Voorschool

​​Aan onze basisschool is een voorschool verbonden. De voorschool is óók een peuterspeelzaal en dus ook voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar, maar richt zich in het kader van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) met name op kinderen met een allochtone achtergrond. 

Dit om de eventuele taalachterstand reeds op een zeer jong leeftijd aan te pakken.
In de voorschool-peutergroep wordt met hetzelfde programma gewerkt als in de kleutergroepen, namelijk Kaleidoscoop.
Verder kunnen de peuters net als in de reguliere peuterspeelzaal vrij spelen en krijgen zo de kans om lekker bezig te zijn en een heleboel extra ervaringen buiten het gezin op te doen, die van belang zijn voor een goede ontwikkeling.
Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de VVE-coördinator, Ingeborg Hoogstraten en bij de leidsters van de voorschool.
 
Aanmelding:
Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor toelating tot de voorschool, dan kunt u uw kind inschrijven bij de school, die uw aanmelding dan middels de VVE-coördinator zal doormelden aan Combiwel.
Als er geen plaats is, komt de peuter op de wachtlijst. Dit gebeurt in ieder geval als het kind te jong is om te worden toegelaten. De eerste ochtend draait een van de ouders of verzorgers (of grootouders) 
in elk geval mee.

 
Algemene informatie:
 • Het aantal kinderen in de peuterspeelzaal is vastgesteld op 14 per ochtend.
 • De openingstijden zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
  1e groep:
  inloop van 08.30 tot 08:45 uur
  ophalen van 
  11.45 tot 12:00 uur
  2e groep:
  inloop van 12.45 tot 13:00
  uur
  ophalen van 15:00 tot 15:15 uur
De peuters moeten bij zich hebben:
 • een beker met drinken (liefst een melkproduct) voorzien van de naam én/of
 • een stukje schoongemaakt fruit, 
 • eventueel een verschoning of luiers + doekjes (in een tas met de naam erop)
 • Afwezigheid moet aan de leidster worden doorgegeven. Tel.nr. 020 - 636 87 26 
 • Een kind dat ziek is, koorts, diarree, een besmettelijke ziekte, uitslag of hoofdluis heeft, mag niet in de peuterspeelzaal komen.
 • Verjaardagen worden natuurlijk gevierd en de kinderen mogen dan uitdelen.
 • Overlegt u wel even met juffen over wat er het beste kan worden uitgedeeld!
 • ​De ouders zijn 2 middagen per week welkom in de ouderkamer.
 
Voor deelname van de ouders geldt dezelfde regeling als bij de reguliere peuterspeelzaal.
Het bezoeken van de voorschool kost niets, tenminste als uw kind behoort tot de doelgroep.
Het OKC (het ouderkindcentrum) of de voorschool kunnen u precies vertellen of uw kind tot de doelgroep behoort.
Behoort uw kind niet tot de doelgroep dan moet u de kosten wel zelf betalen. Deze worden dan elke maand automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven. 
 
De Voorschool valt onder het bestuur van Combiwel.​​