Aanmelden

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​​​​​​Op zoek naar een school?
Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Graag verwelkomen wij nieuwe ouders op de Willibrord.​

Open ochtenden

Informatieochtend voor geïnteresseerde ouders
Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u over het onderwijs op onze school en onze manier van werken. Ook bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst starten wij met een rondleiding door de school.

De data voor 2019-2020: 
 • woensdag 18 september 2019
 • woensdag 16 oktober 2019
 • woensdag 27 november 2019
 • woensdag 22 januari 2020
 • vrijdag 14 februari 2020
 • woensdag 25 maart 2020
 • woensdag 13 mei 2010
 • vrijdag 29 mei 2020 (reserve, alleen op aanvraag)
 • woensdag 17 juni 2020


We starten om 09.00 uur. De ochtend duurt ongeveer tot 10.30 uur. Graag aanmelden via mail: willibrord.info@askoscholen.nl of bellen met de administratie op 020-3981540.


Voor het eerst naar school?

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

We hebben op de Willibrordschool afgelopen jaar elke aanmelding kunnen plaatsen. De verwachting voor de volgende plaatsingsronde is dat wij ieder kind dat zich aanmeldt kunnen plaatsen.

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. ​

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren. 

Let op de uiterlijke datum van inleveren

 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, corrigeer dit dan op het aanmeldformulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet de school van uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder kind van u op school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
 • Controleer dit bewijs van aanmelding en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het aanmeldformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen aanmeldformulier?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2016 1 november 2019

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur

Inschrijven
Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint. 

Uitzondering: Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de
helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Aanmeldprocedure Zij-instroom van buiten IJburg

Kinderen die van buiten IJburg naar IJburg verhuizen en al ouder dan 4 jaar zijn, moeten ook een onderwijsplek kunnen krijgen. 

Op onze school werken we Ontwikkelingsgericht. Dat betekent dat we minder houvast hebben aan methodes en kinderen gericht individueel volgen. Dat kost veel tijd per leerling. Wij proberen de maximale groepsgrootte op 28 kinderen te houden.  

Passend onderwijs
Bovenstaande aantallen zijn vastgesteld in samenspraak met de MR. De aantallen zijn uitdrukkelijk onder voorbehoud van zorgbehoefte: In iedere groep zit reeds een aantal leerlingen met een specifieke zorgbehoefte. Voor het tegemoet komen aan die zorgbehoefte zijn tijd (aandacht van de leerkracht), kennis en middelen nodig. Bij iedere zij-instromer wordt in kaart gebracht welke specifieke zorgbehoefte het kind heeft en of dat op onze school ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Hiervoor wordt informatie ingewonnen bij de school van herkomst. Op basis van gegevens over leerresultaten, gedragskenmerken en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling bepalen de directeur en IB-er of de Willibrord de benodigde zorg kan geven en daarom tot plaatsing over kan gaan. In ons SOP (School ondersteuningsprofiel) geven we aan waar hierin onze grenzen liggen. 

Het kan dus voorkomen dat er getalsmatig een plek vrij is in een groep, maar dat de er door de specifieke zorgbehoefte wordt besloten een kind niet aan te nemen.

Aanmelden kinderen die willen wisselen van school op IJburg

Kinderen die al op IJburg wonen en op een van de basisscholen zitten, kunnen alleen van school wisselen na onderling overleg tussen de directies van de scholen en alleen in de zomervakantie. Uitgangspunten zijn:

 • we willen 'shoppen' tussen scholen tegengaan
 • een kind heeft al een onderwijsplek op IJburg en alleen in samenspraak tussen de beide betrokken scholen en ouders kan van school gewisseld worden. 

Aanmelden kinderen van een SBO-school

Het gaat om leerlingen met een beperking zoals:

 • visueel gehandicapten
 • auditief gehandicapten
 • verstandelijk gehandicapten 
 • lichamelijk en meervoudig gehandicapten
 • langdurig zieken 
 • kinderen met psychiatrische stoornissen
 • kinderen met ernstige gedragsproblemen. Voor deze kinderen kan een procedure tot aanname gestart worden door contact op te nemen met de directeur. Omdat deze kinderen vallen onder de categorie leerlingen met een aangepast arrangement en zogeheten terugplaatsingen zijn,  wordt in overleg met de S(B)O school een begeleidingsplan opgesteld. Indien de zorg voor dat kind verleend kan worden in een bepaalde groep, zal met lokaal PO een mogelijke financiering meekomen voor extra begeleiding/hulp.  ​Informatie omtrent het inschrijven.

Foto's

Video's

Meer informatie