Schoolplan

Inleiding
We hebben er geheel eigentijds voor gekozen om ons schoolplan vorm te geven via een website. U vindt onderaan deze inleiding de link naar de site.


De indeling van ons schoolplan 2019-2023 is afgestemd op de strategische beleidsagenda van de ASKO en de beleidsterreinen, die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor ons doel, nl. ‘Eigentijds toekomstbestendig daltononderwijs’.

De te onderscheiden beleidsterreinen komen overeen met de kwaliteitsgebieden en standaarden, die de onderwijsinspectie onderscheidt in haar toezichtskader.

Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, visie en de daaraan gekoppelde doelen. Hierbij gaan wij uit van de daltonkernwaarden gecombineerd met het principe van de Gouden Cirkel vertaalt in het ‘why, how, what’ en maken we het leren zichtbaar in het onderwijs op de Lukasschool. Het schoolplan is vooral een werkdocument voor de ontwikkeling van onze school in de komende jaren.
Het eigentijds toekomstbestendig daltononderwijs wordt vormgegeven rondom de vier innovaties: pedagogiek, didactiek, partnerschap en talentontwikkeling (HOW).
Deze innovaties vormen de focus van ons handelen in de jaren 2019-2023 en zullen d.m.v. de methodiek van Stichting Leerkracht uitgewerkt worden in jaar- en periodedoelen.De daltonkernwaarden worden als algemeen jaardoel meegenomen in de periodedoelen. Elk jaar zullen 1 à 2 kernwaarden centraal staan (bepaald door het team).De streefbeelden zijn de ankerpunten waar wij ons de komende vier jaar aan vasthouden.

We maken gebruik van de methodiek van Stichting Leerkracht en ontwikkelen de komende vier jaar onze eigen ‘Lukasschool methodiek’ waarbij de verbetercultuur centraal staat en waar wij samen werken aan nog beter onderwijs.
Het is een cultuur waarin wij als collega’s van elkaar leren en samen met onze leerlingen en de directie het onderwijs verbeteren. Dit past bij onze schoolvisie vanuit de daltonkernwaarden: samenwerken, effectiviteit en reflectie.

  • Hoe gaan wij dat doen? Aan de basis staan vier instrumenten die elkaar onderling versterken. Deze instrumenten zetten we in een geplande ritmiek in en vormen de kern van de aanpak waarmee wij op de Lukasschool een verbetercultuur verder gaan creëren:
  • De bordsessie. Korte effectieve werksessie, waarin wij met collega’s en directie wekelijks de voortgang bespreken op doelen die wij gezamenlijk gesteld hebben;
  • Gezamenlijk lesontwerp. De doelen die wij met het team stellen vertalen wij naar de dagelijkse lespraktijk. Door samen lessen voor te bereiden maken wij gebruik van elkaars kennis en kunde en gaan we onze lessen verbeteren en innoveren;
  • Lesbezoek en feedback. Van en met elkaar leren is de basis voor een goede les. Door regelmatig te kijken bij elkaar en samen te bespreken of de beoogde doelen worden bereikt, krijgen wij ideeën over hoe het nog beter kan;
  • De stem van de leerling. De leerlingen zijn de grootste inspiratiebron voor nieuwe lesdoelen. Zij kunnen ons bij uitstek feedback geven over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering van hun eigen ontwikkeling.

Amsterdam, juni 2019
Sebastiaan van Huet
Directeur Lukasschool

Link naar het schoolplan: https://lukasschoolplan.nl/