Verlof

In de Leerplichtwet, waar ook de directeur zich aan moet houden, staat beschreven wanneer ouders extra
verlof kunnen krijgen.

Vakantieverlof
Vakantieverlof kunnen ouders alleen aanvragen, als door het beroep in geen enkele vastgestelde schoolvakantie
mogelijk is. Bij de verlofaanvraag hoort een werkgeversverklaring, waaruit dit blijkt. Het verlof kan éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen en mag niet vallen in de eerste twee weken
van het schooljaar. De aanvraag moet minstens twee maanden vooraf worden ingediend.​

Voor verlof kunnen ouders een aanvraagformulier krijgen bij de administratie. Elke dag (of halve dag) die ouders
extra vrij willen, dient te worden aangevraagd en wordt eventueel mede beoordeeld door de leerplichtambtenaar. Alleen de leerplichtambtenaar bepaalt of ouders toestemming krijgen. De directeur is verplicht aangifte te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Voor de vierjarige kleuters geldt de leerplicht nog niet.
Schoolverzuim moet wel worden gemeld bij de leerkracht en de directeur. Te veel verzuim van een vierjarige veroorzaakt een leerachterstand.