Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, de leerkracht en schoolleiding worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

Volgens de Kwaliteitswet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het personeel en het bestuur. Met de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en het belang van de school wordt gediend en een veilig schoolklimaat wordt gerealiseerd.

Klachtenregeling ASKO

Samenvatting Klachtenregeling ASKO

Reglement landelijke klachtencommissie


Contactpersonen
Wilanja de Vries en Marleen Slagveer zijn op dit moment onze contactpersonen als u zaken in vertrouwelijkheid wilt bespreken.​

Externe vertrouwenspersonen
Bij het bestuur zijn 2 externe vertrouwenspersonen aangewezen:
- Mw. K. Kuitenbrouwer
- Dhr B. Dieker
(voor contactgegevens zie de Klachtenregeling ASKO)