Werken met methodes

Lezen
In onze groepen 3 leren de kinderen lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen (KIM-versie). Dit is een taal/leesmethode, die de zowel de mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling op systematische wijze stimuleert. Vanaf groep 4 wordt het technisch leesonderwijs gegeven met behulp van de methode Estafette.

Spelling
Vanaf groep 4 oefenen de kinderen drie keer per week de spelling van woorden via de methode Staal. Hier
krijgen zij ook wekelijks een dictee over. De bedoeling is dat zij de woorden goed inprenten en de spellingcategorieën leren herkennen en schrijven, zodat ze deze later ook in eigen teksten goed kunnen schrijven en toepassen.

Begrijpend lezen
Naast het leren lezen “als techniek” is het ook belangrijk dat kinderen de teksten leren doorzien, zodat ze echt
begrijpen wat er staat. We werken daarvoor met Nieuwsbegrip XL. Deze methode biedt wekelijks, via internet,
8 nieuwe teksten, zodat er altijd gewerkt wordt met actuele onderwerpen. Vanaf groep 4 heeft elke leerling een persoonlijke code waarmee ook thuis gewerkt kan worden met teksten. De leerkracht heeft inzage in de vorderingen van de leerling.

Rekenen en wiskunde
Hierbij gaat het in de groepen 1/2 om het ontwikkelen van interesse voor reken en wiskunde activiteiten, het herkennen en ontwikkelen van cijfers, het steeds beter omgaan met symbolen en het leggen van relaties. Dit wordt spelenderwijs aangeboden. In de groepen 1 t/m 8 wordt met de rekenmethode Wereld in Getallen gewerkt. Er worden onder andere verschillende strategieën aangeboden zodat ieder kind de oplossingsmethode
ontwikkelt die bij hem past. Binnen de groep zijn er verschillende niveaus. De leerkracht werkt met verschillende
instructiegroepen, kinderen die moeite hebben met rekenen krijgen extra instructies en hulp, de ‘snelle
rekenaars’ krijgen verdiepend rekenmateriaal aangeboden.​

Wereldoriëntatie
De vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs worden aangeboden met behulp van de
methode Blink. Daarnaast biedt de leerkracht deze vakken ook aan binnen thema’s. Er wordt dan
gebruik gemaakt van teksten, diverse soorten boeken en internet.

Overige vakken
In de groepen 5 t/m 8 gebruiken wij voor het vak verkeer de digitale methode Tussen School & Thuis.
Deze methode is speciaal voor onze school en buurt ontwikkeld. Kinderen leren, door met elkaar te praten
over bijvoorbeeld een gevaarlijk verkeerspunt, de verkeersregels en situaties te herkennen. In groep 7 wordt
het theoretisch verkeersexamen afgenomen en in groep 8 het fietsexamen.

Engels wordt vanaf groep 5 gegeven met de methode Take it Easy.

Topografie wordt vanaf groep 6 behandeld. In groep 6 leren de leerlingen de topografie van Nederland, in groep 7 de topografie van Europa en in groep 8 de topografie van de wereld.

Catechese/ levensbeschouwing krijgt vorm binnen thema’s, vieringen en feesten. Levensbeschouwelijke thema’s worden met zorgvuldigheid en aandacht behandeld. Respect voor elkaars levensbeschouwing staat voorop.

Bewegingsonderwijs wordt voor de groepen 1 t/m 8 gegeven door onze vakleerkracht. Ons uitgangspunt is om leerlingen twee maal per week deel te laten nemen aan een gerichte bewegingsactiviteit. De kinderen van groep 1 gymmen met hun eigen leerkracht in de speelzaal.

Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt onder andere gewerkt met behulp van de methode Leefstijl.

Muziek, dramatische vorming en handvaardigheid worden gegeven met behulp van de methode Moet Je Doen.

Bijzondere activiteiten
Naast het reguliere onderwijsaanbod van lezen, taal en rekenen hebben wij een aantal bijzondere activiteiten die
een belangrijk onderdeel vormen van ons onderwijs. Deze activiteiten zijn terug te vinden in de jaarkalender
Onze zorgstructuur is voornamelijk georiënteerd op afstemming. Niet de lesstof is het referentiepunt, maar de
individuele ontwikkeling/ groei van het kind. Voor ieder kind wordt, in samenspraak met ouders, de
juiste begeleiding, zorg en uitdaging geboden, binnen een betekenisvolle omgeving.​