Nieuwsbrief 3 februari 2017

 • Gemaakt op: 3-2-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Nieuws vanuit de MR
Beste ouders,

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Willibrord wil dit jaar een start maken om de ouders beter  op de hoogte te houden van wat de MR doet en meer te betrekken bij de onderwerpen die door de MR worden behandeld. 

Wat doet de MR?
Voor ouders is de MR hét orgaan om invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Voor belangrijke beslissingen zal de directeur van de school eerst de ouders en het team raadplegen. Dit moet gebeuren via de MR, zo staat in de wet medezeggenschap op scholen (WMS).
In de MR komen zaken aan de orde als: de organisatie van de school, de vakantieregeling, de groepsindeling en financiën. 

 
Zaken die worden besproken in de MR en waar de ouders instemmingsrecht over hebben zijn:

 • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 • vaststelling vakantierooster
 • vaststelling van de schoolgids
 • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
 • vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen
 Naast instemmingsrecht heeft de MR ook adviesrecht over bv:

 
 • de verkeersveiligheid rond de school
 • ouderbetrokkenheid
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)
 • Invulling profiel van de school
 • Identiteit school

 
Daarnaast geeft de MR gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en geldt zij ook als klankbordgroep voor de directie. 

 
Leden van de MR
Enith Vlooswijk heeft begin van dit schooljaar helaas aangegeven de MR te verlaten. Omdat we net aan het eind van het schooljaar een verkiezing hebben gehouden waarbij we 2 verkiesbare personen hadden en maar 1 plek, hebben we besloten geen nieuwe verkiezing uit te schrijven, maar Markus Beunk (de andere kandidaat) te vragen plaats te nemen in de MR. We zijn heel blij dat hij dit wilt! 

 
De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. 
Oudergeleding: Markus Beunk (vader van Rufus 3B en Zora 6B), San Jonker (moeder van Juuls 4A en Bickel 6A), Saskia Clerx (moeder van Sara 6A) en Elske van der Veer (moeder van Rosalie 3B en Elisa 6A). 
Leerkrachten: Lex Blankenstijn, Charles Dams, Karin Scholten en Ied van Kesteren.

 
Speerpunten MR 2016-2017
Betrokkenheid ouders
Binnen de MR hebben we besloten dat we elk jaar met speerpunten gaan werken. In 2016-2017 is ons speerpunt om de ouders meer te betrekken bij de beslissingen en onderwerpen die we bespreken in de MR. We zitten in de MR namens de ouders en vinden het belangrijk om te weten wat er onder de ouders speelt. Benader ons dus gerust als jullie vragen of zorgen hebben. Per groep heb je een vast aanspreekpunt:
Groep 1 en 2: Elske van der Veer
Groep 3 en 4: Markus Beunk
Groep 5 en 6: Saskia Clerx
Groep 7 en 8: San Jonker

 
Je kan ook via de klassenouders de MR van input voorzien. Zij zullen als tussenpersoon dienen tussen de ouders en de MR. Zo hebben we vorig jaar door de klassenouders laten inventariseren wat jullie wensen en ervaringen zijn voor wat betreft het clusteren van studiedagen.

 
Voor de duidelijkheid benadrukken we nog even dat we in de MR niet individuele leerlingen of leerkrachten bespreken. We kijken naar het grotere geheel.

 
MR vergaderingen
Voorafgaand aan de MR vergadering zullen we de klassenouders vragen of zij nog punten hebben om te bespreken in de MR. De notulen worden geplaatst op de website. Omdat hier nogal wat tijd tussen zit – de notulen worden pas op de site gezet als ze definitief zijn- zullen we regelmatig in de nieuwsbrief een berichtje plaatsen over wat er is besproken in de MR.

 
Meer informatie?
Meer informatie over de MR kan je vinden op http://www.willibrordijburg.nl/de-school/mr/
Ook kan je ons mailen op: willibrord.mr@askoscholen.nl

 
Tuin 
Herhaalde oproep

 
We zouden het fijn vinden als alle ouders na schooltijd het achterplein na het ophalen van hun kind meteen 
verlaten.
We zien regelmatig kinderen dwars door de tuin rennen en zich niet aan de afspraken houden die we zelf met de kinderen maken, ook afspraken op de schommel.
We zijn zelf heel zuinig op de tuin en letten goed op het perkgoed en willen dit graag zo houden.
Dus nogmaals het verzoek om niet op het achterplein te blijven spelen.

 
De week na de krokusvakantie, 27 februari t/m 3 maart, zijn de leerlingen vrij in verband met een studieweek, uiteraard biedt S.E. Dag opvang tijdens deze dagen en organiseren wij een ‘S.E. WEEK’! Lees meer over de kosten in de bijlage.

 
Voor de ouders die nog niet met ons bekend zijn: S.E. Dag (Studie Evenementen Dag) biedt tijdens studiedagen opvang voor de leerlingen van de Willibrord met een alternatief dagprogramma: een 'S.E. Dag'.
*Kinderen hebben een ontzettend leuke dag
*Opvang tijdens studiedagen is geregeld

Meer informatie over de ‘S.E. Dagen’, thema’s en activiteiten vindt u op de website www.sedag.nl of in de flyer.

 
Wij hanteren de reguliere schooltijden en de kosten van deelname aan één 'S.E. Dag' zijn €26,50 per kind. Voor broertjes en zusjes geldt een korting van 15%. 
1e kind €26,50 
2e kind €22,50
3e kind €19,-

 
‘S.E. Dagen’ op de Willibrord schooljaar 2016-2017:

 
‘S.E. WEEK’ maandag 27 februari t/m 3 maart: Thema film 
!! LET OP: tijdens deze week combineren wij de Willibrord & de Poseidon !!
  *Inschrijven voor losse dagen is mogelijk!
  *Minimaal aantal deelnemers voor een 'S.E. Week' is 10 kinderen per leeftijdsgroep
En donderdag 30 maart, een losse dag

 
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart: ‘S.E. WEEK’
Voor deze ‘S.E. Week’ kunnen zowel de leerlingen van de Willibrord als de Poseidon worden ingeschreven.
De week vindt plaats in het schoolgebouw van de Poseidon (Franz Zieglerstraat 7). 
De Poseidon heeft een continurooster en de schooltijden zijn van 8:30-14:00 uur. Tijdens de ‘S.E. Week’ hanteren wij deze schooltijden en kunt u uw kind(eren) vanaf 8:15 uur naar het schoolgebouw van de Poseidon brengen. Om 14:00 uur sluiten wij de ‘S.E. Dagen’ af. Vervolgens lopen wij met de leerlingen van de Willibrord terug naar het schoolplein van de Willibrord en kunnen de kinderen daar om 14:30 uur worden opgehaald.
Op woensdag 1 maart kunt u ervoor kiezen om uw kind om 12:15 uur op te halen bij de Poseidon en met de kinderen die het leuk vinden om ook woensdag de hele dag te blijven lopen wij aan het eind van de ‘S.E. Dag’ om 14:00 uur terug naar de Willibrord.
Op deze manier geldt voor iedereen: reguliere schooltijden, schoolgebouw van de Poseidon, een fantastisch leuke week!

 
Een ‘S.E. Week’ heeft altijd een overkoepelend thema. Tijdens de week in februari is het thema ‘film’. De kinderen gaan in een week tijd een eigen film maken.

 
Scenario schrijven, acteren, filmen, props/decor maken, voor elk wat wils!
Daarnaast staan er verschillende kook-, knutsel-, en spelactiviteiten op het programma,  uiteraard passend in het thema.  Op vrijdagmiddag wordt de week gezellig afgesloten en zal de film in première gaan. Ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om de première bij te wonen!

 
Tijdens een ‘S.E. Week’ is er sprake van een weekprogramma maar er is ook de mogelijkheid om kinderen in te schrijven voor losse dagen. U kunt hierover contact opnemen met Doetie Verheul | doetie@sedag.nl.
*Minimaal aantal deelnemers voor een ‘S.E. Week’ is 10 kinderen per leeftijdsgroep.

 
U kunt zich nu al inschrijven! www.sedag.nl

 

​MR, herhaalde oproep & S.E. Dagen.

Foto's

Video's

Meer informatie