De vreedzame school

IIn schooljaar 2015-2016 zijn we begonnen met een invoeringstraject van De Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Jullie als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om de kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee jullie kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. 

Hoe ziet de Vreedzame School eruit?
De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:

Blok 1 We horen bij elkaar
(over groepsvorming omgaan met elkaar)
Blok 2 We lossen conflicten zelf op
(leren omgaan met conflicten)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar
(over communicatie)
Blok 4 We hebben hart voor elkaar
(over gevoelens)
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij
(verantwoordelijkheid)
Blok 6 We zijn allemaal anders
(over verschillen en overeenkomsten). 

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt. In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als staatsvorm, regels en wetten. Blok 6 gaat over afscheid nemen. Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Ook wordt er een grondwet gemaakt. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. 

De grondwet van de Willbrord
  • Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort
  • Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt
  • Wij zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn
  • Wij lossen conflicten samen op
  • Wij helpen elkaar
  • Wij zorgen voor onze school en onze omgeving 
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op devreedzameschool.nl 

Mediatie
​Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden ook enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. 

Pestprotocol 
We maken gebruik van een landelijk pestprotocol. Deze gaat uit van het 5-sporenbeleid. Hierbij worden alle betrokkenen begeleid in het tegengaan van het pestgedrag. Het gaat er daarbij om dat de kinderen die pesten of gepest worden, de meelopers, leerkracht en ouders allen gesteund en geholpen worden. 

Vertrouwenspersonen 
Speciaal voor kinderen die ergens mee zitten en niet eenvoudig terecht kunnen bij hun directe omgeving, werken we met vertrouwenspersonen (luistermeester/luisterjuf). Dit zijn twee leerkrachten die hiervoor een training hebben gevolgd. Zij bespreken mogelijke oplossingen met het kind en kunnen informatie verschaffen over eventuele andere wegen.​