Nieuwsbrief 3 juni 2020

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Rebecca Steeman
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​Opening school 

Heel blij zijn we dat we volgende week weer al onze kinderen mogen verwelkomen op onze school. We vinden het natuurlijk ook een beetje spannend. Gaat het ons allemaal, leerkrachten, kinderen en ouders, lukken om ons aan de richtlijnen te houden om zo veilig mogelijk te werken en te leren?
Boven alles is dat we er vertrouwen in hebben dat ons dit samen gaat lukken.
In het Pinksterweekend hebben wij gehoord van de Amsterdamse besturen dat we open mogen als we dit kunnen regelen en hebben we de richtlijnen ontvangen waar we ons aan moeten gaan houden. Vanochtend hebben we een aantal knelpunten besproken in het MT.
De ouders van de kinderen in groep 1-2C en groep 4B krijgen een aparte mail, omdat hun leerkracht ziek is en/of in de risico groep valt.
Belangrijk om (wederom) aan te geven dat we kwetsbaar blijven. Bij ziekte van een leerkracht zullen we streng moeten reageren en hebben we de wetenschap dat alle invallers in Amsterdam ingezet zijn voor de kwetsbare en zieke collega's. De pool is dus meer dan leeg. Kinderen verdelen over andere groepen mag niet.
We willen jullie dus met klem vragen hier alvast rekening mee te houden en te zorgen voor een stand-by oppas of opvang onderling. Als school zorgen wij er dan voor dat de weektaak weer online beschikbaar is. Hieronder de belangrijkste punten.
Willen jullie deze goed lezen en met jullie kinderen doornemen? 

 • Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school en volgen het normale les- en gymrooster.
 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
 • Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
 • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Buitenspelen, TSO en gym gebeurt met dezelfde groep.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.
 • Met kinderen die tot een risicogroep behoren, zullen aparte afspraken worden gemaakt over het lesprogramma.
 • Het halen en brengen van ouders gaat op dezelfde manier als de laatste weken. We gebruiken dus 4 ingangen, kinderen worden door maximaal 1 ouder gebracht, zoveel mogelijk op de fiets of lopend. Ouders die hun kinderen brengen gaan zo snel mogelijk weer terug naar huis.
 • We zorgen dat de hygiëne voorschriften nageleefd worden.
 • We passen strenge regels en richtlijnen toe bij kinderen en leerkrachten (en familieleden) die ziekteverschijnselen hebben.
 • Jarige kinderen mogen (helaas) nog niet trakteren. In de klas vieren we een alternatief feestje met de kinderen.

Personeelsbezetting 

We zijn druk bezig met de personeelsbezetting voor volgend schooljaar. Dit lijkt goed te lukken. Inmiddels hebben we goedkeuring van onze personeelsgeleding van de MR. Morgen gaan we in verder in gesprek met de leerkrachten.
De laatste puntjes op de i worden donderdag en vrijdag gezet.
De verwachting is dat we maandag de kinderen en ouders kunnen inlichten.
Al met al een week vroeger dan de planning, dat is ook wel eens leuk. 

Studiedagen 

Donderdag 18 en vrijdag 19 juni hebben we 2 studiedagen. Vorige week hebben we al aangegeven dat deze gewoon doorgaan. Hierover hebben we wel wat vragen gekregen. Is dit in deze tijd wel verantwoord en mogen we dit wel vragen van ouders? Willen we dit niet nog eens heroverwegen?
We hebben hier van te voren goed over nagedacht en gaan deze dagen niet terugdraaien. We vinden het voor de kwaliteit van ons onderwijs echt noodzakelijk dat we deze dagen gebruiken voor de voorbereidingen van de overdracht, het analyseren van de gegevens en het voorbereiden van het nieuwe jaar. Beredeneerd onderwijs is immers kwalitatief beter onderwijs. We hebben dus met deze beslissing gekozen voor goed onderwijs.
Daar komt ook nog bij dat we weten dat er ook een grote groep ouders (en kinderen) is die wel gerekend had op deze vrije dagen voor hun kind/gezin. Ook met deze ouders zullen we rekening moeten houden. We wilden dus eigenlijk niet nog een verandering in ons rooster op korte termijn.
We hopen dus op jullie begrip. 

Overlast op ons schoolplein 

De afgelopen maanden is het helaas weer mis op ons plein. Ons schoolplein is blijkbaar erg aantrekkelijk om gezellig bij elkaar te komen en een beetje te hangen. Dat is op zich niet zo erg maar het lawaai, de troep en de vernielingen zijn natuurlijk niet acceptabel. Wij zijn in gesprek met politie, bewoners en gemeente wat hier aan te doen. 

Wat gaan we op korte termijn doen: 

 • De Willibrord gaat inzetten op een hek rondom het plein. 
 • Inzet van straatcoaches vanuit de gemeente. Gemeente gaat een folder/informatie flyeren in de omgeving met daarin meer informatie over de straatcoaches. Straatcoaches moeten zoveel mogelijk op de hoogte gehouden worden van de situatie. Daarom is bellen ( 14020 ) noodzakelijk bij acute overlast of problemen. 
 • Gesprekken tussen omwonenden, ouders van pubers op IJburg waarvan bekend is dat ze op het plein hangen en met de pubers zelf. 
 • Er zal op het IJburg strand binnenkort een muzieklocatie geopend worden voor de jeugd. Dit is tot stand gekomen vanuit een aanbesteding van de gemeente. 
 • De wijkagent zal met een aantal direct omwonende contact opnemen en stuurt aan op zichtbaarheid van politie op het plein. 

Toetsen 

Vanwege het Corona virus hebben alle kinderen langdurig thuisonderwijs gehad en zijn ze een periode 50% naar school geweest. Vanaf 8 juni gaan de kinderen weer volledig naar school.
Normaal gesproken nemen we in mei/juni de cito E toetsen af volgens het leerlingvolgsysteem en krijgen de kinderen aan het einde van het schooljaar een rapport. Vanwege de bijzondere omstandigheden wijken we hier dit schooljaar vanaf.
Wij hebben ervoor gekozen de toetsen door te schuiven naar september, om de tijd die wij nu hebben, volledig aan het onderwijs te kunnen besteden. Als wij nu zouden toetsen, dan zijn de kinderen op de dagen dat ze op school zijn, voornamelijk met toetsen bezig. Dit vinden wij geen wenselijke situatie.
MT en de intern begeleiders hebben met de leerkrachten en in overleg met ons bestuur besloten om de cito E toetsen door te schuiven naar september 2020. De kinderen starten de eerste weken op in hun nieuwe groep en de Cito Eind toetsen zullen in september worden afgenomen. Cito komt met aangepaste normeringsoverzichten, waardoor de doorgaande leerlijn gewaarborgd blijft.
De leerlingen ontvangen niet het gebruikelijke rapport aan het eind van het schooljaar. Dit wordt vervangen door een alternatief rapport. In de laatste twee weken voor de zomervakantie heeft elke ouder met kind (vanaf groep 3) een gesprek met de leerkracht via Microsoft Teams. De leerkracht zal een terugkoppeling geven van de observaties in de klas (welbevinden, sociale ontwikkeling en werkhouding) en de gemaakte methodetoetsen. Ook kunnen in dit gesprek eventuele aandachtspunten voor schooljaar 2020/2021 worden uitgewisseld. U heeft tenslotte uw kind thuisonderwijs gegeven en ook een beeld gevormd van de ontwikkeling van uw kind. De leerkracht hoort graag van u wat u belangrijk vindt voor uw kind voor het komende schooljaar.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

GMR 

Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO? 

Meld je dan aan als kandidaat voor de GMR! Aan het eind van dit schooljaar ontstaan er meerdere vacatures voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de ASKO.
Dit betekent dat we op zoek zijn naar 2 ouders die het nut en de noodzaak inzien van een goede medezeggenschap op ASKO bestuursniveau. Voor de oudergeleding is het van belang dat zij één of meerdere leerlingen op een ASKO school hebben zitten, liefst nog een aantal jaar. 

De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op diverse 'bovenschoolse' onderwerpen, ofwel onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de ASKO.
De GMR vergadert circa 7 keer per jaar, op dinsdagavond vanaf 18.00u. In totaal zitten er 4 ouders en 4 personeelsleden in de GMR. 

Als je geïnteresseerd bent dan kan je je kandidaat stellen tot en met vrijdag 12 juni 2020. Indien nodig volgen daarna verkiezingen, waarbij de MR’en van de scholen stemrecht hebben. 

Voor vragen en/of aanmelding (inclusief motivatie) kan je een mailtje sturen naar
Marieke Weijers: m.weijers@askoscholen.nl

Vakantierooster 

Dit is zo goed als rond, en ligt bij de MR. Dit wordt aanstaande week bekend gemaakt. 

Foto's

Video's

Meer informatie