Zorg

​De wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld en de middelen die worden gebruikt om vorderingen van leerlingen te verzamelen.
In alle groepen wordt per kind bekeken hoe het leer- en ontwikkelingsproces verloopt.
Vooral in de kleutergroepen observeren de groepsleerkrachten de kinderen nauwkeurig bij allerlei activiteiten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de KIJK, de kind observatie en registratielijst.
Ook in de andere groepen worden de vorderingen bijgehouden.
Zo beoordelen de leerkrachten huiswerk, schriftelijk werk, werkstukken, het lezen en voorzover van toepassing spreekbeurten. We maken regelmatig gebruik van toetsen om te bekijken hoe vér de kinderen zijn in hun ontwikkeling. Dat gebeurt vaak met methode-gebonden toetsen. Dat zijn toetsen die bij de lees-, taal- en rekenmethodes horen.

Daarnaast gebruiken we ook een aantal methode-onafhankelijke toetsen. 
Voor groep 1 en 2: taal- en rekenen voor kleuters. 
Voor de groepen 3 t/m 8: technisch lezen (DMT), spelling , studievaardigheden, begrijpend lezen en rekenen.
Dat zijn toetsen die ontwikkeld zijn door het CITO (het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling) en landelijk genormeerd zijn.
In groep 8 wordt de eindtoets Route 8 afgenomen.

Wilt u meer weten over de wijze van toetsen en de normering, de directie en de intern begeleider zijn graag bereid om u hierover uitgebreid te informeren. 

De rapportage van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht
De kinderen krijgen gedurende het schooljaar drie keer een rapport. In november een zogenaamd tussenrapport en in februari en juni het ‘echte’ rapport.
In principe doubleren leerlingen van de Rosaschool niet, tenzij er uitzonderlijke redenen daarvoor zijn.
Twee keer per jaar organiseren wij rapportavonden, in september en in februari. Er kan een aanleiding zijn om enkele ouders ook bij het eindrapport in juni uit te nodigen voor een gesprek. 
In deze 10-minuten-gesprekken wordt u geïnformeerd over de vorderingen van uw kind en krijgt u het rapport mee. 
Als de groepsleerkracht wat langer dan 10 minuten nodig heeft om met u te praten, dan wordt er een aparte afspraak met u gemaakt.
Met de ouders van de leerlingen van groep 8 vinden die gesprekken al in het najaar plaats; met hen wordt dan gesproken over het schooladvies.
Als u tussentijds wilt weten hoe het met uw kind gaat op school, dan zal de groepsleerkracht u graag uitgebreid informeren. Het is natuurlijk wel prettig als u daarvoor een afspraak maakt met de groepsleerkracht, want onder schooltijd kan het natuurlijk niet.
De resultaten
Omdat de voor u liggende schoolgids niet ieder jaar wordt vernieuwd, is het niet erg zinvol om in deze gids allerlei getallen te vermelden.
Een andere reden om het niet te doen is dat wij ons ervan bewust zijn, dat het vermelden van “cijfertjes” weinig of niets zegt over de ontwikkelingen die onze leerlingen doormaken.
Als je zo’n resultaat naar waarde wilt schatten, moet je rekenin​g houden met een aantal factoren die van invloed kunnen zijn.
Je moet dan minstens rekening houden met:
  • wat was het ontwikkelingsniveau van het individuele kind, toen het op de Rosa kwam; sprak het, ingeval van een Turkse of Marokkaanse kleuter bijvoorbeeld al (wat) Nederlands of nog geen enkel woord,
  • welke ontwikkeling had het gezien zijn (intellectuele) vermogen kunnen maken,
  • welke ontwikkeling heeft het werkelijk doorgemaakt,
  • door welke omstandigheden is dit niveau niet gehaald, of hoe komt het dat het kind juist beter presteert,
  • hoe lang zit het kind al op de Rosaschool.

Afhankelijk van de samenstelling van de schoolbevolking zijn alle basisscholen in Nederland ingedeeld in 7 scoregroepen, van 1 (“wit”) tot 7 (“zwart”). De Rosaschool zit, gelet op de samenstelling van de populatie in groep 8 in schoolscoregroep 6.
Zodra de resultaten van de Cito-eindtoets bekend worden gemaakt, doen wij u daarvan uitgebreid mededeling in de nieuwsbrief en op de website.