Notulen MR vergadering 8 oktober 2018

  • Gemaakt op: 10-10-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Aanwezig:  Rosien, Fadila, Rafia, Naïma, Renee en Jeffrey 

Toehoorder: 1 ouder. 

1. Notulen:
-
Doorgenomen en goedgekeurd.
-
Evaluatie jaarplan 2017/2018: Is dit aangepast? 

2. Jaarverslag:
-
Goedgekeurd door de MR 

3. Jaarplannen 2018/2019:
- Plan 1A: Spelling gr 1 t/m 2; Naar ouders communiceren/visie achter letters, klanken aanleren. Koffiecollege.

Stijging CITO-scores algemeen: Voldoende groei in vaardigheidsscores op groepsniveau.

- Plan
1B: schoolbibliotheek aandachtspunt. Staal: bijbehorende leesboeken uitlenen naar klas? 

- Plan
2. ICT: Hoe wordt de leerkracht binnen de planning meegenomen? Organisatie: 1 keer in de twee weken. Aanpassen.

- Plan
3:  Planning: Welke leerkrachten volgen welke bijeenkomst, welke leerkracht organiseert.

- Plan
5: Organisatie meer concreet. Aantal leerlingen, welke specifieke doelen plusklas, welke groepen, welke dag etc.

- Plan 7: Parro; Meetbare winst 1 week, Planning per twee weken. Lukt 6 vaste rondleidmomenten? Nu zien we nog af en toe ouders die een rondleiding krijgen. Is dit haalbaar, wenselijk? Uitvoering huiswerkbeleid: Wijziging gynzy?
- Plan
8: Kan dit meer concreet onder woorden worden gebracht.

- Plan
13: Aansluiting op schoolcurriculum vanuit Cultuur sluit niet voldoende aan. Theater/musea bezoek worden ingepland maar sluiten niet
(volledig )aan bij Blink. 
- Plan
16: ADI model: We werken met meerdere vormen dan ADI. Dalton, Directe instructie, a.d.h.v drieslagmodel.
- Plan
17: Volg planning; Zorg dat de antipest coördinator, aandachtsfunctionaris, contactpersoon voldoende zichtbaar zijn en voldoende zichtbaar blijven gedurende het schooljaar.

- Plan
20: Bij pl
anning staat 2017
- Plan
21: Wanneer "opnieuw" AVG-formulier invullen, Hoe nieuwe ouders? Wat te doen als niet elke ouder formulier heeft ingevuld? PARRO -> Account > instelling > per kind toestemmingen kunnen geven.

- Plan
25. 5 studiedagen schoolplan 2019 – 2023 hoe is de invulling hiervan?
 

5. Educatief Partnerschap: Koffiecolleges.
- Ideeën, brainstormen. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we zo veel mogelijk mensen bereiken?

- Zelfde college meerdere dagen? Woensdag/vrijdag veel ouders vrij.

- Informatie voor ouders die gemist hebben: Los Parro bericht? Eventueel geschreven door ouders; samenvatting vanuit ouders.

- Vertalen is een goede toevoeging. Alleen dialecten en niet alleen Arabisch, want Berbers, Turks, Bulgaars. Meerdere 'grote' groepen qua taal.

- Vanuit oudergeleding/klassenouders: kartrekkers vinden om meer ouders te enthousiasmeren.

- Vanuit ouders onderwerpen koffiecolleges.

- Binnen groepen reminders van leerkrachten.

- Kalender > implementeren in eigen
digitale agenda. Via Parnassys? koffiecolleges toevoegen? 

6. Inplannen data MR:
- Woensdag 28 november 16.00

-
Woensdag 16 januari 16.00
- Maandag 25 februari 15.30

- Maandag 8 april 15.30

- Maandag 27 mei 15.30

- Maandag 1 juli 15.30  (Woensdag 3 juli eten)
 

Rondvraag:
- Klassenouders. Nog niet elke leerkracht heeft deze + niet voor iedereen bekend wat ze doen?

- Eerste 6 weken; voor de herfstperiode veel werk te verzetten. Werkdruk. Er komt veel op ons af in de eerste weken. Groepsbespreking naar voren, PAP na herfstvakantie. Prioriteit onderwijs?

- P
arnassys ouderportaal: cijfers matcht niet met onze normering/waardering/beoordeling.
- Begrijpend lezen TIAT 3x per jaar.

- Huiswerk: Gynzy > Hoe werkt wat? Regeling voor kinderen die geen computer hebben. Gynzy geeft aan de ouders niet het beeld of hun kind het voldoende begrijpt. Groep1/2 huiswerk? 

- Welke afspraken ouders informeren over incident tussen kinderen. Meerdere kinderen privacy?
 

Wanneer is de MR vergadering besloten?
Ouders mogen altijd de MR vergadering bijwonen, mits:

- De MR vergadert over individuele personen.

- Wanneer de 1/3 van de MR besluit dat een bepaald onderwerp niet geschikt is om in een open vergadering te behandelen.

- Wanneer een persoonlijk lid van de MR in het g
eding is kan de MR besluiten dat het desbetreffende lid niet deelneemt aan de vergadering of een deel daar van.
In bovenstaande gevallen is de MR vergadering besloten.
Mensen die de vergadering bijwonen zijn toehoorders. 

Terugkoppeling:
- Parro inzetten voor AVG; Kan bij profiel > instellingen > Privacy.
 

Personeel:
- Ellen Vos: Nieuwe onderwijsassistent. Bovenbouw; 1 dag bij 6, 1 dag bij 7, 1 dag bij 8.
- Anouk Pennings: zwangerschapsvervanging van Amal.

- Leraren te kort overleg BBO.
 

Foto's

Video's

Meer informatie