Absentie / Afmelden

De ouders melden een kind af, wanneer het niet op school kan komen en geven de reden op.
Dit kan aan de balie of telefonisch (ook via de voicemail). Leerlingen moeten voor 09.00uur afgemeld worden.

Wanneer een leerling tijdens schooltijd opgehaald moet worden voor doktersbezoek e.d. is de directeur hiervan op de hoogte. De ouder dient van tevoren een verzoek tot verlof in (zonder dit verlofformulier kunt u uw kind niet meenemen).
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo min mogelijk tijdens schooltijd andere afspraken hebben.
Tel.nr. voor afmelden: 020-6190966

Een  school is verplicht een absentenadministratie bij te houden. Hierin wordt aangegeven waarom een leerling afwezig is. Ook te laat komen valt onder absentie. Als een kind meer dan 6 keer te laat komt, krijgen de ouders een waarschuwing en na 9 keer te laat worden zij uitgenodigd voor een gesprek. Bij 12 keer te laat komen in een schooljaar zal de ouder uitgenodigd worden door de leerplichtambtenaar

Leerlingen klikken bij binnenkomst op hun eigen foto op het digibord. Hiermee registreren zij zich zelf. Leerkrachten vullen (als back up) elke ochtend de absentielijsten in waar wordt aangegeven welke leerlingen afwezig of te laat zijn. Afwezige leerlingen waarover we niets horen, worden doorgegeven aan de administratie en de ouders worden gebeld.

Als een leerling regelmatig wordt ziek gemeld, bespreekt de leerkracht dit met de ouders en eventueel wordt de intern begeleider ingeschakeld.

De leerplichtambtenaar wordt altijd geïnformeerd over ongeoorloofd verzuim of over hardnekkig te laat komen. Zij voert hierover dan een gesprek met de ouders en kan maatregelen nemen.
De leerplichtambtenaar Bilal Yakubi kunt u bereiken op:  020-2538916