Schoolklimaat

​We vinden het belangrijk dat de kinderen zich thuisvoelen op school.
Daarom zorgen we ervoor:
 • dat er voor alle kinderen ruimte is om spelend te leren en lerend te spelen
 • dat er ordening en structuur is in de klas en in de groepsactiviteiten
 • dat de kinderen weten en begrijpen welke regels er op school gelden
 • dat er zo min mogelijk wordt gestraft; beter werkt het om te benadrukken wat goed gaat
 • dat als er toch wordt gestraft het kind de straf begrijpt
 • dat er oog is voor verdriet, angst, zorgen en blijdschap bij de kinderen.
Een goed contact tussen school en thuis vinden wij van groot belang.
We verwachten van de ouders betrokkenheid bij de school. 
Ons uitgangspunt daarbij is, dat wij denken alleen goed voor de kinderen te kunnen zorgen, als de ouders ons daarbij helpen.
Op school leveren de kinderen allerlei prestaties. Daar is de school toch in de eerste plaats voor.
Kinderen moeten op school het vertrouwen hebben, dat zij zelf de mogelijkheid hebben om hun prestaties te verbeteren.
We proberen de kinderen goed toe te rusten, zodat ze in toenemende mate zelfstandig kunnen werken. Kortom; dat ze geleerd hebben om te leren.
Onze school hecht veel waarde aan een veilige school en een veilige schoolomgeving voor uw kind, onze teamleden en omwonenden. Sinds januari 2004 zijn op onze school de afspraken van kracht, die voortvloeien uit het convenant ‘Veilig in en om School Primair Onderwijs Amsterdam-Noord’.
Dit convenant is een soort contract tussen de scholen, het stadsdeel, de politie en justitie.
 
Dit betekent dat:
 • onze school een contactpersoon veiligheid en een vertrouwenspersoon heeft aangesteld
 • er een verbod is op het plegen van vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging, verbale agressie en ander crimineel gedrag; 
 • schelden niet toegestaan is;
 • bij het plegen van een strafbaar feit altijd contact met de politie wordt opgenomen en aangifte wordt gedaan;
 • in geval van (het vermoeden van) van crimineel gedrag contact met de politie zal worden opgenomen. Dit kan gevolgd worden door verdere acties zoals bijvoorbeeld aangifte en/of met uw toestemming verwijzing naar het jeugdzorgadviesteam, bureau Jeugdzorg
 • er een algeheel verbod is tot het in bezit hebben van messen en andere als slag- of steekwapen te hanteren voorwerpen.
  ​Deze afspraken gelden voor álle personen, die zich in en rond de school bevinden. Opvallend negatief gedrag wordt in het geautomatiseerde volgsysteem ‘Iris’ bijgehouden.

Ook zijn we als school, net zoals dat bij bedrijven het geval is, wettelijk verplicht om een plan op te stellen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Dat staat allemaal in de Arbo-wet, de arbeidsomstandighedenwet. Het gaat hierbij dan niet alleen om ‘technische’ veiligheid, zoals eisen aan de lokalen, de verlichting, het meubilair enz. maar ook om bescherming tegen pesten, bedreiging en geweld, seksuele intimidatie. Bij elkaar noemen we dat ‘ongewenst gedrag’.
Om dat tegen te gaan hebben we als school ook een pestprotocol en een agressieprotocol opgesteld. In het pestprotocol hebben we vastgelegd hoe we met het pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen willen omgaan. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.
Op de informatie-avonden voor de ouders aan het begin van het schooljaar wordt het pestprotocol aan de orde gesteld.
Achter in deze schoolgids vindt u een overzicht van onze schoolregels m.b.t. het pestprotocol. Wilt u beide uitgebreide protocollen een keer lezen, laat het ons dan weten. 

 
Bij ons op school is er een arbo-coördinator. Wilanja de Vries en Marleen Slagveer zijn de vertrouwenspersonen van de Rosa als het gaat om o.a. seksuele intimidatie. En als het gaat om veiligheid in het algemeen is de directeur de aan te spreken persoon.
Sinds de rampen in Volendam en Enschede worden openbare gebouwen, waaronder scholen, streng gecontroleerd door de brandweer op de veiligheidsvoorschriften. Zo ook op de Rosaschool.
Zo is er een ontruimingsinstallatie aangelegd en zijn andere veiligheidsmaatregelen doorgevoerd. We hebben op de Rosa natuurlijk ook een ontruimingsplan, zodat we in geval van nood, bijvoorbeeld bij brand, precies weten hoe wij met de kinderen zo snel mogelijk het schoolgebouw moeten verlaten. Enkele collega’s zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener; zij hebben daarvoor een speciale cursus gevolgd. 

 
Ook tijdens het speelkwartier als de kinderen op de speelplaatsen rondom de school en tussen de flats aan de Buiksloterweg spelen, zijn we als team zeer alert op de veiligheidsaspecten in de meest brede zin van het woord.
Om de veiligheid te ‘bewaken’ hebben tijdens het speelkwartier altijd twee teamleden ‘plein-dienst’.