Nieuwsbrief 18 augustus 2015

  • Gemaakt op: 18-8-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Iraida Clare
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

De Willibrord voert dit schooljaar het programma van ‘De Vreedzame School’ in. 

Dit programma wil  een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. 
 
Jullie als ouders  en wij als leerkrachten hebben de taak om de kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. 
 
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. 
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. 
 
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.  
De kinderen leren op een democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep.  
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee jullie kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.  
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op 
www.devreedzameschool.nl                                                                            
De Vreedzame School is een programma voor de hele school. 
Het programma is zo opgebouwd dat  in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen: 

Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)  
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten) 
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie) 
Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)                                                  
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid) 
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).  
In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.  Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van Blok 1.  

 
In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de ​
democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het programma aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels  maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ​ ordelijk houden van de klas. 

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.  
Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. 

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. 
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.  
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste drie weken 10x  een Vreedzame 
Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.                                                             

 
Uitnodiging voor alle ouders:  
‘After Sun’ Koffie  inloop  
Woensdag 19 augustus 2015  
08-30-9.30 uur In de Hal  ​

 
Aangeboden en georganiseerd door
De Ouderraad van de Willibrord

 
Save the date
De startgesprekken staan gepland:
14 tot en met 17 september
De algemene ouderavonden zijn gepland:
5 oktober : groep 7, 8 en 6/7
6 oktober: groep 1, 2 en 3
8 oktober: groep 4, 5 en 6
Nadere informatie volgt.

Welkom
Het schooljaar is weer begonnen. De eerste
schooldag achter de rug. We zijn begonnen
als een vreedzame school. We wensen alle ouders
en kinderen een mooi jaar toe.

 
Vacatures GMR
Beste ouders,
Met ingang van het schooljaar 2015/2016 zijn er 2 vacaturesin de oudergeleding van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van de Asko. Vooreen goede onderwijskwaliteit is medezeggenschap van
groot belang. De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op 'bovenschoolse' onderwerpen, ofwel een
veelheid aan onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid
van de scholen binnen de Asko. De GMR vergadert circa7 keer per jaar, veelal op dinsdagavond. Hierbij willen
wij betrokken ouders van harte uitnodigen zich kandidaat te stellen voor de GMR. Kandidaten hoeven
niet in een lokale MR te zitten. Mochten er meer dan 2 kandidaten zijn dan zal er een verkiezing worden gehouden onder de lokale MR-en. Voor nadere informatie en/of aanmelding (inclusief motivatie) kunt u een
mailtje sturen naar gmr.asko@askoscholen.nl.
Peter Thibaudier
Voorzitter GMR 

​Start Vreedzame school, After-Sun inloop en vacatures GMR.​

Foto's

Video's

Meer informatie