerling in de klas moet zijn.

Mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons door kinderen is op school niet toegestaan. Ze mogen pas gebruikt worden na schooltijd (ook niet in pauzes) en buiten het gebouw. Als we de mobiele telefoon wel zien, zal deze ingenomen worden en kunnen ouders het mobieltje op school op komen ophalen.

De mobiele telefoons van ouders zullen we uiteraard niet innemen, maar we vragen u ook om niet in het schoolgebouw te telefoneren en bij gesprekken met groepsleerkrachten of tijdens bijeenkomsten van en voor ouders de telefoon uit te zetten.

Traktaties
De kinderen laten zich dit jaar weer graag verrassen met gezonde traktaties als er iemand jarig is. Maakt of koopt u alstublieft geen andere traktaties voor het team. Wij houden ook van gezond!

Facebook/ Twitter/ Parro
Heeft u de Lukasschool al toegevoegd als vriend op Facebook of volgt u de school al via Twitter of inmiddels al via Parro? Doe het vandaag nog, zo bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in school. We posten regelmatig leuke foto's, filmpjes en korte nieuwsberichten of we gaan zelfs 'live' (via Twitter) bij activiteiten. Een mooie mogelijkheid om toch 'live' aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een Open podium van uw kind(eren).

Personeel
 

 • Juf Els is ook weer terug, maar zij pakt het werk nog rustig op.
 • Juf Renneke (vorig schooljaar interim intern begeleider) is inmiddels bevallen van een zoon, Jimi. Moeder en zoon maken het goed.
 • Juf Stefanie (ouder kind adviseur) is met zwangerschapsverlof en zij wordt vanaf 16 oktober vervangen door Zeynep Kutlu. Zeynep zal zich in een volgende nieuwsbrief voorstellen.

De schoolvakanties en de vrije dagen voor volgende schooljaar (2017-2018)

 De eerste dagDe laatste dag
Herfstvakantie21 oktober 201729 oktober 2017
Kerstvakantie22 december 2017 vanaf 12.00 uur7 januari 2018
Voorjaarsvakantie22 februari 20184 maart 2018
Pasen30 maart 20183 april 2018
Meivakantie27 april 201813 mei 2018
Pinksteren maandag 21 mei 2018maandag 21 mei 2018
zomervakantie20 juli 20182 september 2018

 
Ouderbijdrage en schoolreisje groep 1 t/m 7

Dit jaar kunt u alleen op vaste momenten cash betalen. Het is dus niet meer mogelijk om dagelijks bij de balie te betalen. Het eerste betaalmoment was vrijdag 6 oktober. Wat fijn dat vele ouders vanochtend hun ouderbijdrage in de hal betaald hebben.

Save the date: Op vrijdag 24 november zal het volgende betaalmoment zijn. Heeft u vandaag niet kunnen betalen dan is dan het moment!
Maak hier gebruik van. Belangrijk om te vermelden is dat er geen pinapparaat aanwezig is.

Wat is de bijdrage per jaar?
U betaalt €50,- per kind, maar heeft u drie kinderen of meer? Dan betaalt u voor het derde, vierde (etc.) kind €25,-. Dus voor een gezin met drie kinderen is de ouderbijdrage €125,- per jaar (voor groep 1 t/m 7). Stroomt een kind in januari in, dan is ouderbijdrage €25,-

Onze voorkeur gaat uit naar het overmaken van de ouderbijdrage op de rekening van de ouderraad. Het bedrag kunt u overmaken op rekening NL41 INGB 0668 7593 80 t.n.v. Stg AmsSamnw. KathBsissch inz. St Lukas Or (onder vermelding van de voor- en achternaam én de groep van uw kind).

Mocht u de bijdrage – om welke reden dan ook – niet kunnen betalen dan horen wij dit graag. We kunnen samen bekijken wat voor (financiële) regeling we kunnen treffen. U kunt dan een afspraak met de directeur.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om de ouderbijdrage tijdig te betalen. We willen nogmaals melden dat het niet betalen van de ouderbijdrage inhoud dat uw kind(eren) niet mee kunnen op het schoolreisje!

Start Talentenschool – Leerlab Lukasschool

We gaan volgende week starten met 'De Talentenschool'.
De Talentenschool verzorgt in de periode oktober 2017 tot januari 2018 voor acht groepen de lessen m.b.v. de Buitenschoolse Taal- en Leesmethode "Taal is Leuk!".
Als eerste komen 16 leerlingen uit de groepen 3,4 en 7,8 aanbod. Er zijn dus 64 plekken in de periode van oktober 2017 t/m januari 2018. De selectie is bepaald door de leerkrachten van deze groepen. In de periode maart 2018 t/m juni 2018 komen 16 leerlingen uit wederom de groepen 3,4 en 5,6 aanbod. Er zijn dan weer 64 plekken.
Dit hele project (16 groepen) wordt herhaald in het schooljaar 2018–2019. Er komen dus dit jaar 128 leerlingen in aanmerking en volgend jaar ook 128 leerlingen.

De kinderen van de groepen 1-2 krijgen les onder schooltijd. De bijdrage voor de kinderen van groep 1-2 die onder schooltijd deelnemen aan De Talentenschool zijn voor school.

De Talentenschool staat garant voor een kwalitatief hoogwaardige methode ter versterking van het taal-en leesplezier van leerlingen van
alle verschillende groepen van de basisschool. De buitenschoolse methode van De Talentenschool kent een doorlopende leerlijn,
waardoor de leerlingen in verschillende groepen de lessen van De Talentenschool achter elkaar kunnen worden gevolgd.        

Wij willen wel melden dat er per kind – uit de groepen 3 t/m 8 - een eigen bijdrage van €30,- gevraagd zal worden voor deelname.
U kunt dit betalen bij de projectbegeleiders van De Talentenschool.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan van Huet, directeur Lukasschool

Ps. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met me maken. Ik maak graag tijd voor u.

​Kinderboekenweek, op tijd komen, BSO, ouderbijdrage, terugblik startgesprek, De Talentenschool

Foto's

Video's

Meer informatie