Kwaliteitszorg

Onze zorgstructuur is voornamelijk georiënteerd op afstemming. Niet de lesstof is het referentiepunt, maar de
individuele ontwikkeling/ groei van het kind. Voor ieder kind wordt, in samenspraak met ouders, de juiste begeleiding, zorg en uitdaging geboden, binnen een betekenisvolle omgeving.​

Leerlingvolgsysteem
Op onze school werken we met het leerlingvolgsysteem van CITO. Dit betekent dat de kinderen van groep 3 t/m 8
twee maal per jaar worden getoetst.

De uitslagen van deze toetsen zijn voor ons aanleiding om:

  • leerproblemen tijdig te signaleren;
  • te controleren of ons onderwijs de door ons gewenste
    resultaten oplevert;
  • ons aanbod aan te passen aan de resultaten.

In de administratie van de school worden toetsgegevens opgeslagen, die een keer per jaar geanonimiseerd worden verstuurd naar het Amsterdamse Monitorbedrijf en verwerkt worden in rapportages als de Kwaliteitswijzer. De individuele leerlingengegevens zijn hierin niet terug te vinden. Het Monitorbedrijf is een voorziening van de gezamenlijke schoolbesturen.
 
Zorgverbreding
De school kent een zorgteam dat bestaat uit twee intern begeleiders (IB’ers) en de schoolleider. Dit zorgteam komt wekelijks bij elkaar voor een intern zorgoverleg, waar leerlingen besproken worden die opvallen.
Vier keer per jaar wordt een zorgbreedoverleg (ZBO) gehouden, waarbij naast het zorgteam ook aanwezig zijn: de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster en eventueel de wijkagent. Indien een leerling hier besproken wordt, informeren wij vooraf de ouders.
 
Leerlingdossier
Er wordt een leerlingendossier van elke leerling gemaakt. Hierin komen verslagen van de leerkracht over de
bevindingen in de klas, alsmede verslagen van gesprekken met de IB’er, de ouders en eventuele externe instanties. Het leerlingdossier is op afspraak op school in te zien voor de ouders. Op het moment dat blijkt dat een leerling extra hulp nodig heeft , neemt de leerkracht contact op met de ouders.

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.
U kunt ons schoolondersteuningsprofiel hier vinden: Schoolondersteuningsprofiel

Zorgbreedteoverleg
Er kunnen problemen zijn in gezinnen, waardoor kinderen onvoldoende slaap, eten of kleding krijgen. Ook een gebrek aan liefde en genegenheid kan voor problemen zorgen. Als het nodig is, kan er met toestemming van de ouders, hulp ingeroepen worden van externe hulpverleners zoals de schoolmaatschappelijk werkster of de schoolverpleegkundige. Indien dit onvoldoende resultaat heeft , kan ook door school de route van het ZBO worden gevolgd. Zie hiervoor de beschrijving van het ZBO.